Croatian Bible

1 Chronicles 6

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 7

1


 

   Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih četvorica.  

 

 


2


 

  Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.  

 

 


3


 

  Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara.  

 

 


4


 

  S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim četama za rat trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.  

 

 


5


 

  Njihove braće po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisuća i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima.  

 

 


6


 

  Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica.  

 

 


7


 

  Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisuće i trideset četiri.  

 

 


8


 

  Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi.  

 

 


9


 

  U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisuća i dvije stotine.  

 

 


10


 

  Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar.  

 

 


11


 

  Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine, sve za rat sposobnih.  

 

 


12


 

  Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher.  

 

 


13


 

  Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi.  

 

 


14


 

  Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova inoča Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca.  

 

 


15


 

  Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao kćeri.  

 

 


16


 

  Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem.  

 

 


17


 

  Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina.  

 

 


18


 

  Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu.  

 

 


19


 

  Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam.  

 

 


20


 

  Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat,  

 

 


21


 

  njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski građani, rođeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku.  

 

 


22


 

  Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braća su mu odlazila da ga tješe.  

 

 


23


 

  Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesreća dogodila u njegovoj kući.  

 

 


24


 

  Kći mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru.  

 

 


25


 

  Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan,  

 

 


26


 

  njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama,  

 

 


27


 

  njegov sin Nun, njegov sin Jošua.  

 

 


28


 

  Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima.  

 

 


29


 

  U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa.  

 

 


30


 

  Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha.  

 

 


31


 

  Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac.  

 

 


32


 

  Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui.  

 

 


33


 

  Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi.  

 

 


34


 

  A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram.  

 

 


35


 

  Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal.  

 

 


36


 

  Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra,  

 

 


37


 

  Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.  

 

 


38


 

  Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara.  

 

 


39


 

  Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja.  

 

 


40


 

  Svi su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari među knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisuća ljudi u bojnim četama.  

 

 


1 Chronicles 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: