Modern Greek Bible

2 Samuel 23

2 Samuel

Return to Index

Chapter 24

1

[] Kai exhfqh palin h orgh tou Kuriou enantion tou Israhl, kai dihgeire ton Dabid enantion autwn na eiph, Upage, ariqmhson ton Israhl kai ton Ioudan.

2

Kai eipen o basileuV proV ton Iwab, ton archgon tou strateumatoV, ostiV hto met' autou× Dielqe twra pasaV taV fulaV tou Israhl, apo Dan ewV Bhr-sabee, kai apariqmhson ton laon, dia na maqw ton ariqmon tou laou.

3

Kai eipen o Iwab proV ton basilea, Eiqe KurioV o QeoV sou na prosqesh eiV ton laon ekatontaplasion af' o, ti einai, kai na idwsin oi ofqalmoi tou kuriou mou tou basilewV× plhn dia ti o kurioV mou o basileuV epiqumei to pragma touto;

4

O logoV omwV tou basilewV uperiscusen epi ton Iwab kai epi touV archgouV tou strateumatoV× kai hlqen o Iwab kai oi archgoi tou strateumatoV ap' emprosqen tou basilewV, dia na apariqmhswsi ton laon ton Israhl.

5

Kai diebhsan ton Iordanhn kai estratopedeusan en Arohr, ek twn dexiwn thV polewV, thV en mesw thV faraggoV Gad, kai proV Iazhr.

6

Epeita hlqon eiV Galaad kai eiV thn ghn Tactim-odsei× kai hlqon eiV Dan-iaan kai perix, ewV thV SidwnoV×

7

kai hlqon eiV to frourion thV Turou kai eiV pasaV taV poleiV twn Euaiwn kai twn Cananaiwn× kai exhlqon kata to notion tou Iouda eiV Bhr-sabee.

8

Afou de periwdeusan pasan thn ghn, hlqon eiV Ierousalhm, eiV to teloV ennea mhnwn kai eikosi hmerwn.

9

Kai edwken o Iwab eiV ton basilea to kefalaion thV apariqmhsewV tou laou× kai hsan o Israhl oktakosiai ciliadeV andreV dunamewV suronteV romfaian× kai oi andreV tou Iouda pentakosiai ciliadeV.

10

[] Kai h kardia tou Dabid ektuphsen auton, afou aphriqmhse ton laon. Kai eipen o Dabid proV ton Kurion, Hmarthsa sfodra, praxaV touto× kai twra, deomai sou, Kurie, afaireson thn anomian tou doulou sou, oti emwranqhn sfodra.

11

Kai ote eshkwqh o Dabid to prwi, o logoV tou Kuriou hlqe proV ton Gad ton profhthn, ton bleponta tou Dabid, legwn,

12

Upage kai eipe proV ton Dabid, outw legei KurioV× Tria pragmata egw proballw eiV se× eklexon eiV seauton en ek toutwn, kai qelw soi kamei auto.

13

Hlqe loipon o Gad proV ton Dabid kai anhggeile proV auton kai eipe proV auton, QeleiV na epelqwsin eiV se epta eth peinhV epi thn ghn sou; h treiV mhnaV na feughV ap' emprosqen twn ecqrwn sou kai na se diwkwsin; h treiV hmeraV na hnai qanatikon en th gh sou; twra sullogisqhti, kai ide poian apokrisin qelw ferei proV ton aposteilanta me.

14

Kai eipen o Dabid proV ton Gad, Stena moi pantacoqen sfodra× aV pesw loipon eiV thn ceira tou Kuriou, dioti einai polloi oi oiktirmoi autou× eiV ceira de anqrwpou aV mh pesw.

15

Apesteile loipon o KurioV qanatikon epi ton Israhl, apo prwiaV mecri tou diwrismenou kairou× kai apeqanon ek tou laou, apo Dan ewV Bhr-sabee, ebdomhkonta ciliadeV andrwn.

16

Kai ote o aggeloV exeteine thn ceira autou kata thV Ierousalhm, dia na apolesh authn, metemelhqh o KurioV peri tou kakou, kai eipe proV ton aggelon, ostiV ekamen en tw law thn fqoran, Arkei hdh× sure thn ceira sou. Hto de o aggeloV tou Kuriou plhsion tou alwniou tou Orna tou Iebousaiou.

17

Kai elalhsen o Dabid proV ton Kurion, ote eide ton aggelon ton qanatononta ton laon, kai eipen, Idou, egw hmarton kai egw hnomhsa× tauta de ta probata ti epraxan; kat' emou loipon estw h ceir sou kai kata tou oikou tou patroV mou.

18

[] Kai hlqen o Gad thn hmeran ekeinhn proV ton Dabid kai eipe proV auton, Anaba, sthson qusiasthrion eiV ton Kurion en tw alwniw Orna tou Iebousaiou.

19

Kai anebh o Dabid kata ton logon tou Gad, wV prosetaxen o KurioV.

20

Kai anebleyen o Orna kai eide ton basilea kai touV doulouV autou ercomenouV proV auton× kai exhlqen o Orna kai prosekunhse ton basilea kata proswpon autou ewV edafouV.

21

Kai eipen o Orna, Dia ti hlqen o kurioV mou o basileuV proV ton doulon autou; Kai eipen o Dabid, Dia na agorasw to alwnion para sou, dia na oikodomhsw qusiasthrion eiV ton Kurion, kai na staqh h plhgh apo tou laou.

22

Kai eipen o Orna proV ton Dabid, AV labh o kurioV mou o basileuV kai aV prosferh eiV qusian o, ti fainetai areston eiV touV ofqalmouV autou× idou, oi boeV eiV olokautwma kai ta alwnika ergaleia kai ta ergaleia twn bown dia xula.

23

Ta panta edwken o Orna, wV basileuV, eiV ton basilea. Kai eipen o Orna proV ton basilea, KurioV o QeoV sou na euaresthqh eiV se.

24

Kai eipen o basileuV proV ton Orna, Ouci, alla qelw exapantoV agorasei auto para sou dia antiplhrwmhV× dioti den qelw prosferei olokautwmata eiV Kurion ton Qeon mou dwrean. Kai hgorasen o Dabid to alwnion kai touV boaV dia penthkonta siklwn arguriou.

25

Kai wkodomhsen o Dabid ekei qusiasthrion eiV ton Kurion, kai proseferen olokautwmata kai eirhnikaV prosforaV. Kai exilewqh o KurioV proV thn ghn, kai estaqh h plhgh apo tou Israhl.

1 Kings 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: