Modern Greek Bible

2 Chronicles 33

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 34

1

[] Oktw etwn hlikiaV hto o IwsiaV ote ebasileuse× kai ebasileusen en Ierousalhm eth triakonta kai en.

2

Kai epraxe to euqeV enwpion tou Kuriou, kai periepathsen en taiV odoiV Dabid tou patroV autou, kai den exekline dexia h aristera.

3

Kai en tw ogdow etei thV basileiaV autou, neoV wn eti, hrcise na ekzhth ton Qeon tou Dabid tou patroV autou× kai en tw dwdekatw etei hrcise na kaqarizh ton Ioudan kai thn Ierousalhm apo twn uyhlwn topwn kai apo twn alsewn kai twn gluptwn kai twn cwneutwn.

4

Kai katestreyan emprosqen autou ta qusiasthria twn Baaleim× kai ta eidwla ta uperanw autwn katekrhmnise× kai ta alsh kai ta glupta kai ta cwneuta katesuntriye kai eleptunen eiV skonhn kai erriyen authn epi ta mnhmata twn qusiazontwn eiV auta.

5

Kai ta osta twn ierewn ekausen epi twn qusiasthriwn autwn kai ekaqarise ton Ioudan kai thn Ierousalhm.

6

Kai ekame to auto eiV taV poleiV tou Manassh kai Efraim kai Sumewn kai mecri tou Nefqali, kuklw twn hrhmwmenwn topwn autwn.

7

Kai afou katestreye ta qusiasthria kai ta alsh kai kateleptunen eiV skonhn ta glupta kai katekoye panta ta eidwla dia pashV thV ghV tou Israhl, epestreyen eiV Ierousalhm.

8

[] En de tw dekatw ogdow etei thV basileiaV autou, afou ekaqarise thn ghn kai ton naon, exapesteile ton Safan uion tou Azaliou, kai ton Maasian ton arconta thV polewV, kai ton Iwac uion tou Iwacaz ton upomnhmatografon, dia na episkeuaswsi ton oikon Kuriou tou Qeou autou.

9

Kai elqonteV proV Celkian ton ierea ton megan, paredwkan to argurion to eisacqen eiV ton oikon tou Qeou, to opoion oi Leuitai oi fulattonteV taV quraV esunaxan ek thV ceiroV tou Manassh kai Efraim kai ek pantoV tou epiloipou tou Israhl kai ek pantoV tou Iouda kai Beniamin× kai epestreyan eiV Ierousalhm.

10

Kai edwkan auta eiV thn ceira twn poiountwn ta erga, twn epistatountwn en tw oikw tou Kuriou× oi de poiounteV ta erga, ta opoia eirgazonto en tw oikw tou Kuriou, paredwkan auto dia na episkeuaswsi kai na epidiorqwswsi ton oikon×

11

eiV touV tektonaV kai oikodomouV edwkan auto, dia n' agoraswsi liqouV pelekhtouV kai xula dia dokouV, kai dia na stegaswsi touV oikouV touV opoiouV katestreyan oi basileiV tou Iouda.

12

Kai eirgazonto oi andreV to ergon en pistei× epithrhtai de ep' autwn hsan Iaaq kai ObadiaV, oi Leuitai, ek twn uiwn Merari× kai ZacariaV kai Mesoullam, ek twn uiwn twn Kaaqitwn, dia na katepeigwsi to ergon× kai ek twn Leuitwn panteV oi episthmoneV mousikwn organwn.

13

Hsan eti epi twn acqoforwn kai ergodiwktai pantwn twn ergazomenwn, kaq' opoiandhpote uphresian× kai ek twn Leuitwn hsan grammateiV kai epistatai kai qurwroi.

14

[] Kai enw exeferon to argurion to eisacqen eiV ton oikon tou Kuriou, eurhke CelkiaV o iereuV to biblion tou nomou tou Kuriou, tou doqentoV dia ceiroV tou MwusewV.

15

Kai apekriqh o CelkiaV kai eipe proV Safan ton grammatea, eurhka biblion tou nomou en tw oikw tou Kuriou. Kai edwken o CelkiaV to biblion eiV ton Safan.

16

Kai o Safan efere to biblion proV ton basilea kai epeita edwke logon eiV ton basilea, legwn, Oi douloi sou kamnousi pan to diorisqen eiV autouV×

17

kai hriqmhsan to argurion to eureqen en tw oikw tou Kuriou, kai paredwkan auto eiV thn ceira twn epistatwn kai eiV thn ceira twn poiountwn ta erga.

18

Kai aphggeile Safan o grammateuV proV ton basilea, legwn, CelkiaV iereuV edwken eiV eme biblion. Kai anegnwsen auto o Safan enwpion tou basilewV.

19

Kai wV hkousen o basileuV touV logouV tou nomou, diescise ta imatia autou.

20

Kai prosetaxen o basileuV Celkian kai Acikam ton uion tou Safan kai Abdwn ton uion tou Micaia kai Safan ton grammatea kai Asaian ton doulon tou basilewV, legwn,

21

Upagete, erwthsate ton Kurion peri emou kai peri twn enapoleifqentwn en tw Israhl kai en tw Iouda, peri twn logwn tou bibliou tou eureqentoV× dioti megalh einai h orgh tou Kuriou htiV execuqh ef' hmaV, epeidh oi patereV hmwn den efulaxan ton logon tou Kuriou, wste na praxwsi kata panta ta gegrammena en tw bibliw toutw.

22

Tote uphgen o CelkiaV kai oi para tou basilewV proV Oldan thn profhtissan, thn gunaika tou Salloum uiou tou Tikba, uiou tou Asra, tou imatiofulakoV, katwkei de auth en Ierousalhm, kata to Misne× kai elalhsan proV authn kata tauta.

23

H de eipe proV autouV× Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Eipate proV ton anqrwpon ostiV saV apesteile proV eme,

24

Outw legei KurioV× Idou, egw epiferw kaka epi ton topon touton kai epi touV katoikouV autou, pasaV taV kataraV taV gegrammenaV en tw bibliw, to opoion anegnwsan enwpion tou basilewV tou Iouda×

25

epeidh me egkatelipon kai equmiasan eiV allouV qeouV, dia na me parorgiswsi dia panta ta erga twn ceirwn autwn× dia touto qelei ekcuqh o qumoV mou epi ton topon touton kai den qelei sbesqh.

26

ProV de ton basilea tou Iouda, ostiV saV apesteile dia na erwthshte ton Kurion, outw qelete eipei proV auton× Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl, peri twn logwn touV opoiouV hkousaV×

27

epeidh h kardia sou hpalunqh, kai etapeinwqhV enwpion tou Qeou, ote hkousaV touV logouV autou enantion tou topou toutou kai enantion twn katoikwn autou, kai etapeinwqhV enwpion mou kai diescisaV ta imatia sou kai eklausaV enwpion mou, dia touto kai egw ephkousa, legei KurioV×

28

idou, egw qelw se sunaxei eiV touV pateraV sou, kai qeleiV sunacqh eiV ton tafon sou en eirhnh, kai den qelousin idei oi ofqalmoi sou panta ta kaka, ta opoia egw epiferw epi ton topon touton kai epi touV katoikouV autou. Kai eferan apokrisin proV ton basilea.

29

[] Kai apesteilen o basileuV kai sunhgage pantaV touV presbuterouV tou Iouda kai thV Ierousalhm.

30

Kai anebh o basileuV eiV ton oikon tou Kuriou, kai panteV oi andreV Iouda kai oi katoikoi thV Ierousalhm kai oi iereiV kai oi Leuitai kai paV o laoV, apo megalou ewV mikrou× kai anegnwsen eiV ephkoon autwn pantaV touV logouV tou bibliou thV diaqhkhV, tou eureqentoV en tw oikw tou Kuriou.

31

Kai staqeiV o basileuV epi tou topou autou, ekame thn diaqhkhn enwpion tou Kuriou, na peripath katopin tou Kuriou kai na fulatth taV entolaV autou kai ta marturia autou kai ta diatagmata autou ex olhV autou thV kardiaV kai ex olhV autou thV yuchV, wste na ektelh touV logouV thV diaqhkhV touV gegrammenouV en tw bibliw toutw.

32

Kai ekame pantaV touV eureqentaV en Ierousalhm kai ton Beniamin na staqwsin en toutw. Kai oi katoikoi thV Ierousalhm ekamon kata thn diaqhkhn tou Qeou, tou Qeou twn paterwn autwn.

33

Kai afhresen o IwsiaV panta ta bdelugmata ek pantwn twn topwn twn uiwn Israhl, kai ekame pantaV touV eureqentaV en tw Israhl na latreuwsi Kurion ton Qeon autwn× kata pasaV taV hmeraV autou den apemakrunqhsan apo opisqen Kuriou tou Qeou twn paterwn autwn.

2 Chronicles 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: