Modern Greek Bible

Leviticus 10

Leviticus

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn legwn proV autouV,

2

Lalhsate proV touV uiouV Israhl, legonteV, Tauta einai ta zwa ta opoia qelete trwgei ek pantwn twn kthnwn twn epi thV ghV.

3

Pan dichlon metaxu twn kthnwn econ ton poda escismenon kai anamasswn, touto qelete trwgei.

4

Tauta omwV den qelete trwgei ek twn osa anamasswsin h ek twn osa einai dichla× thn kamhlon, dioti anamassa men, plhn den einai dichloV× einai akaqartoV eiV esaV×

5

kai ton dasupoda, dioti anamassa men, plhn den einai dichloV× einai akaqartoV eiV esaV×

6

kai ton lagwon, dioti anamassa men, plhn den einai dichloV× einai akaqartoV eiV esaV×

7

kai ton coiron, dioti einai men dichloV kai ecei ton poda escismenon, plhn den anamassa× einai akaqartoV eiV esaV×

8

apo tou kreatoV autwn den qelete trwgei kai to qnhsimaion autwn den qelete eggizei einai akaqarta eiV esaV.

9

[] Tauta qelete trwgei ek pantwn twn en toiV udasi panta osa ecousi ptera kai leph, en toiV udasi, en taiV qalassaiV kai en toiV potamoiV, tauta qelete trwgei.

10

Kai panta osa den ecousi ptera kai leph, en taiV qalassaiV kai en toiV potamoiV, apo pantwn osa kinountai en toiV udasi kai apo pantoV emyucou zwou to opoion einai en toiV udasi, qelousin eisqai bdelukta eiV esaV×

11

tauta exapantoV qelousin eisqai bdelukta eiV esaV× apo tou kreatoV autwn den qelete trwgei kai to qnhsimaion autwn qelete bdeluttesqai.

12

Panta osa en toiV udasi den ecousi ptera oute leph, qelousin eisqai bdelukta eiV esaV.

13

Tauta de qelete bdeluttesqai metaxu twn pthnwn× den qelousi trwgesqai einai bdelukta× o aetoV, kai o grupaetoV, kai o melanaetoV,

14

kai o guy, kai o iktinoV kata to eidoV autou×

15

paV korax kata to eidoV autou×

16

kai h strouqokamhloV, kai h glaux, kai o ibiV, kai o ierax kata to eidoV autou,

17

kai o nuktikorax, kai h aiquia, kai h megalh glaux,

18

kai o kuknoV, kai o pelekan, kai h kissa,

19

kai o pelargoV, kai o erwdioV kata to eidoV autou, kai o epoy, kai h nukteriV.

20

[] Panta ta petwmena erpeta, ta opoia peripatousin epi tessaraV podaV, qelousin eisqai bdelukta eiV esaV.

21

Tauta omwV dunasqe na trwghte apo pantoV petwmenou erpetou, peripatountoV epi tessaraV podaV, ta opoia ecousi skelh opisqen twn podwn autwn, dia na phdwsi di' autwn epi thV ghV×

22

tauta qelete trwgei ex autwn× ton broucon kata to eidoV autou kai ton attakhn kata to eidoV autou kai ton ofiomacon kata to eidoV autou kai thn akrida kata to eidoV authV.

23

Panta de ta petwmena erpeta, econta tessaraV podaV, qelousin eisqai bdelukta eiV esaV.

24

Kai eiV tauta qelete eisqai akaqartoi× paV o eggizwn to qnhsimaion autwn qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

25

Kai paV ostiV bastash apo tou qnhsimaion autwn, qelei plunei ta imatia autou kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

26

Ek pantwn twn kthnwn, osa einai dichla, plhn den einai o pouV autwn escismenoV oude anamasswsi, qelousin eisqai akaqarta eiV esaV× paV o eggizwn auta qelei eisqai akaqartoV.

27

Kai osa peripatousin epi taV palamaV autwn, metaxu pantwn twn zwwn twn peripatountwn epi tessaraV podaV, qelousin eisqai akaqarta eiV esaV× paV o eggizwn to qnhsimaion autwn qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

28

Kai ostiV bastash to qnhsimaion autwn, qelei plunei ta imatia autou kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV× tauta qelousin eisqai akaqarta eiV esaV.

29

Kai tauta qelousin eisqai akaqarta eiV esaV metaxu twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV× h galh kai o pontikoV, kai h celwnh kata to eidoV authV×

30

kai o akanqocoiroV, kai o camailewn, kai h saura, kai o samiamiqoV, kai o aspalax.

31

Tauta einai akaqarta eiV esaV metaxu pantwn twn erpetwn× paV o eggizwn auta teqnewta, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

32

Kai pan pragma epi tou opoiou hqele pesei ti ek toutwn teqnewtwn qelei eisqai akaqarton× pan aggeion xulinon h imation h derma h sakkoV h opoiondhpote aggeion, eiV to opoion ginetai ergasia, qelei emblhqh eiV udwr kai qelei eisqai akaqarton ewV esperaV× tote qelei eisqai kaqaron×

33

kai pan aggeion phlinon, eiV to opoion empesh ti ek toutwn, pan o, ti einai entoV autou qelei eisqai akaqarton× auto de qelete suntriyei×

34

apo pantoV faghtou esqiwmenou, eiV to opoion embainei udwr, qelei eisqai akaqarton× kai pan poton pinomenon en opoiwdhpote aggeiw, qelei eisqai akaqarton.

35

Kai pan pragma epi to opoion pesh apo tou qnhsimaiou autwn, qelei eisqai akaqarton× klibanoV eite estia qelousi krhmnisqh× einai akaqarta kai akaqarta qelousin eisqai eiV esaV.

36

Phgh omwV h lakkoV, sunaxiV udatwn, qelei eisqai kaqaron× plhn o, ti eggish to qnhsimaion autwn, qelei eisqai akaqarton.

37

Kai ean pesh apo tou qnhsimaiou autwn epi ti sperma sporimon, to opoion mellei na sparqh, kaqaron qelei eisqai.

38

Ean de epicuqh udwr epi tou spermatoV kai pesh apo tou qnhsimaiou autwn ep' auto, akaqarton qelei eisqai eiV esaV.

39

Kai ean apoqanh ti ek twn kthnwn ta opoia dunasqe na trwghte, ostiV eggish to qnhsimaion autou, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

40

Kai ostiV fagh apo tou qnhsimaiou autou, qelei plunei ta imatia autou kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV× kai ostiV bastash to qnhsimaion autou, qelei plunei ta imatia autou kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

41

Kai pan erpeton, erpon epi thV ghV, qelei eisqai bdelugma× den qelei trwgesqai.

42

Pan o, ti peripatei epi thV koiliaV kai pan o, ti peripatei epi tessaraV podaV h pan to econ pollouV podaV, metaxu pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV, tauta den qelete trwgei, dioti einai bdelugma.

43

[] Den qelete kamei bdeluktaV taV yucaV saV di' oudenoV erpetou erpontoV oude qelete mianqh di' autwn, wste na geinhte akaqartoi di' autwn.

44

Dioti egw eimai KurioV o QeoV saV× qelete loipon agiasqh kai qelete eisqai agioi, dioti agioV eimai egw× kai den qelete mianei taV yucaV saV di' oudenoV erpetou erpontoV epi thV ghV.

45

Dioti egw eimai o KurioV, ostiV saV anebibasa ek ghV Aiguptou, dia na hmai QeoV saV× qelete loipon eisqai agioi, dioti agioV eimai egw.

46

OutoV einai o nomoV peri twn kthnwn kai peri twn pthnwn kai peri pantoV emyucou ontoV kinoumenou en toiV udasi kai peri pantoV ontoV erpontoV epi thV ghV×

47

dia na diakrinhte metaxu tou akaqartou kai tou kaqarou kai metaxu twn zwwn ta opoia trwgontai twn zwwn kai opoia den trwgontai.

Leviticus 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: