Bulgarian Bible

Марко 9

Марко

Index

Глава 10

1


 

  И стана оттам и дойде в юдейските предели, и местата отвъд Йордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.  

 

 


1


 

  О И вкъщи учениците пак Го попитаха за това.  

 

 


2


 

  И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си?  

 

 


3


 

  В отговор Той им каза: Какво ви е заповядал Моисей?  

 

 


4


 

  А те рекоха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне.  

 

 


4


 

  О но да седнете отдясно Ми или отляво Ми, не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено.  

 

 


5


 

  А Исус им рече: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тая заповед;  

 

 


6


 

  обаче в началото на създанието, Бог ги е направил мъж и жена.  

 

 


7


 

  Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си,  

 

 


8


 

  и двамата ще бъдат една плът; така че не с вече двама, а една плът.  

 

 


9


 

  И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.  

 

 


11


 

  И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея.  

 

 


12


 

  И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.  

 

 


13


 

  Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха.  

 

 


14


 

  Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене: не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.  

 

 


15


 

  Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.  

 

 


16


 

  И прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.  

 

 


17


 

  И когато излизаше на път, някой се завтече та коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да сторя за да наследя вечен живот?  

 

 


18


 

  А Исус му рече; Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.  

 

 


19


 

  Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодейстувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си."  

 

 


20


 

  А той Му рече: Учителю, всичко това съм упазил от младостта си.  

 

 


21


 

  А Исус, като го погледна, възлюби го, и му рече: Едно ти не достига; иди продай все що имаш и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето: и дойди и Ме следвай.  

 

 


22


 

  Но лицето му посърна от тая дума, и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.  

 

 


23


 

  А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!  

 

 


24


 

  А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството.  

 

 


25


 

  По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.  

 

 


26


 

  А те се чрезмерно зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси?  

 

 


27


 

  Исус ги погледна и рече: 3а човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.  

 

 


28


 

  Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.  

 

 


29


 

  Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието,  

 

 


30


 

  и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят*(Или: Век.) вечен живот.  

 

 


31


 

  Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи.  

 

 


32


 

  А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях; а те се удивяваха, и ония, които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети, като рече:  

 

 


33


 

  Ето, ние възлизаме за Ерусалим, и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на >езичниците;  

 

 


34


 

  и ще Му се поругаят, ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни, ще възкръсне.  

 

 


35


 

  Тогава се приближават при него Яков и Йоан, Заведеевите синове, и Му казват: Учителю, желаем да ни сториш каквото и да поискаме от Тебе.  

 

 


36


 

  А Той им казва: Какво желаете да ви сторя?  

 

 


37


 

  Те му рекоха: Дай ни да седнем, един отдясно Ти, а един отляво Ти в Твоята слава.  

 

 


38


 

  А Исус им рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?  

 

 


39


 

  Те Му рекоха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;  

 

 


41


 

  А десетимата, като чуха това, захванаха да негодуват против Якова и Йоана.  

 

 


42


 

  Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях.  

 

 


43


 

  Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;  

 

 


44


 

  и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките.  

 

 


45


 

  Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.  

 

 


46


 

  Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.  

 

 


47


 

  И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене!  

 

 


48


 

  И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! Ч9 И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те.  

 

 


50


 

  И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса.  

 

 


51


 

  И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя?  

 

 


52


 

  Слепецът му рече: Учителю, да прогледам.  

 

 


52


 

  А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя.  

 

 


Марко 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: