Modern Greek Bible

2 Chronicles 15

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 16

1

[] En tw triakostw ektw etei thV basileiaV tou Asa, o Baasa basileuV tou Israhl anebh enantion tou Iouda kai wkodomhse thn Rama, dia na mh afinh mhdena na exerchtai mhde na eiserchtai proV ton Asa basilea tou Iouda.

2

Tote o Asa exeferen argurion kai crusion ek twn qhsaurwn tou oikou tou Kuriou kai tou oikou tou basilewV, kai apesteile proV ton Ben-adad basilea thV SuriaV, katoikounta en Damaskw, legwn,

3

AV geinh sunqhkh anameson emou kai sou, wV hto kai anameson tou patroV mou kai tou patroV sou× idou, apesteila proV se argurion kai crusion× upage, dialuson thn sunqhkhn sou thn proV Baasa basilea tou Israhl, dia na anacwrhsh ap' emou.

4

Kai eishkousen o Ben-adad eiV ton basilea Asa, kai apesteile touV archgouV twn dunamewn autou enantion twn polewn tou Israhl× kai epataxan thn Iiwn kai thn Dan kai thn Abel-maim kai pasaV taV apoqhkaV twn polewn Nefqali.

5

Kai wV hkousen o Baasa, epause na oikodomh thn Rama kai katelipe to ergon autou.

6

Kai parelaben o basileuV Asa panta ton Ioudan, kai eshkwsan touV liqouV thV Rama kai ta xula authV, me ta opoia wkodomei o Baasa× kai me tauta wkodomhse thn Gabaa kai thn Mispa.

7

[] Kat' ekeinon de ton kairon Anani o blepwn hlqe proV Asa ton basilea tou Iouda kai eipe proV auton, Epeidh epesthricqhV epi ton basilea thV SuriaV kai den epesthricqhV epi Kurion ton Qeon sou, dia touto exefuge to strateuma tou basilewV thV SuriaV apo thV ceiroV sou×

8

oi AiqiopeV kai oi LibueV den hsan strateuma mega, meta poluariqmwn amaxwn kai ippewn; epeidh omwV epesthricqhV eiV ton Kurion, paredwken autouV eiV thn ceira sou×

9

dioti oi ofqalmoi tou Kuriou peritrecousi dia pashV thV ghV, dia na deicqh dunatoV uper twn econtwn thn kardian autwn teleian proV auton× eiV touto epraxaV afronwV× dia touto qeleiV ecei polemouV eiV to exhV.

10

Kai wrgisqh o Asa kata tou blepontoV kai ebalen auton eiV fulakhn× dioti hganakthsen enantion autou dia touto. Kai kateqliyen o Asa tinaV ek tou laou en ekeinw tw kairw.

11

Kai idou, ai praxeiV tou Asa, ai prwtai kai ai escatai, idou, einai gegrammenai en tw bibliw twn basilewn tou Iouda kai tou Israhl.

12

Hrrwsthse de o Asa touV podaV autou en tw triakostw ennatw etei thV basileiaV autou, ewsou h arrwstia autou egeine megisth× all' oude en th arrwstia autou exezhthse ton Kurion, alla touV iatrouV.

13

Kai ekoimhqh o Asa meta twn paterwn autou× kai apeqanen en tw tessarakostw prwtw etei thV basileiaV autou.

14

Kai eqayan auton eiV ton tafon autou, ton opoion eskaye di' eauton en polei Dabid, kai eqesan auton epi klinhV plhrouV euwdiaV kai diaforwn arwmatwn mureyikwn× kai ekamon eiV auton kausin megalhn sfodra.

2 Chronicles 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: