Modern Greek Bible

2 Samuel 3

2 Samuel

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai ote hkousen o uioV tou Saoul oti o Abenhr apeqanen en Cebrwn, ai ceireV autou enekrwqhsan, kai panteV oi Israhlitai sunetaracqhsan.

2

Eice de o uioV tou Saoul duo andraV, oitineV hsan oplarghgoi, to onoma tou enoV Baana, kai to onoma tou allou Rhcab, uioi Rimmwn tou Bhrwqaiou, ek twn uiwn Beniamin× dioti kai h Bhrwq elogizeto tou Beniamin×

3

oi de Bhrwqaioi eicon fugei eiV Gitqaim kai hsan ekei paroikounteV ewV thV hmeraV tauthV.

4

Iwnaqan de, o uioV tou Saoul, eicen uion beblammenon touV podaV. Hto hlikiaV pente etwn ote hlqon ai aggeliai ex Iezrahl peri tou Saoul kai Iwnaqan, kai eshkwsen auton trofoV autou kai efugen× enw de espeude na fugh, epesen autoV kai ecwlwqh× to de onoma autou Memfibosqe.

5

Kai uphgan oi uioi Rimmwn tou Bhrwqaiou, Rhcab kai Baana, kai eiV to kauma thV hmeraV eishlqon eiV thn oikian tou IV-bosqe ostiV ekoiteto epi klinhV to meshmerion×

6

kai eishlqon ekei ewV tou mesou thV oikiaV, wV dia na labwsi siton× kai ektuphsan auton upo thn pempthn pleuran× kai o Rhcab kai Baana o adelfoV autou dieswqhsan.

7

Dioti ote eishlqon eiV thn oikian, ekeinoV ekoiteto epi thV klinhV autou entoV tou koitwnoV autou× kai ektuphsan auton kai eqanatwsan auton kai apekoyan thn kefalhn autou, kai labonteV thn kefalhn autou, anecwrhsan odoiporounteV dia thV pediadoV olhn thn nukta.

8

Kai eferon thn kefalhn tou IV-bosqe proV ton Dabid eiV Cebrwn kai eipon proV ton basilea, Idou, h kefalh tou IV-bosqe, uiou tou Saoul tou ecqrou sou, ostiV ezhtei thn zwhn sou× kai o KurioV edwken ekdikhsin eiV ton kurion mou ton basilea thn hmeran tauthn, apo tou Saoul kai apo tou spermatoV autou.

9

[] Apekriqh de o Dabid proV ton Rhcab kai proV Baana ton adelfon autou, touV uiouV Rimmwn tou Bhrwqaiou, kai eipe proV autouV, Zh KurioV, ostiV elutrwse thn yuchn mou apo pashV stenocwriaV×

10

ekeinon, ostiV aphggeile proV eme, legwn, Idou, apeqanen o Saoul, kai estocazeto eauton mhnuthn agaqhV aggeliaV, epiasa auton kai eqanatwsa auton en Siklag, anti na brabeusw auton dia thn aggelian autou×

11

kai posw mallon anqrwpouV ponhrouV, foneusantaV andra dikaion en th oikia autou epi thV klinhV autou; twra loipon den qelw ekzhthsei to aima autou ek twn ceirwn saV kai den qelw saV exoloqreusei apo thV ghV;

12

Kai prosetaxen o Dabid touV neouV, kai eqanatwsan autouV kai ekoyan taV ceiraV autwn kai touV podaV autwn kai ekremasan auta epi to udrostasion en Cebrwn× thn de kefalhn tou IV-bosqe elabon, kai eqayan en tw tafw tou Abenhr en Cebrwn.

2 Samuel 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: