Modern Greek Bible

Judges 14

Judges

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai meta tina kairon, en taiV hmeraiV tou qerismou tou sitou epeskefqh o Samywn thn gunaika autou, ferwn erifion ex aigwn× kai eipe, Qelw eiselqei proV thn gunaika mou eiV ton koitwna. All' o pathr authV den afhken auton na eiselqh.

2

Kai eipen o pathr authV, Eipa kat' emauton oti diolou emishsaV authn× dia touto edwka authn eiV ton suntrofon sou× h mikrotera adelfh authV den einai wraiotera authV; labe loipon authn ant' ekeinhV.

3

O de Samywn eipe peri autwn, Twra qelw eisqai aqwoV proV touV FilistaiouV, an egw kakopoiw autouV.

4

Kai uphgen o Samywn kai epiase triakosiaV alwpekaV, kai elabe lampadaV, kai estreyen ouran proV ouran kai ebale mian lampada metaxu twn duo ourwn eiV to meson.

5

Kai anayaV taV lampadaV, apelusen eiV ta sparta twn Filistaiwn, kai ekause taV qhmwniaV, ewV kai ta aqerista astacua, ewV kai taV ampelouV kai elaiaV.

6

Tote oi Filistaioi eipon, TiV ekame touto; Kai apekriqhsan, Samywn o gambroV tou Qamnaqaiou× dioti elabe thn gunaika autou kai edwken authn eiV ton suntrofon autou. Kai anebhsan oi Filistaioi kai ekausan authn kai ton patera authV en puri.

7

Kai eipe proV autouV o Samywn, An kai seiV ekamete touto, egw omwV qelw ekdikhqh enantion saV, kai meta tauta qelw pausei.

8

Kai epataxen autouV knhmhn kai mhron en sfagh megalh× kai katebh kai ekaqisen eiV to casma thV petraV Htam.

9

[] Anebhsan de oi Filistaioi kai estratopedeusan en gh Iouda kai diecuqhsan eiV Leci.

10

Kai eipon oi andreV Iouda, Dia ti anebhte enantion hmwn; Oi de apekriqhsan, Dia na deswmen ton Samywn anebhmen, na kamwmen eiV auton wV ekamen eiV hmaV.

11

Kai katebhsan treiV ciliadeV andrwn ek tou Iouda eiV to casma thV petraV Htam kai eipon proV ton Samywn, Den exeureiV oti oi Filistaioi exousiazousin ef' hmwn; ti touto loipon to opoion ekameV eiV hmaV; O de eipe proV autouV, WV ekaman eiV eme, outwV ekamon eiV autouV.

12

Kai eipon proV auton, Katebhmen na se deswmen, dia na se paradwswmen eiV thn ceira twn Filistaiwn. Kai eipe proV autouV o Samywn, Orkisqhte proV eme, oti seiV den qelete epipesei kat' emou.

13

Kai eipan proV auton, legonteV, Ouci× alla qelomen se desei dunata kai se paradwsei eiV thn ceira autwn× plhn bebaiwV den qelomen se qanatwsei. Edesan loipon auton me duo nea scoinia kai anebibasan auton ek thV petraV.

14

Kai ote hlqen eiV Leci, oi Filistaioi alalazonteV edramon eiV sunanthsin autou. Kai ephlqen ep' auton Pneuma Kuriou× kai ta scoinia, ta eiV touV bracionaV autou, egeinan wV linarion to opoion exaptetai en tw puri, kai ta desma autou epeson ek twn ceirwn autou, diespasmena.

15

Kai eurhke siagona onou nwphn, kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai efoneuse di' authV ciliouV andraV.

16

Kai eipen o Samywn, Dia siagonoV onou ekama swrouV, swrouV, dia siagonoV onou efoneusa ciliouV andraV.

17

Kai afou epause lalwn, erriye thn siagona apo thV ceiroV autou× kai wnomase ton topon ekeinon, Ramaq-leci.

18

[] Kai diyhsaV sfodra, ebohse proV ton Kurion kai eipe, Su edwkaV dia ceiroV tou doulou sou thn megalhn tauthn swthrian× kai twra na apoqanw upo diyhV kai na pesw eiV thn ceira twn aperitmhtwn;

19

Kai escisen o QeoV to koilwma to en Leci, kai exhlqen udwr ap' autou× kai afou epien, anelabe to pneuma autou, kai anezwopoihqh× dia touto ekalese to onoma autou, En-akkore, to opoion einai en Leci ewV thV hmeraV tauthV.

20

Kai autoV ekrine ton Israhl en taiV hmeraiV twn Filistaiwn eikosi eth.

Judges 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: