Modern Greek Bible

Ruth 4

1 Samuel

Return to Index

Chapter 1

1

[] Hto de anqrwpoV tiV ek Ramaqaim-sofim, ek tou orouV Efraim, kai to onoma autou Elkana, uioV tou Ieroam, uiou Eliou, uiou Qoou, uiou Souf, EfraqaioV.

2

Kai eicen outoV duo gunaikaV× to onoma thV miaV Anna, kai to onoma thV deuteraV Feninna× h men Feninna eice tekna, h de Anna den eice tekna.

3

Anebaine de o anqrwpoV outoV ek thV polewV autou kat' etoV, dia na proskunhsh kai na prosferh qusian proV ton Kurion twn dunamewn en Shlw. Kai hsan ekei oi duo uioi tou Hlei, Ofnei kai FineeV, iereiV tou Kuriou.

4

Efqase de h hmera, kaq' hn equsiasen o Elkana kai edwke meridaV eiV thn Feninnan thn gunaika autou kai eiV pantaV touV uiouV authV kai taV qugateraV authV.

5

eiV de thn Annan edwke diplasian merida× dioti hgapa thn Annan× all' o KurioV eice kleisei thn mhtran authV.

6

Kai h antizhloV authV parwxunen authn sfodra, wste na kamnh authn na adhmonh, oti o KurioV eice kleisei thn mhtran authV.

7

Kai outwV ekamne kat' etoV× osakiV anebainen eiV ton oikon tou Kuriou, outw parwxunen authn× kai ekeinh eklaie kai den etrwgen.

8

Eipe de proV authn Elkana o anhr authV, Anna, dia ti klaieiV; kai dia ti den trwgeiV; kai dia ti h kardia sou einai teqlimmenh; den eimai egw eiV se kalhteroV para deka uiouV;

9

[] Kai eshkwqh h Anna, afou efagon en Shlw kai afou epion× o de Hlei o iereuV ekaqhto epi kaqedraV, plhsion tou parastatou thV pulhV tou naou tou Kuriou.

10

Kai auth hto katapikramenh thn yuchn kai proshuceto eiV ton Kurion, klaiousa kaq' uperbolhn.

11

Kai huchqh euchn, legousa, Kurie twn dunamewn, ean epibleyhV twonti eiV thn tapeinwsin thV doulhV sou kai me enqumhqhV kai den lhsmonhshV thn doulhn sou, alla dwshV eiV thn doulhn sou teknon arsenikon, tote qelw dwsei auto eiV ton Kurion pasaV taV hmeraV thV zwhV autou, kai xurafion den qelei anabh epi thn kefalhn autou.

12

Enw de auth exhkolouqei proseucomenh enwpion tou Kuriou, o Hlei parethrei to stoma authV.

13

Plhn h Anna auth elalei en th kardia authV× monon ta ceilh authV ekinounto, all' h fwnh authV den hkoueto× oqen o Hlei enomisen oti hto mequsmenh.

14

Kai eipe proV authn o Hlei, EwV pote qeleiV eisqai mequousa; apobale ton oinon sou apo sou.

15

Kai apekriqh h Anna kai eipen, Ouci, kurie mou, egw eimai gunh katateqlimmenh thn yuchn× oute oinon oute sikera den epion, all' execea thn yuchn mou enwpion tou Kuriou×

16

mh upolabhV thn doulhn sou wV acreian gunaika× dioti ek tou plhqouV tou ponou mou kai thV qliyewV mou elalhsa ewV twra.

17

Tote apekriqh o Hlei kai eipen, Upage eiV eirhnhn× kai o QeoV tou Israhl aV soi dwsh thn aithsin sou, thn opoian hthsaV par' autou.

18

H de eipen, Eiqe h doulh sou na eurh carin eiV touV ofqalmouV sou. Tote aphlqen h gunh eiV thn odon authV kai efage, kai to proswpon authV den hto pleon skuqrwpon.

19

[] Kai to prwi eshkwqhsan enwriV, kai proskunhsanteV enwpion tou Kuriou, epestreyan kai hlqon eiV thn oikian autwn eiV Ramaq. Kai o Elkana egnwrisen Annan thn gunaika autou× kai o KurioV enequmhqh authn.

20

Kai ote eplhrwqhsan ai hmerai afotou h Anna sunelaben, egennhsen uion kai ekalese to onoma autou Samouhl, Dioti para Kuriou hthsa auton, eipe.

21

Kai anebh o anqrwpoV Elkana kai paV o oikoV autou, dia na prosferh proV ton Kurion thn ethsion qusian kai thn euchn autou.

22

All' h Anna den anebh× dioti eipe proV ton andra authV, Den qelw anabh ewsou to paidion apogalaktisqh× kai tote qelw ferei auto, dia na emfanisqh enwpion tou Kuriou kai ekei na katoikh diapantoV.

23

Kai eipe proV authn Elkana o anhr authV, Kame o, ti soi fainetai kalon× kaqou ewsou apogalaktishV auto× monon o KurioV na ekplhrwsh ton logon autou. Kai ekaqisen h gunh kai eqhlaze ton uion authV, ewsou apegalaktisen auton.

24

Kai afou apegalaktisen auton, anebibasen auton meq' eauthV, meta triwn moscwn kai enoV efa aleurou kai askou oinou, kai eferen auton eiV ton oikon tou Kuriou en Shlw× to de paidion hto mikron.

25

Kai esfaxan ton moscon kai eferan to paidion proV ton Hlei.

26

Kai eipen h Anna, W, kurie mou zh h yuch sou, kurie mou, egw eimai h gunh, htiV estaqh entauqa plhsion sou, deomenh tou Kuriou×

27

peri tou paidiou toutou edeomhn× kai o KurioV edwken eiV eme thn aithsin mou, thn opoian hthsa par' autou×

28

oqen kai egw edaneisa auto eiV ton Kurion× pasaV taV hmeraV thV zwhV autou qelei eisqai daneismenon eiV ton Kurion. Kai prosekunhsen ekei ton Kurion.

1 Samuel 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: