Modern Greek Bible

Exodus 31

Exodus

Return to Index

Chapter 32

1

[] Kai idwn o laoV oti ebradunen o MwushV na katabh ek tou orouV, sunhcqh o laoV epi ton Aarwn kai elegon proV auton, Shkwqhti, kame eiV hmaV qeouV, oitineV na proporeuwntai hmwn× dioti outoV o MwushV, o anqrwpoV ostiV exhgagen hmaV ek ghV Aiguptou, den exeuromen ti apegeinen autoV.

2

Kai eipe proV autouV o Aarwn, Afairesate ta crusa enwtia, ta opoia einai eiV ta wta twn gunaikwn saV, twn uiwn saV kai twn qugaterwn saV, kai ferete proV eme.

3

Kai afhrese paV o laoV ta crusa enwtia, ta opoia hsan eiV ta wta autwn, kai eferan proV ton Aarwn.

4

Kai labwn ek twn ceirwn autwn, diemorfwsen auto me ergaleion egcaraktikon, kai ekamen auto moscon cwneuton× oi de eipon, Outoi einai oi qeoi sou, Israhl, oitineV se anebibasan ek ghV Aiguptou.

5

Kai ote eide touto o Aarwn, wkodomhse qusiasthrion emprosqen autou× kai ekhruxen o Aarwn, legwn, Aurion einai eorth eiV ton Kurion.

6

Kai shkwqenteV enwriV thn epaurion, proseferan olokautwmata kai eferan eirhnikaV prosforaV× kai ekaqisen o laoV na fagh kai na pih, kai eshkwqhsan na paizwsi.

7

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Upage, katabhqi dioti hnomhsen o laoV sou, ton opoion exhgageV ek ghV Aiguptou×

8

exetraphsan tacewV ek thV odou thn opoian prosetaxa eiV autouV× ekaman eiV eautouV moscon cwneuton kai prosekunhsan auton kai equsiasan eiV auton kai eipon, Outoi einai oi qeoi sou, Israhl, oitineV se anebibasan ek ghV Aiguptou.

9

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, eidon ton laon touton, kai idou, einai laoV sklhrotrachloV×

10

twra loipon, afeV me, kai qelei exafqh h orgh mou enantion autwn kai qelw exoloqreusei autouV× kai qelw se katasthsei eqnoV mega.

11

Kai iketeusen o MwushV Kurion ton Qeon autou kai eipe, Dia ti, Kurie, exaptetai h orgh sou enantion tou laou sou, ton opoion exhgageV ek ghV Aiguptou meta megalhV dunamewV kai krataiaV ceiroV;

12

dia ti na eipwsin oi Aiguptioi, legonteV, Me ponhrian exhgagen autouV, dia na qanatwsh autouV eiV ta orh kai na exoloqreush autouV apo proswpou thV ghV; epistreyon apo thV exayewV thV orghV sou kai metamelhqhti peri tou kakou tou proV ton laon sou×

13

enqumhqhti ton Abraam, ton Isaak kai ton Israhl, touV doulouV sou, proV touV opoiouV wmosaV epi seauton kai eipaV proV autouV, Qelw plhqunei to sperma saV wV ta astra tou ouranou× kai pasan thn ghn tauthn peri thV opoiaV elalhsa, qelw dwsei eiV to sperma saV, kai qelousi klhronomhsei authn diapantoV.

14

Kai metemelhqh o KurioV peri tou kakou, to opoion eipe na kamh kata tou laou autou.

15

[] Kai strafeiV o MwushV katebh ek tou orouV, kai ai duo plakeV tou marturiou hsan en taiV cersin autou× plakeV gegrammenai ex amfoterwn twn merwn× ek tou enoV merouV kai ek tou allou hsan gegrammenai.

16

Kai ai plakeV hsan ergon Qeou kai h grafh hto grafh Qeou egkecaragmenh epi taV plakaV.

17

Kai akousaV o IhsouV ton qorubon tou laou alalazontoV, eipe proV ton Mwushn, QoruboV polemou einai en tw stratopedw.

18

O de eipe, Den einai fwnh alalazontwn dia nikhn oude fwnh bowntwn dia httan× fwnhn adontwn egw akouw.

19

KaqwV de eplhsiasen eiV to stratopedon, eide ton moscon kai corouV× kai exhfqh o qumoV tou MwusewV, kai erriye taV plakaV apo twn ceirwn autou kai sunetriyen autaV upo to oroV×

20

kai labwn ton moscon, ton opoion eicon kamei, katekausen en puri, kai suntriyaV ewsou eleptunqh, espeiren epi to udwr kai epotise touV uiouV Israhl.

21

[] Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn, Ti ekamen eiV se o laoV outoV, wste epefereV ep' autouV amartian megalhn;

22

Kai eipen o Aarwn, AV mh exapthtai o qumoV tou kuriou mou× su gnwrizeiV ton laon, oti egkeitai eiV thn kakian×

23

dioti eipon proV eme, Kame eiV hmaV qeouV, oitineV na proporeuwntai hmwn× dioti outoV o MwushV, o anqrwpoV ostiV exhgagen hmaV ek ghV Aiguptou, den exeuromen ti apegeinen autoV×

24

kai eipa proV autouV, OstiV ecei crusion, aV afaireswsin auto× kai edwkan eiV eme× tote erriya auto eiV to pur, kai exhlqen o moscoV outoV.

25

Kai idwn o MwushV ton laon oti hto acalinwtoV, dioti o Aarwn eice afhsei autouV acalinwtouV proV kataiscunhn, metaxu twn ecqrwn autwn,

26

estaqh o MwushV para thn pulhn tou stratopedou kai eipen, OstiV einai tou Kuriou, aV elqh proV eme. Kai sunhcqhsan proV auton panteV oi uioi tou Leui.

27

Kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× AV balh ekastoV thn romfaian autou epi ton mhron autou× kai dielqete kai exelqete apo pulhV eiV pulhn dia tou stratopedou, kai aV qanatwsh ekastoV ton adelfon autou kai ekastoV ton filon autou kai ekastoV ton plhsion autou.

28

Kai ekamon oi uioi tou Leui kata ton logon tou MwusewV× kai epesan ek tou laou ekeinhn thn hmeran peripou treiV ciliadeV andreV.

29

dioti eipen o MwushV, Kaqierwsate eautouV shmeron eiV ton Kurion, ekastoV epi ton uion autou kai ekastoV epi ton adelfon autou, dia na doqh eiV esaV eulogia shmeron.

30

[] Kai thn epaurion eipen o MwushV proV ton laon, SeiV hmarthsate amartian megalhn× kai twra qelw anabh proV ton Kurion× iswV kamw exilewsin dia thn amartian saV.

31

Kai epestreyen o MwushV proV ton Kurion kai eipe, Deomai× outoV o laoV hmarthsen amartian megalhn kai ekamon eiV eautouV qeouV crusouV×

32

plhn twra, ean sugcwrhshV thn amartian autwn× ei de mh, exaleiyon me, deomai, ek thV biblou sou, thn opoian egrayaV.

33

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, OstiV hmarthsen enantion emou, touton qelw exaleiyei ek thV biblou mou×

34

oqen twra upage, odhghson ton laon eiV ton topon peri tou opoiou se eipa× idou, o aggeloV mou qelei proporeuesqai emprosqen sou' all' omwV en th hmera thV antapodwsewV mou qelw antapodwsei thn amartian autwn ep' autouV.

35

Kai epataxe KurioV ton laon, dia thn kataskeuhn tou moscou ton opoion kateskeuasen o Aarwn.

Exodus 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: