Modern Greek Bible

Deuteronomy 6

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 7

1

[] Otan KurioV o QeoV sou se ferh eiV thn ghn, eiV thn opoian upageiV dia na klhronomhshV authn, kai ekdiwxh eqnh polla ap' emprosqen sou, touV CettaiouV kai touV GergesaiouV kai touV AmorraiouV kai touV CananaiouV kai touV FerezaiouV kai touV EuaiouV kai touV IebousaiouV, epta eqnh megalhtera kai dunatwtera sou×

2

kai otan KurioV o QeoV sou paradwsh autouV emprosqen sou, qeleiV pataxei autouV× kata kratoV qeleiV exoloqreusei autouV× den qeleiV kamei sunqhkhn met' autwn oude qeleiV deixei eleoV proV autouV×

3

oude qeleiV sumpenqereusei met' autwn× thn qugatera sou den qeleiV dwsei eiV ton uion autou oude thn qugatera autou qeleiV labei eiV ton uion sou×

4

dioti qelousin apoplanhsei touV uiouV sou ap' emou kai qelousi latreuei allouV qeouV× kai qelei exafqh h orgh tou Kuriou enantion saV kai parauta qelei se exoloqreusei.

5

All' outw qelete kamei proV autouV× touV bwmouV autwn qelete katastreyei kai ta agalmata autwn qelete suntriyei kai ta alsh autwn qelete katakoyei kai ta glupta autwn qelete kausei en puri×

6

epeidh su eisai laoV agioV eiV Kurion ton Qeon sou× se exelexe KurioV o QeoV sou dia na hsai eiV auton laoV eklektoV, para pantaV touV laouV touV epi tou proswpou thV ghV.

7

Den proetimhsen esaV KurioV oude exelexen esaV, dioti eisqe poluplhqesteroi para panta ta eqnh× epeidh seiV eisqe oi pleon oligariqmoi para panta ta eqnh×

8

all' epeidh o KurioV saV hgaphse kai dia na fulaxh ton orkon, ton opoion wmose proV touV pateraV saV, saV exhgagen o KurioV en ceiri krataia kai saV elutrwsen ek tou oikou thV douleiaV, ek ceiroV Faraw, basilewV Aiguptou.

9

Gnwrison loipon, oti KurioV o QeoV sou autoV einai o QeoV, o QeoV o pistoV, o fulattwn thn diaqhkhn kai to eleoV proV touV agapwntaV auton kai fulattontaV taV entolaV autou, eiV ciliaV geneaV×

10

kai antapodidwn kata proswpon autwn eiV touV misountaV auton, dia na exoloqreush autouV× den qelei bradunei eiV ton misounta auton× qelei kamei eiV auton thn antapodosin kata proswpon autou.

11

Fulatte loipon taV entolaV kai ta diatagmata kai taV kriseiV, taV opoiaV egw se prostazw shmeron dia na kamnhV autaV.

12

[] Kai ean akouhte taV kriseiV tautaV kai fulatthte kai ektelhte autaV, qelei fulaxei KurioV o QeoV sou eiV se thn diaqhkhn kai to eleoV, ta opoia wmose proV touV pateraV sou×

13

kai qelei se agaphsei kai se euloghsei kai se plhqunei, kai qelei euloghsei ton karpon thV koiliaV sou kai ton karpon thV ghV sou, ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou, taV agelaV twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou, en th gh thn opoian wmose proV touV pateraV sou na dwsh eiV se.

14

QeleiV eisqai euloghmenoV uper panta ta eqnh× agonoV h steira den qelei eisqai eiV se h eiV ta kthnh sou.

15

Kai qelei afairesei o KurioV apo sou pasan asqeneian kai den qelei balei epi se oudemian twn kakwn noswn thV Aiguptou, taV opoiaV gnwrizeiV× alla qelei balei autaV epi pantaV touV misountaV se.

16

Kai qeleiV exoloqreusei panta ta eqnh, ta opoia KurioV o QeoV sou qelei paradwsei eiV se× o ofqalmoV sou den qelei splagcnisqh di' autouV× oude qeleiV latreusei touV qeouV autwn× dioti touto qelei eisqai pagiV eiV se.

17

Ean de eiphV en th kardia sou, Ta eqnh tauta einai pleon poluariqma par' eme× pwV dunamai na ekdiwxw auta;

18

Mh fobhqhV autouV× enqumou kalwV ti ekame KurioV o QeoV sou eiV ton Faraw kai eiV pasan thn Aigupton×

19

touV peirasmouV touV megalouV touV opoiouV eidon oi ofqalmoi sou, kai ta shmeia kai ta terata kai thn krataian ceira kai ton exhplwmenon braciona, me ta opoia KurioV o QeoV sou se exhgagen× outw qelei kamei KurioV o QeoV sou eiV panta ta eqnh, to opoia su fobeisai.

20

Kai proseti taV sfhkaV KurioV o QeoV sou qelei aposteilei eiV autouV, ewsou exoloqreuqwsin osoi enapeleifqhsan kai ekruptonto apo proswpou sou.

21

Den qeleiV tromaxei apo proswpou autwn× dioti KurioV o QeoV sou einai en mesw sou, QeoV megaV kai foberoV.

22

Kai qelei exaleiyei KurioV o QeoV sou ta eqnh ekeina ap' emprosqen sou oligon kat' oligon× den dunatai na afanishV autouV parauta, dia na mh plhqunqwsin enantion sou ta qhria tou agrou.

23

Alla KurioV o QeoV sou qelei paradwsei autouV emprosqen sou kai qelei fqeirei autouV en fqora megalh, ewsou exoloqreuqwsi.

24

Kai qelei paradwsei eiV thn ceira sou touV basileiV autwn, kai qeleiV exaleiyei to onoma autwn upokatwqen tou ouranou× oudeiV qelei dunhqh na staqh emprosqen sou, ewsou exoloqreushV autouV.

25

Ta glupta twn qewn autwn qelete kausei en puri× den qeleiV epiqumhsei to argurion h to crusion to ep' autwn, oude qeleiV labei auto eiV seauton dia na mh pagideuqhV eiV auto× dioti einai bdelugma eiV Kurion ton Qeon sou.

26

Kai den qeleiV ferei bdelugma eiV ton oikon sou, dia na mh geinhV anaqema wV auto× qeleiV apostrafei auto diolou kai qeleiV bdelucqh auto diolou× dioti einai anaqema.

Deuteronomy 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: