Modern Greek Bible

2 Chronicles 11

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai kaqwV esterewqh h basileia tou Roboam kai enedunamwqh, egkatelipe ton nomon tou Kuriou, kai paV o Israhl met' autou.

2

Kai en tw pemptw etei thV basileiaV tou Roboam, Sisak o basileuV thV Aiguptou anebh enantion thV Ierousalhm, epeidh parhnomhsan eiV ton Kurion,

3

meta ciliwn diakosiwn amaxwn kai exhkonta ciliadwn ippewn× o de laoV ostiV hlqe met' autou ex Aiguptou hto anariqmhtoV, LibueV, Trwglodutai kai AiqiopeV.

4

Kai kurieusaV taV ocuraV poleiV taV en Iouda, hlqen ewV thV Ierousalhm.

5

Tote SemaiaV o profhthV hlqe proV ton Roboam kai touV arcontaV tou Iouda, touV sunacqentaV en Ierousalhm dia ton fobon tou Sisak, kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV× SeiV me egkatelipete× dia touto saV egkatelipon kai egw eiV thn ceira tou Sisak.

6

Kai etapeinwqhsan oi arconteV tou Israhl kai o basileuV, kai elegon, DikaioV o KurioV.

7

Kai ote eiden o KurioV oti etapeinwqhsan, egeine logoV Kuriou proV ton Semaian, legwn, Outoi etapeinwqhsan× den qelw exoloqreusei autouV, alla qelw carisei eiV autouV swthrian tina× kai o qumoV mou den qelei ekcuqh epi thn Ierousalhm dia ceiroV tou Sisak×

8

all' omwV qelousi geinei douloi autou, dia na gnwriswsi thn douleian thn emhn kai thn douleian twn basileiwn thV ghV.

9

Kai anebh Sisak o basileuV thV Aiguptou epi thn Ierousalhm, kai elabe touV qhsaurouV tou oikou tou Kuriou kai touV qhsaurouV tou oikou tou basilewV× ta panta elaben× elaben eti touV qureouV touV crusouV, touV opoiouV ekamen o Solomwn.

10

Kai ant' ekeinwn ekamen o basileuV Roboam qureouV calkinouV, kai paredwken autouV eiV taV ceiraV twn arcontwn twn swmatofulakwn, oitineV efulatton thn eisodon tou oikou tou basilewV.

11

Kai opote eishrceto o basileuV eiV ton oikon tou Kuriou, oi swmatofulakeV hrconto kai elambanon autouV, kai palin eferon autouV eiV to oikhma twn swmatofulakwn.

12

Epeidh loipon etapeinwqh, apestrafh ap' autou o qumoV tou Kuriou, dia na mh afanish autouV oloklhrwV× dioti hsan eti agaqa pragmata en tw Iouda.

13

[] Kai enedunamwqh o basileuV Roboam en Ierousalhm kai ebasileuse× dioti o Roboam hto hlikiaV tessarakonta kai enoV etouV ote ebasileuse, kai ebasileuse dekaepta eth en Ierousalhm, th polei thn opoian o KurioV exelexen ek paswn twn fulwn tou Israhl, dia na qesh to onoma autou ekei. ThV de mhtroV autou to onoma hto Naama h AmmwnitiV.

14

Kai epraxe ponhra, epeidh den proshlwse thn kardian autou eiV to na ekzhth ton Kurion.

15

Ai de praxeiV tou Roboam, ai prwtai kai ai escatai, den einai gegrammenai en tw bibliw Semaiou tou profhtou kai Iddw tou blepontoV, en taiV genealogiaiV; Hsan de pantote polemoi metaxu Roboam kai Ieroboam.

16

Kai ekoimhqh o Roboam meta twn paterwn autou kai etafh en polei Dabid× ebasileuse de ant' autou Abia o uioV autou.

2 Chronicles 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: