Modern Greek Bible

Leviticus 6

Leviticus

Return to Index

Chapter 7

1

[] OutoV de einai o nomoV thV peri anomiaV prosforaV× einai agiwtaton.

2

En tw topw opou sfazousi to olokautwma, qelousi sfazei thn peri anomiaV prosforan× kai to aima authV qelei rantizesqai epi to qusiasthrion kuklw.

3

Kai qelei prosferesqai ex authV pan to stear authV, h oura kai to stear to perikalupton ta entosqia,

4

kai oi duo nefroi kai to stear to ep' autwn, to proV ta pleura, kai o epanw loboV tou hpatoV, ostiV meta twn nefrwn qelei afaireisqai.

5

Kai qelei kaiei auta o iereuV epi tou qusiasthriou, eiV prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion× einai prosfora peri anomiaV.

6

Pan arsenikon metaxu twn ierewn qelei trwgei authn× en topw agiw qelei trwgesqai× einai agiwtaton.

7

KaqwV einai h peri amartiaV prosfora, outw kai h peri anomiaV prosfora× eiV nomoV einai peri autwn× o iereuV, ostiV kamnei exilewsin di' authV, qelei lambanei authn.

8

O de iereuV ostiV prosferei olokautwma tinoV, o iereuV qelei lambanei di' eauton to derma tou olokautwmatoV, to opoion prosefere.

9

Kai pasa prosfora ex alfitwn, htiV hqelen eyhqh en klibanw, kai pan o, ti etoimazetai en thganiw kai epi kayhV, qelei eisqai tou ierewV tou prosferontoV authn.

10

Kai pasa prosfora ex alfitwn, ezumwmenh meta elaiou h xhra, qelei eisqai pantwn twn uiwn tou Aarwn, ison to meridion ekastou.

11

[] Kai outoV einai o nomoV thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV, thn opoian qelei prosferei tiV eiV ton Kurion.

12

Ean prosferh authn peri eucaristiaV, tote qelei prosferei meta thV eucaristhriou prosforaV, phttaV azumouV ezumwmenaV me elaion kai lagana azuma kecrismena meta elaiou kai semidalin kateskeuasmenhn, phttaV ezumwmenaV meta elaiou.

13

Me taV phttaV arton enzumon qelei prosferei dia to dwron autou meta thV proV eucaristian autou eirhnikhV prosforaV.

14

Kai ek toutwn qelei prosferei en apo pantwn twn dwrwn autou prosforan uyoumenhn proV ton Kurion× touto qelei eisqai tou ierewV tou rantizontoV to aima thV eirhnikhV prosforaV.

15

Kai to kreaV thV qusiaV thV proV eucaristian eirhnikhV autou prosforaV qelei trwgesqai thn authn hmeran kaq' hn prosferetai den qelousin afhsei ap' autou ewV to prwi.

16

Kai ean h qusia thV prosforaV autou hnai euch, h prosfora proairetikh, qelei trwgesqai thn authn hmeran kaq' hn prosferei tiV thn qusian autou× kai ean meinh ti, touto qelei trwgesqai thn epaurion.

17

To enapoleifqen omwV tou kreatoV thV qusiaV ewV thV trithV hmeraV me pur qelei kaiesqai.

18

Ean de fagwqh ti apo tou kreatoV thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV autou thn trithn hmeran, den qelei eisqai dektoV o prosferwn authn, oude qelei logisqh eiV auton× bdelugma qelei eisqai× h de yuch, htiV hqele fagei ap' autou, qelei bastasei thn anomian authV.

19

Kai to kreaV, to opoion hqelen eggisei akaqarton ti, den qelei trwgesqai× en puri qelei kaiesqai peri de tou kreatoV, ostiV einai kaqaroV qelei trwgei kreaV.

20

H de yuch htiV ecousa thn akaqarsian authV ef' eauthV hqele fagei apo tou kreatoV thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV, htiV einai tou Kuriou, h yuch auth qelei apolesqh ek tou laou authV.

21

Kai h yuch htiV hqelen eggisei akaqarton ti, akaqarsian anqrwpou h zwon akaqarton h bdeluron ti akaqarton, kai fagei apo tou kreatoV thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV, htiV einai tou Kuriou, kai h yuch auth qelei apolesqh ek tou laou authV.

22

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

23

Lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, Den qelete trwgei pantelwV stear booV h probatou h aigoV.

24

Kai to stear tou qnhsimaiou zwou kai to stear tou qhrialwtou dunatai na crhsimeuh eiV pasan allhn creian× den qelete omwV trwgei di'olou ap' autou.

25

Dioti ostiV fagh to stear tou zwou, apo tou opoiou prosferetai qusia ginomenh dia puroV eiV ton Kurion, kai ekeinh yuch, htiV hqele fagei qelei apolesqh ek tou laou authV.

26

ParomoiwV den qelete trwgei ouden aima, eite pthnou eite zwou en oudemia ek twn katoikiwn saV.

27

Pasa yuch htiV hqele fagei opoiondhpote aima, kai ekeinh h yuch qelei apolesqh ek tou laou authV.

28

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

29

Lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, O prosferwn thn qusian thV eirhnikhV prosforaV autou proV ton Kurion, qelei ferei to dwron autou proV ton Kurion, apo thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV autou.

30

Ai ceireV autou qelousi ferei taV dia puroV ginomenaV prosforaV tou Kuriou× qelei ferei to stear meta tou sthqouV, dia na kinhtai to sthqoV wV prosfora kinhth emprosqen tou Kuriou.

31

Kai o iereuV qelei kaiei to stear epi tou qusiasthriou× to sthqoV omwV qelei eisqai tou Aarwn kai twn uiwn autou.

32

Kai qelete didei proV ton ierea prosforan uyoumenhn, ton dexion wmon ek twn qusiwn thV eirhnikhV prosforaV saV.

33

OstiV ek twn uiwn tou Aarwn prosferei to aima thV eirhnikhV prosforaV kai to stear, qelei lambanei ton dexion wmon eiV meridion autou.

34

Dioti to kinhton sthqoV kai ton uyoumenon wmon elabon para twn uiwn Israhl ek twn qusiwn thV eirhnikhV prosforaV autwn, kai edwka auta proV ton Aarwn ton ierea kai proV touV uiouV autou eiV nomimon aiwnion metaxu twn uiwn Israhl.

35

[] Touto einai to crisma tou Aarwn, kai to crisma twn uiwn autou, apo twn dia puroV ginomenwn prosforwn tou Kuriou, thn hmeran kaq' hn paresthsen autouV dia na ierateuwsin eiV ton Kurion×

36

to opoion prosetaxen o KurioV na didwtai eiV autouV para twn uiwn Israhl, kaq' hn hmeran ecrisen autouV, eiV nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn.

37

OutoV einai o nomoV tou olokautwmatoV, thV ex alfitwn prosforaV kai thV peri amartiaV prosforaV kai thV peri anomiaV prosforaV kai twn kaqierwsewn kai thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV×

38

ton opoion prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn en tw orei Sina, kaq' hn hmeran prosetaxe touV uiouV Israhl na prosferwsi proV ton Kurion ta dwra autwn en th erhmw Sina.

Leviticus 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: