Modern Greek Bible

2 Kings 3

2 Kings

Return to Index

Chapter 4

1

[] Gunh de tiV ek twn gunaikwn twn uiwn twn profhtwn eboa proV ton Elissaie, legousa, O douloV sou o anhr mou apeqane× kai su exeureiV oti o douloV sou efobeito ton Kurion× kai o daneisthV hlqe na labh touV duo uiouV mou eiV eauton dia doulouV.

2

Kai eipe proV authn o Elissaie, Ti na soi kamw; fanerwson moi ti eceiV en tw oikw sou; H de eipen, H doulh sou den ecei ouden en tw oikw, eimh en aggeion elaiou.

3

Kai eipen, Upage, daneisqhti exwqen aggeia para pantwn twn geitonwn sou, aggeia kena× daneisqhti ouci oliga×

4

eiselqe epeita kai kleison thn quran opisqen sou kai opisqen twn uiwn sou, kai cuson ek tou elaiou eiV panta ta skeuh ekeina, kai ta gemizomena qeV kata meroV.

5

Anecwrhse loipon ap' autou kai ekleise quran opisqen authV kai opisqen twn uiwn authV× kai ekeinoi men eplhsiazon eiV authn ta aggeia, auth de enecee.

6

Kai afou egemisan ta aggeia, eipe proV ton uion authV, Fere moi kai allo aggeion. O de eipe proV authn, Den einai allo aggeion. Kai estaqh to elaion.

7

Tote hlqe kai aphggeile proV ton anqrwpon tou Qeou. Kai ekeinoV eipen, Upage, pwlhson to elaion kai plhrwson to creoV sou kai zhson me to upoloipon, su kai ta tekna sou.

8

[] Kai en hmera tini diebainen o Elissaie eiV Sounam, opou hto gunh tiV megalh, kai auth ekrathsen auton dia na fagh arton. Kai osakiV diebainen, estrefen ekei dia na fagh arton.

9

Kai eipen h gunh proV ton andra authV, Idou twra, gnwrizw oti einai agioV anqrwpoV tou Qeou outoV, ostiV pantote diabainei proV hmaV×

10

aV kamwmen, parakalw, mikron uperwon epi tou toicou× kai aV balwmen ekei di' auton klinhn kai trapezan kai kaqedran kai lucnon, dia na strefh ekei, otan erchtai proV hmaV.

11

Kai en hmera tini hlqen ekei kai estreyen eiV to uperwon kai ekoimhqh ekei.

12

Kai eipe proV Giezei ton uphrethn autou, Kaleson thn Sounamitin tauthn. Kai ote ekalesen authn, estaqh emprosqen autou.

13

Kai eipe proV auton, Eipe twra proV authn, Idou, su elabeV pasaV tautaV taV frontidaV uper hmwn× ti na kamw proV se; eceiV ti na eiphV proV ton basilea h proV ton arcistrathgon; H de apekriqh, Egw katoikw metaxu tou laou mou.

14

Kai eipe, Ti loipon na kamw di' authn; Kai o Giezei apekriqh, AlhqwV, auth den ecei teknon, kai o anhr authV einai gerwn.

15

Kai eipe, Kaleson authn. Kai ote ekalesen authn, estaqh eiV thn quran.

16

Kai eipe, To ercomenon etoV, kata touton ton kairon, qeleiV ecei uion eiV taV agkalaV sou. H de eipe, Mh, kurie mou, anqrwpe tou Qeou, mh yeusqhV proV thn doulhn sou.

17

Kai h gunh sunelabe kai egennhsen uion to ercomenon etoV, kata ton kairon ekeinon ton opoion eipe proV authn o Elissaie.

18

[] Kai ote emegalwse to paidion, exhlqen hmeran tina proV ton patera autou eiV touV qeristaV.

19

Kai eipe proV ton patera autou, Thn kefalhn mou, thn kefalhn mou. O de eipe proV ton doulon, Labe auto proV thn mhtera autou.

20

Kai labwn auto, eferen auto proV thn mhtera autou, kai ekaqhsen epi twn gonatwn authV mecri meshmbriaV kai apeqane.

21

Kai anebh kai eplagiasen auto epi thV klinhV tou anqrwpou tou Qeou, kai ekleise thn quran epanwqen autou kai exhlqe.

22

Kai ekalese ton andra authV, legousa, Aposteilon proV eme, parakalw, ena ek twn doulwn kai mian ek twn onwn, dia na trexw proV ton anqrwpon tou Qeou kai na epistreyw.

23

O de eipe, Dia ti su upageiV shmeron proV auton; den einai neomhnia oude sabbaton. H de eipen, Eirhnh.

24

Tote estrwse thn onon kai eipe proV ton doulon authV, Sure kai procwrei mh paushV eiV eme thn poreian, ektoV ean se prostaxw.

25

Kai uphge kai hlqe proV ton anqrwpon tou Qeou eiV to oroV ton Karmhlon. Kai wV eiden o anqrwpoV tou Qeou authn makroqen, eipe proV ton Giezei ton uphrethn autou, Idou, h SounamitiV ekeinh×

26

twra loipon, trexon eiV sunanthsin authV× kai eipe proV authn, KalwV eceiV; kalwV ecei o anhr sou; kalwV ecei to paidion; H de eipe, KalwV.

27

Kai ote hlqe proV ton anqrwpon tou Qeou eiV to oroV, epiase touV podaV autou× o de Giezei eplhsiase dia na aposurh authn. O anqrwpoV omwV tou Qeou eipen, AfeV authn× dioti h yuch authV einai katapikroV en auth× kai o KurioV ekruyen auto ap' emou kai den moi efanerwse.

28

Kai ekeinh eipe, MhpwV ezhthsa uion para tou kuriou mou; den eipa, Mh me apataV;

29

Tote eipe proV ton Giezei, Zwsqhti thn osfun sou kai labe thn bakthrian mou eiV thn ceira sou kai upage× ean apanthshV anqrwpon, mh cairethshV auton× kai ean tiV se cairethsh, mh apokriqhV eiV auton× kai epiqeV thn bakthrian mou epi to proswpon tou paidiou.

30

Kai h mhthr tou paidiou eipe, Zh KurioV kai zh h yuch sou, den qelw se afhsei. Kai eshkwqh kai hkolouqhsen authn.

31

O de Giezei eperasen emprosqen autwn, kai epeqese thn bakthrian epi to proswpon tou paidiou× plhn oudemia fwnh kai oudemia akroasiV. Oqen epestreyen eiV sunanthsin autou kai aphggeile proV auton, legwn, Den exupnhse to paidion.

32

Kai ote eishlqen o Elissaie eiV thn oikian, idou, to paidion nekron, plagiasmenon epi thV klinhV autou.

33

Eishlqe loipon kai ekleise thn quran opisqen twn duo autwn kai proshuchqh eiV ton Kurion.

34

Kai anebh kai eplagiasen epi to paidion, kai epeqese to stoma autou epi to stoma ekeinou, kai touV ofqalmouV autou epi touV ofqalmouV ekeinou, kai taV ceiraV autou epi taV ceiraV ekeinou× kai exhplwqh ep' auto× kai eqermanqh h sarx tou paidiou.

35

Epeita esurqh, kai periepatei en tw oikhmati pote edw kai pote ekei× kai anebh palin kai exhplwqh ep' auto× kai to paidion eptarnisqh ewV eptakiV kai hnoixe to paidion touV ofqalmouV autou.

36

Tote efwnhse ton Giezei kai eipe, Kaleson tauthn thn Sounamitin. Kai ekalesen authn× kai ote eishlqe proV auton, eipe, Labe ton uion sou.

37

Kai ekeinh eishlqe kai epesen eiV touV podaV autou kai prosekunhsen ewV edafouV, kai eshkwse ton uion authV kai exhlqen.

38

[] O de Elissaie epestreyen eiV Galgala× kai hto peina en th gh× kai oi uioi twn profhtwn ekaqhnto emprosqen autou× kai eipe proV ton uphrethn autou, Sthson ton lebhta ton megan kai yhson mageireuma dia touV uiouV twn profhtwn.

39

Kai exelqwn tiV eiV ton agron dia na sunaxh corta, eurhken agriokolokunqhn, kai esunaxen ap' authV agria kolokunqia ewsou egemise to imation autou, kai epistreyaV, ekoyen auta eiV ton lebhta tou mageireumatoV, epeidh den egnwrizon auta.

40

Epeita ekenwsan eiV touV anqrwpouV dia na fagwsi kai kaqwV efagon ek tou mageireumatoV, exefwnhsan kai eipon, Anqrwpe tou Qeou, qanatoV einai en tw lebhti. Kai den hdunanto na fagwsin.

41

O de eipe, Ferete aleuron. Kai erriyen auto eiV ton lebhta. Epeita eipe, Kenwson eiV ton laon, dia na fagwsi. Kai den hto ouden kakon en tw lebhti.

42

Kai hlqen anqrwpoV tiV apo Baal-salisa, kai eferen eiV ton anqrwpon tou Qeou arton apo twn prwtogennhmatwn, eikosi kriqina ywmia kai nwpa astacua sitou, en tw sakkw autou. Kai eipe, DoV eiV ton laon, dia na fagwsi.

43

Kai o qerapwn autou eipe, Ti na balw touto emprosqen ekaton anqrwpwn; O de eipe, DoV eiV ton laon, dia na fagwsi dioti outw legei KurioV× Qelousi fagei kai afhsei upoloipon.

44

Tote ebalen emprosqen autwn, kai efagon kai afhkan upoloipon, kata ton logon tou Kuriou.

2 Kings 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: