Modern Greek Bible

Numbers 30

Numbers

Return to Index

Chapter 31

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

2

Kame thn ekdikhsin twn uiwn Israhl kata twn Madianitwn× epeita qeleiV prosteqh eiV ton laon sou.

3

Kai elalhsen o MwushV proV ton laon, legwn, AV oplisqwsin apo saV andreV eiV polemon kai aV upagwsin enantion tou Madiam, dia na ekdikhswsi ton Kurion kata tou Madiam×

4

ana ciliouV apo pashV fulhV, ek paswn twn fulwn tou Israhl, qelete aposteilei eiV ton polemon.

5

Kai exhriqmhqhsan ek twn ciliadwn tou Israhl cilioi apo pashV fulhV, dwdeka ciliadeV wplismenoi eiV polemon.

6

Kai apesteilen autouV o MwushV eiV ton polemon, ciliouV apo pashV fulhV, autouV kai FineeV ton uion tou Eleazar tou ierewV, eiV ton polemon, meta twn skeuwn twn agiwn kai meta twn salpiggwn tou alalagmou eiV taV ceiraV autou.

7

[] Kai epolemhsan enantion tou Madiam, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn, kai eqanatwsan pan arsenikon.

8

Kai ektoV twn qanatwqentwn kai touV basileiV tou Madiam eqanatwsan, ton Eui kai ton Rekem kai ton Sour kai ton Our kai ton Reba, pente basileiV tou Madiam× kai ton Balaam uion tou Bewr eqanatwsan en macaira.

9

Kai hcmalwtisan oi uioi Israhl taV gunaikaV tou Madiam kai ta paidia autwn, kai panta ta kthnh autwn kai panta ta poimnia autwn kai panta ta uparconta autwn elehlathsan.

10

Kai pasaV taV poleiV autwn kata taV katoikiaV autwn, kai pantaV touV purgouV autwn, katekausan en puri.

11

Kai elabon panta ta lafura kai pasan thn lehlasian apo anqrwpou ewV kthnouV.

12

Kai eferan proV ton Mwushn kai proV Eleazar ton ierea kai proV thn sunagwghn twn uiwn Israhl touV aicmalwtouV, kai ta lafura kai thn lehlasian, eiV to stratopedon, eiV taV pediadaV tou Mwab, taV para ton Iordanhn, katenanti thV Iericw.

13

[] Kai exhlqon o MwushV kai Eleazar o iereuV kai panteV oi arconteV thV sunagwghV eiV sunanthsin autwn exw tou stratopedou.

14

Kai equmwqh o MwushV enantion twn archgwn tou strateumatoV, twn ciliarcwn kai twn ekatontarcwn, twn elqontwn apo thV parataxewV tou polemou×

15

kai eipe proV autouV o MwushV, ZwsaV afhsate pasaV taV gunaikaV;

16

idou, autai egeinan aitia eiV touV uiouV Israhl, kata thn sumboulhn tou Balaam, na anomhswsin enantion tou Kuriou eiV thn upoqesin tou Fegwr, kai egeinen h plhgh epi thV sunagwghV tou Kuriou×

17

kai twra qanatwsate ek twn paidiwn panta ta arsenika, kai qanatwsate pasaV taV gunaikaV, osai egnwrisan andra, koimhqeisai met' autou×

18

panta omwV ta korasia, osa den egnwrisan koithn androV, fulaxate zwnta di' eautouV×

19

kai meinate exw tou stratopedou epta hmeraV× ostiV eqanatwsen anqrwpon, kai ostiV hggise pefoneumenon, kaqarisqhte seiV kai oi aicmalwtoi saV thn trithn hmeran kai thn ebdomhn hmeran×

20

kai kaqarisate panta ta imatia kai panta ta skeuh ta dermatina kai panta ta eirgasmena ek tricwn aigoV kai panta ta xulina skeuh.

21

Kai eipen Eleazar o iereuV proV touV polemistaV touV ercomenouV eiV ton polemon, Touto einai to prostagma tou nomou, ton opoion prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn×

22

plhn to crusion kai to argurion, ton calkon, ton sidhron, ton kassiteron kai ton molubdon,

23

pan o, ti dunatai na embh eiV to pur, qelete perasei dia tou puroV kai qelei eisqai kaqaron× prepei omwV na kaqarisqh kai dia tou udatoV tou kaqarismou× kai pan o, ti den embainei eiV to pur, qelete perasei dia tou udatoV×

24

kai qelete plunei ta imatia saV thn ebdomhn hmeran kai qelete eisqai kaqaroi× kai meta tauta qelete eiselqei eiV to stratopedon.

25

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

26

Labe ton ariqmon twn lafurwn thV aicmalwsiaV, apo anqrwpou ewV kthnouV, su kai Eleazar o iereuV kai oi archgoi twn patriwn thV sunagwghV×

27

kai diaireson ta lafura eiV duo metaxu twn polemistwn twn exelqontwn eiV ton polemon kai pashV thV sunagwghV×

28

kai afaireson dia ton Kurion apodoma ek twn andrwn, twn polemistwn, twn exelqontwn eiV ton polemon, ana en ek pentakosiwn, apo anqrwpwn kai apo bown kai apo onwn kai apo probatwn×

29

apo tou hmisewV autwn qelete labei kai dwsei eiV Eleazar ton ierea prosforan tou Kuriou×

30

kai apo tou hmisewV meridion twn uiwn Israhl qeleiV labei en meridion apo penthkonta, apo anqrwpwn, apo bown, apo onwn kai apo probatwn, apo pantoV kthnouV, kai qeleiV dwsei auta eiV touV LeuitaV, touV fulattontaV taV fulakaV thV skhnhV tou Kuriou.

31

Kai ekamen o MwushV kai Eleazar o iereuV kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

32

Kai ta lafura ta enapoleifqenta ek thV lehlasiaV, thn opoian ekamon oi andreV oi polemistai, hsan probata exakosia, ebdomhkonta pente ciliadeV,

33

kai boeV ebdomhkonta duo ciliadeV,

34

kai onoi ciliadeV exhkonta mia,

35

kai yucai anqrwpwn, apo twn gunaikwn aitineV den egnwrisan koithn androV, pasai ai yucai, triakonta duo ciliadeV.

36

Kai to hmisu, to meridion twn exelqontwn eiV ton polemon, hto kata ton ariqmon, ta probata triakosia triakonta epta ciliadeV kai pentakosia×

37

kai to apodoma tou Kuriou apo twn probatwn hto exakosia ebdomhkonta pente×

38

kai oi boeV triakonta ex ciliadeV, kai to apodoma tou Kuriou ebdomhkonta duo×

39

kai oi onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi, kai to apodoma tou Kuriou eiV kai exhkonta×

40

kai yucai anqrwpwn hsan dekaex ciliadeV, kai to apodoma tou Kuriou triakonta duo yucai.

41

Kai edwken o MwushV to apodoma, thn prosforan tou Kuriou, eiV Eleazar ton ierea, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

42

Kai apo tou hmisewV meridiou twn uiwn Israhl, to opoion o MwushV execwrisen apo tou meridiou twn andrwn twn polemistwn×

43

kai touto to hmisu thV sunagwghV hto probata triakosia triakonta epta ciliadeV kai pentakosia,

44

kai boeV triakonta ex ciliadeV,

45

kai onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi,

46

kai yucai anqrwpwn dekaex ciliadeV×

47

kai elaben o MwushV apo tou hmisewV meridiou twn uiwn Israhl ana en ek penthkonta, apo anqrwpwn kai apo kthnwn, kai edwken auta eiV touV LeuitaV, touV fulattontaV taV fulakaV thV skhnhV tou Kuriou, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn

48

[] Kai proshlqon eiV ton Mwushn oi archgoi oi epi twn ciliadwn tou strateumatoV, ciliarcoi kai ekatontarcoi,

49

kai eipon proV ton Mwushn, Oi douloi sou elabon ton ariqmon twn andrwn twn polemistwn twn upo thn epistasian hmwn, kai den leipei ex hmwn oude eiV×

50

kai eferame ta dwra tou Kuriou, ekastoV o, ti eurhke, skeuh crusa, alusouV kai braciolia, daktulidia, enwtia kai perideraia, dia na geinh exilewsiV uper twn yucwn hmwn enwpion tou Kuriou.

51

Kai elaben o MwushV kai Eleazar o iereuV to crusion par' autwn olon eiV skeuh eirgasmena.

52

Kai pan to crusion thV prosforaV twn ciliarcwn kai ekatontarcwn, to opoion proseferan eiV ton Kurion, hto dekaex ciliadeV eptakosioi penthkonta sikloi.

53

Dioti oi andreV oi polemistai eicon lafuragwghsei ekastoV di' eauton.

54

Kai elaben o MwushV kai Eleazar o iereuV to crusion para twn ciliarcwn kai ekatontarcwn kai eferan auto eiV thn skhnhn tou marturiou eiV mnhmosunon twn uiwn Israhl enwpion tou Kuriou.

Numbers 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: