Modern Greek Bible

1 Samuel 10

1 Samuel

Return to Index

Chapter 11

1

[] Anebh de NaaV o AmmwnithV kai estratopedeusen enantion thV IabeiV-galaad× kai eipon panteV oi andreV thV IabeiV eiV ton NaaV, Kame sunqhkhn proV hmaV, kai qelomen se douleuei.

2

Kai eipe proV autouV NaaV o AmmwnithV, Me touto qelw kamei sunqhkhn proV esaV, na exoruxw pantaV touV dexiouV ofqalmouV saV, kai na balw touto oneidoV epi panta ton Israhl.

3

Kai eipon proV auton oi presbuteroi thV IabeiV, DoV eiV hmaV epta hmerwn anabolhn, dia na aposteilwmen mhnutaV eiV panta ta oria tou Israhl× kai tote, ean den hnai tiV na maV swsh, qelomen exelqei proV se.

4

Hlqon loipon oi mhnutai eiV Gabaa tou Saoul kai eipon touV logouV eiV ta wta tou laou× kai uywsan paV o laoV thn fwnhn autwn kai eklausan.

5

[] Kai idou, o Saoul hrceto katopin thV agelhV ek tou agrou× kai eipen o Saoul, Ti ecei o laoV kai klaiei; Kai dihghqhsan proV auton touV logouV twn andrwn thV IabeiV.

6

Kai ephlqen epi ton Saoul pneuma Qeou, ote hkouse touV logouV ekeinouV× kai exhfqh h orgh autou sfodra.

7

Kai elabe zeugoV bown, kai katakoyaV autouV eiV tmhmata, apesteilen auta kata panta ta oria tou Israhl dia ceiroV mhnutwn, legwn, OstiV den exelqh katopin tou Saoul kai katopin tou Samouhl, outw qelei geinei eiV touV boaV autou. Kai epepese foboV Kuriou epi ton laon, kai exhlqon wV eiV anqrwpoV.

8

Kai ote aphriqmhsen autouV en Bezek, oi uioi Israhl hsan triakosiai ciliadeV kai oi andreV Iouda triakonta ciliadeV.

9

Kai eipon proV touV elqontaV mhnutaV, Outw qelete eipei proV touV andraV thV IabeiV-galaad× Aurion, kaqwV o hlioV qermanh, qelei eisqai eiV esaV swthria. Kai hlqon oi mhnutai kai anhggeilan proV touV andraV thV IabeiV× kai uperecarhsan.

10

Kai eipon oi andreV thV IabeiV, Aurion qelomen exelqei proV esaV, kai qelete kamei eiV hmaV pan o, ti saV fainetai kalon.

11

Kai thn epaurion dihresen o Saoul ton laon eiV tria tagmata× kai eishlqon eiV to meson tou stratopedou, en th prwinh fulakh, kai epataxan touV AmmwnitaV ewsou qermanh h hmera× kai oi enapoleifqenteV dieskorpisqhsan, wste oude duo ex autwn den emeinan hnwmenoi.

12

[] Kai eipen o laoV proV ton Samouhl, TiV einai ekeinoV ostiV eipen, O Saoul qelei basileusei ef' hmaV; paradwsate touV andraV, dia na qanatwswmen autouV.

13

Kai eipen o Saoul, Den qelei qanatwqh oudeiV thn hmeran tauthn× dioti shmeron ekamen o KurioV swthrian en tw Israhl.

14

Tote eipen o Samouhl proV ton laon, Elqete, kai aV upagwmen eiV Galgala kai aV egkainiswmen ekei thn basileian.

15

Kai uphge paV o laoV eiV Galgala× kai ekei ekamon ton Saoul basilea enwpion tou Kuriou en GalgaloiV× kai ekei equsiasan qusiaV eirhnikaV enwpion tou Kuriou× kai ekei eufranqhsan o Saoul kai panteV oi andreV Israhl sfodra.

1 Samuel 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: