Modern Greek Bible

1 Kings 13

1 Kings

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kat' ekeinon ton kairon hrrwsthsen Abia o uioV tou Ieroboam.

2

Kai eipen o Ieroboam proV thn gunaika autou, Shkwqhti, parakalw, kai metaschmatisqhti, wste na mh gnwriswsin oti eisai gunh tou Ieroboam, kai upage eiV Shlw× idou, ekei einai Acia o profhthV, ostiV eipe proV eme oti qelw basileusei epi ton laon touton×

3

kai labe eiV thn ceira sou deka artouV kai kolluria kai stamnion melitoV kai upage proV auton× autoV qelei soi anaggeilei ti qelei geinei eiV to paidion.

4

Kai ekamen outwV h gunh tou Ieroboam× kai shkwqeisa, uphgen eiV Shlw kai hlqen eiV ton oikon tou Acia. O de Acia den hdunato na bleph× dioti oi ofqalmoi autou hmbluwpoun ek tou ghratoV autou.

5

Eice de eipei o KurioV proV ton Acia, Idou, h gunh tou Ieroboam ercetai na zhthsh para sou logon peri tou uiou authV, dioti einai arrwstoV× outw kai outw qeleiV lalhsei proV authn× dioti, otan eiselqh, qelei prospoihqh oti einai allh.

6

Kai wV hkousen o Acia ton hcon twn podwn authV, enw eishrceto eiV thn quran, eipen, Eiselqe, gunh tou Ieroboam× dia ti prospoieisai oti eisai allh; all' egw eimai apostoloV proV se sklhrwn aggeliwn×

7

[] upage, eipe proV ton Ieroboam, outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Epeidh egw se uywsa ek mesou tou laou kai se katesthsa hgemona epi ton laon mou Israhl,

8

kai diarrhxaV thn basileian apo tou oikou tou Dabid, edwka authn eiV se, kai su den estaqhV kaqwV o douloV mou Dabid, ostiV efulaxe taV entolaV mou kai ostiV me hkolouqhsen ex olhV autou thV kardiaV, eiV to na kamnh monon to euqeV enwpion mou,

9

all' uperebhV eiV to kakon pantaV osoi estaqhsan proteroi sou, dioti uphgeV kai ekameV eiV seauton allouV qeouV kai cwneuta eidwla, dia na me parorgishV, kai me aperriyaV opisw thV rachV sou.

10

dia touto, idou, qelw ferei kakon epi ton oikon tou Ieroboam, kai qelw exoloqreusei tou Ieroboam ton ourounta eiV ton toicon, ton pefulagmenon kai ton afeimenon en tw Israhl, kai qelw sarwsei katopin tou oikou tou Ieroboam, kaqwV saronei tiV thn kopron ewsou ekleiyh×

11

ostiV ek tou Ieroboam apoqanh en th polei, oi kuneV qelousi katafagei auton× kai ostiV apoqanh en tw agrw, ta peteina tou ouranou qelousi katafagei auton× dioti o KurioV elalhse.

12

Su loipon shkwqeisa upage eiV thn oikian sou× enw oi podeV sou embainousin eiV thn polin, to paidion qelei apoqanei

13

kai qelei penqhsei auto paV o Israhl, kai qelousin entafiasei auto× dioti auto monon ek tou Ieroboam qelei elqei eiV ton tafon, epeidh en autw eureqh ti kalon enwpion Kuriou, tou Qeou tou Israhl, en tw oikw tou Ieroboam.

14

Kai qelei anasthsei o KurioV eiV eauton basilea epi ton Israhl, ostiV qelei exoloqreusei ton oikon tou Ieroboam thn hmeran ekeinhn× alla ti; twra malista.

15

Kai qelei pataxei o KurioV ton Israhl, wste na kinhtai wV kalamoV en tw udati, kai qelei ekrizwsei ton Israhl ek thV ghV tauthV thV agaqhV, thn opoian edwken eiV touV pateraV autwn, kai diaskorpisei autouV peran tou potamou× epeidh ekamon ta alsh autwn, dia na parorgiswsi ton Kurion×

16

kai qelei paradwsei ton Israhl ex aitiaV twn amartiwn tou Ieroboam, ostiV hmarthse kai ostiV ekame ton Israhl na amarthsh.

17

Kai eshkwqh h gunh tou Ieroboam kai anecwrhse kai hlqen eiV Qersa× kaqwV auth epathse to katwflion thV quraV tou oikou, apeqane to paidion×

18

kai eqayan auto× kai epenqhsen auto paV o Israhl, kata ton logon tou Kuriou, ton opoion elalhse dia tou doulou autou Acia tou profhtou.

19

Ai de loipai twn praxewn tou Ieroboam, pwV epolemhse kai tini tropw ebasileusen, idou, einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Israhl.

20

Kai ai hmerai, taV opoiaV ebasileusen o Ieroboam, hsan eikosiduo eth× kai ekoimhqh meta twn paterwn autou, kai ebasileusen ant' autou Nadab o uioV autou.

21

[] O de Roboam o uioV tou SolomwntoV ebasileusen epi ton Ioudan. Tessarakonta kai enoV etouV hto o Roboam ote egeine basileuV, kai ebasileuse dekaepta eth en Ierousalhm, th polei thn opoian o KurioV exelexen ek paswn twn fulwn tou Israhl dia na qesh to onoma autou ekei. Kai to onoma thV mhtroV autou hto Naama h AmmwnitiV.

22

Epraxe de o IoudaV ponhra enwpion tou Kuriou kai parwxunan auton eiV zhlotupian me taV amartiaV autwn, taV opoiaV hmarthsan uper panta osa epraxan oi patereV autwn.

23

Dioti kai autoi wkodomhsan eiV eautouV topouV uyhlouV, kai ekamon agalmata kai alsh epi pantoV uyhlou lofou kai upokatw pantoV dendrou prasinou.

24

Hsan de eti en th gh kai sodomitai kai epratton kata panta ta bdelugmata twn eqnwn, ta opoia o KurioV exediwxen ap' emprosqen twn uiwn Israhl.

25

Kai en tw pemptw etei thV basileiaV tou Roboam, anebh Sisak o basileuV thV Aiguptou enantion thV Ierousalhm.

26

Kai elabe touV qhsaurouV tou oikou tou Kuriou kai touV qhsaurouV tou oikou tou basilewV× ta panta elaben× elaben eti pasaV taV crusaV aspidaV, taV opoiaV ekamen o Solomwn.

27

Kai anti toutwn o basileuV Roboam ekame calkinaV aspidaV kai paredwken autaV eiV taV ceiraV twn arcontwn twn doruforwn, oitineV efulatton thn quran tou oikou tou basilewV.

28

Kai ote eishrceto o basileuV eiV ton oikon tou Kuriou, ebastazon autaV oi doruforoi epeita epaneferon autaV eiV to oikhma twn doruforwn.

29

Ai de loipai twn praxewn tou Roboam kai panta osa ekame, den einai gegrammena en tw bibliw twn cronikwn twn basilewn tou Iouda;

30

Hto de polemoV anameson Roboam kai Ieroboam pasaV taV hmeraV.

31

Kai ekoimhqh o Roboam meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en th polei Dabid. Kai to onoma thV mhtroV autou hto Naama h AmmwnitiV. Ebasileuse de ant' autou Abiam o uioV autou.

1 Kings 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: