Modern Greek Bible

Deuteronomy 34

Joshua

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai meta thn teleuthn tou MwusewV tou doulou tou Kuriou, eipe KurioV proV Ihsoun ton uion tou Nauh, ton uphrethn tou MwusewV, legwn,

2

MwushV o qerapwn mou eteleuthse× twra loipon shkwqeiV diabhqi ton Iordanhn touton, su kai paV o laoV outoV, proV thn ghn thn opoian egw didw eiV autouV, eiV touV uiouV Israhl.

3

Panta ton topon, epi tou opoiou pathsh to icnoV twn podwn saV, eiV esaV edwka auton, kaqwV eipa proV ton Mwushn×

4

apo thV erhmou kai tou Libanou toutou kai ewV tou potamou tou megalou, tou potamou tou Eufratou, pasa h gh twn Cettaiwn, kai ewV thV qalasshV thV megalhV proV dusmaV tou hliou, qelei eisqai to orion saV.

5

Den qelei dunhqh anqrwpoV na staqh enantion sou pasaV taV hmeraV thV zwhV sou× kaqwV hmhn meta tou MwusewV, qelw eisqai meta sou× den qelw se afhsei oude se egkataleiyei.

6

Iscue kai andrizou× dioti su qeleiV klhrodothsei eiV ton laon touton thn ghn, thn opoian wmosa proV touV pateraV autwn na dwsw eiV autouV.

7

Monon iscue kai andrizou sfodra, dia na prosechV na kamnhV kata panta ton nomon, ton opoion prosetaxen eiV se MwushV o qerapwn mou× mh ekklinhV ap' autou dexia h aristera, dia na ferhsai meta sunesewV pantacou opou an upaghV.

8

Den qelei apomakrunqh touto to biblion tou nomou apo tou stomatoV sou, all' en autw qeleiV meleta hmeran kai nukta, dia na prosechV na kamnhV kata panta osa einai gegrammena en autw× dioti tote qeleiV euodousqai eiV thn odon sou, kai tote qeleiV feresqai meta sunesewV.

9

Den se prostazw egw; iscue kai andrizou× mh fobhqhV mhde deiliashV× dioti einai meta sou KurioV o QeoV sou opou an upaghV.

10

[] Kai prosetaxen o IhsouV touV arcontaV tou laou, legwn,

11

Perasate dia mesou tou stratopedou kai prostaxate ton laon, legonteV, Etoimasate eiV eautouV efodia× dioti meta treiV hmeraV qelete diabh ton Iordanhn touton, dia na eiselqhte na klhronomhshte thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV saV didei eiV esaV dia na klhronomhshte authn.

12

Kai proV touV RoubhnitaV kai proV touV GaditaV kai proV to hmisu thV fulhV tou Manassh eipen o IhsouV, legwn,

13

Enqumhqhte ton logon ton opoion prosetaxen eiV esaV MwushV o douloV tou Kuriou, legwn, KurioV o QeoV saV saV anepause kai saV edwke thn ghn tauthn×

14

ai gunaikeV saV, ta tekna saV kai ta kthnh saV qelousi meinei en th gh, thn opoian o MwushV edwken eiV esaV enteuqen tou Iordanou× seiV de qelete diabh emprosqen twn adelfwn saV wplismenoi, panteV oi dunatoi en iscui, kai qelete bohqhsei autouV×

15

ewsou anapaush o KurioV touV adelfouV saV kaqwV kai esaV, kai na klhronomhswsi kai autoi thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV saV didei eiV autouV× tote qelete epistreyei eiV thn ghn thV klhronomiaV saV, kai qelete klhronomhsei authn, thn opoian MwushV o douloV tou Kuriou edwken eiV esaV enteuqen tou Iordanou, proV anatolaV hliou.

16

[] Kai apekriqhsan proV ton Ihsoun, legonteV, Panta osa prostazeiV eiV hmaV qelomen kamei× kai pantacou opou aposteilhV hmaV, qelomen upagei×

17

kaqwV uphkouomen kata panta eiV ton Mwushn, outw qelomen upakouei kai eiV se× monon KurioV o QeoV sou na hnai meta sou, kaqwV hto meta tou MwusewV×

18

paV anqrwpoV, ostiV enantiwqh eiV taV prostagaV sou kai den upakoush eiV touV logouV sou kata panta osa prostaxhV auton, aV qanatonhtai× monon iscue kai andrizou.

Joshua 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: