Modern Greek Bible

1 Chronicles 23

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 24

1

[] Kai autai hsan ai diaireseiV twn uiwn tou Aarwn× oi uioi tou Aarwn, Nadab kai Abioud, Eleazar kai Iqamar.

2

Kai apeqanon o Nadab kai o Abioud emprosqen tou patroV autwn, kai den eicon uiouV× oqen ierateusan o Eleazar kai o Iqamar.

3

Kai dihresen autouV o Dabid, ton te Sadwk ek twn uiwn Eleazar, kai ton Acimelec ek twn uiwn tou Iqamar, kata ta creh autwn eiV thn uphresian autwn.

4

Eureqhsan de pleioteroi archgoi ek twn uiwn Eleazar, para ek twn uiwn Iqamar× kai dihreqhsan outw× ek twn uiwn Eleazar hsan dekaex archgoi oikou paterwn× kai ek twn uiwn Iqamar oktw archgoi tou oikou twn paterwn autwn.

5

Dihresan de autouV dia klhrwn, toutouV proV ekeinouV× dioti dieuquntai tou agiasthriou kai dieuquntai tou oikou tou Qeou hsan ek twn uiwn Eleazar kai ek twn uiwn Iqamar.

6

Kai kategrayen autouV SemaiaV o uioV tou Naqanahl o grammateuV, o ek twn Leuitwn, emprosqen tou basilewV kai twn arcontwn kai Sadwk tou ierewV kai Acimelec uiou tou Abiaqar kai emprosqen twn archgwn twn patriwn twn ierewn kai Leuitwn, lambanomenhV miaV patriaV ek tou Eleazar kai miaV ek tou Iqamar.

7

O prwtoV de klhroV exhlqen eiV ton Iwiareib, o deuteroV eiV ton Iedaian,

8

o tritoV eiV ton Carhm, o tetartoV eiV ton Sewrhm,

9

o pemptoV eiV ton Malcian, o ektoV eiV ton Meiamein,

10

o ebdomoV eiV ton AkkwV, o ogdooV eiV ton Abia,

11

o enatoV eiV ton Ihsoun, o dekatoV eiV ton Secanian,

12

o endekatoV eiV ton Eliaseib, o dwdekatoV eiV ton Iakeim,

13

o dekatoV tritoV eiV ton Ouffa, o dekatoV tetartoV eiV ton Iesebab,

14

o dekatoV pemptoV eiV ton Bilga, o dekatoV ektoV eiV ton Immhr,

15

o dekatoV ebdomoV eiV ton Ezeir, o dekatoV ogdooV eiV ton AfishV,

16

o dekatoV enatoV eiV ton Peqaia, o eikostoV eiV ton Iezekihl,

17

o eikostoV prwtoV eiV ton Iacein, o eikostoV deuteroV eiV ton Gamoul,

18

o eikostoV tritoV eiV ton Delaian, o eikostoV tetartoV eiV ton Maazian.

19

Autai hsan ai diataxeiV autwn eiV thn uphresian autwn, dia na eisercwntai eiV ton oikon tou Kuriou kata to diatetagmenon eiV autouV dia ceiroV Aarwn tou patroV autwn, wV prosetaxen eiV auton KurioV o QeoV tou Israhl.

20

[] Peri de twn epiloipwn uiwn Leui× ek twn uiwn Amram hto o Soubahl, ek twn uiwn Soubahl o IedaiaV.

21

Peri tou Reabia× ek twn uiwn Reabia o prwtoV hto o Iesia.

22

Ek twn Isaaritwn o Selwmwq× ek twn uiwn Selwmwq o Iaaq.

23

Oi de uioi Cebrwn hsan IeriaV o prwtoV, AmariaV o deuteroV, Iaazihl o tritoV, Iekameam o tetartoV.

24

Ek twn uiwn Ozihl Mica× ek twn uiwn tou Mica Samir.

25

O adelfoV tou Mica hto o Iesia× ek twn uiwn Iesia o ZacariaV.

26

Oi uioi tou Merari hsan Maali kai Mousi× oi uioi tou Iaazia, Benw.

27

Oi uioi tou Merari dia tou Iaazia, Benw kai Swam kai Zakcour kai Ibri.

28

Ek tou Maali hto o Eleazar, ostiV den eicen uiouV.

29

Peri de tou KeiV× oi uioi tou KeiV, o Ieramehl.

30

Kai oi uioi tou Mousi, Maali kai Eder kai Ierimwq. Outoi hsan oi uioi twn Leuitwn, kata touV oikouV twn patriwn autwn.

31

Erriyan kai outoi klhrouV, kaqwV oi adelfoi autwn oi uioi tou Aarwn, emprosqen tou basilewV Dabid kai tou Sadwk kai tou Acimelec kai twn archgwn twn patriwn twn ierewn kai Leuitwn, exisoumenwn twn prwtwn patriwn meta twn adelfwn autwn twn newterwn.

1 Chronicles 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: