Modern Greek Bible

2 Kings 21

2 Kings

Return to Index

Chapter 22

1

[] Oktw etwn hlikiaV hto o IwsiaV ote ebasileuse, kai ebasileusen en Ierousalhm eth triakonta kai en× to de onoma thV mhtroV autou hto Iedida, qugathr tou Adaiou, apo Boskaq.

2

Kai epraxe to euqeV enwpion tou Kuriou kai periepathsen eiV pasaV taV odouV Dabid tou patroV autou, kai den exekline dexia h aristera.

3

Kai en tw dekatw ogdow etei tou basilewV Iwsia, exapesteilen o basileuV ton Safan, uion tou Azaliou uiou tou Mesoullam, ton grammatea, eiV ton oikon tou Kuriou, legwn,

4

Anaba proV Celkian ton ierea ton megan, kai eipe na apariqmhsh to argurion to eisacqen eiV ton oikon tou Kuriou, to opoion oi fulattonteV thn quran esunaxan para tou laou×

5

kai aV paradwswsin auto eiV thn ceira twn poiountwn ta erga, twn epistatountwn en tw oikw tou Kuriou× oi de aV dwswsin auto eiV touV ergazomenouV ta erga ta en tw oikw tou Kuriou, dia na episkeuaswsi ta calasmata tou oikou,

6

eiV touV xulourgouV kai oikodomouV kai toicopoiouV, kai dia na agoraswsi xula kai liqouV latomhtouV, dia na episkeuaswsi ton oikon.

7

plhn den egineto met' autwn oudeiV logariasmoV peri tou didomenou eiV taV ceiraV autwn arguriou, dioti eirgazonto en pistei.

8

Eipe de CelkiaV o iereuV o megaV proV Safan ton grammatea, Eurhka to biblion tou nomou en tw oikw tou Kuriou. Kai edwken o CelkiaV to biblion eiV ton Safan, kai anegnwsen auto.

9

Kai hlqe Safan o grammateuV proV ton basilea kai anefere logon proV ton basilea kai eipen, Oi douloi sou esunaxan to argurion to eureqen en tw oikw, kai paredwkan auto eiV thn ceira twn poiountwn ta erga, twn epistatountwn eiV ton oikon tou Kuriou.

10

Kai aphggeile Safan o grammateuV proV ton basilea, legwn, CelkiaV o iereuV edwken eiV eme biblion. Kai anegnwsen auto o Safan enwpion tou basilewV.

11

[] Kai wV hkousen o basileuV touV logouV tou bibliou tou nomou, diescise ta imatia autou.

12

Kai prosetaxen o basileuV Celkian ton ierea kai Acikam ton uion tou Safan kai Acbwr ton uion tou Micaiou kai Safan ton grammatea kai Asaian ton doulon tou basilewV, legwn,

13

Upagete, erwthsate ton Kurion peri emou kai peri tou laou kai peri pantoV tou Iouda, peri twn logwn tou bibliou toutou, to opoion eureqh× dioti megalh einai h orgh tou Kuriou h exafqeisa enantion hmwn, epeidh oi patereV hmwn den uphkousan eiV touV logouV tou bibliou toutou, wste na prattwsi kata panta ta gegrammena peri hmwn.

14

Tote CelkiaV o iereuV, kai Acikam kai Acbwr kai Safan kai AsaiaV, uphgan eiV thn Oldan thn profhtin, thn gunaika tou Salloum uiou tou Tikba, uiou tou AraV, tou imatiofulakoV× katwkei de auth en Ierousalhm, kata to Misne× kai wmilhsan met' authV.

15

Kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Eipate proV ton anqrwpon, ostiV saV apesteile proV eme,

16

Outw legei KurioV× Idou egw epiferw kaka epi ton topon touton kai epi touV katoikouV autou, pantaV touV logouV tou bibliou, to opoion o basileuV tou Iouda anegnwse×

17

dioti me egkatelipon kai equmiasan eiV allouV qeouV, dia na me parorgiswsi dia pantwn twn ergwn twn ceirwn autwn× dia touto qelei ekcuqh o qumoV mou epi ton topon touton kai den qelei sbesqh.

18

proV ton basilea omwV tou Iouda, ostiV saV apesteile na erwthshte ton Kurion, outw qelete eipei proV auton× Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Peri twn logwn touV opoiouV hkousaV,

19

epeidh h kardia sou hpalunqh, kai etapeinwqhV enwpion tou Kuriou, ote hkousaV osa elalhsa enantion tou topou toutou kai enantion twn katoikwn autou, oti qelousi katastaqh erhmwsiV kai katara, kai diescisaV ta imatia sou kai eklausaV enwpion mou× dia touto kai egw ephkousa, legei KurioV×

20

idou loipon, egw qelw se sunaxei eiV touV pateraV sou, kai qeleiV sunacqh eiV ton tafon sou en eirhnh× kai den qelousin idei oi ofqalmoi sou panta ta kaka, ta opoia egw epiferw epi ton topon touton. Kai eferan apokrisin proV ton basilea.

2 Kings 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: