Modern Greek Bible

Ezra 1

Ezra

Return to Index

Chapter 2

1

[] Outoi de einai oi anqrwpoi thV eparciaV oi anabanteV ek thV aicmalwsiaV, ek twn metoikisqentwn, touV opoiouV Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV metwkisen eiV Babulwna, kai epistreyanteV eiV Ierousalhm kai eiV thn Ioudaian, ekastoV eiV thn polin autou×

2

oitineV hlqon meta Zorobabel, Ihsou, Neemia, Seraia, Reelaia, Marodocaiou, Bilsan, Mispar, Bigouai, Reoum, Baana. AriqmoV twn andrwn tou laou tou Israhl×

3

Uioi FarwV, discilioi ekaton ebdomhkonta duo.

4

Uioi Sefatia, triakosioi ebdomhkonta duo.

5

Uioi Arac, eptakosioi ebdomhkonta pente.

6

Uioi Faaq-mwab, ek twn uiwn Ihsou kai Iwab, discilioi oktakosioi dwdeka.

7

Uioi Elam, cilioi diakosioi penthkonta tessareV.

8

Uioi Zatqou, enneakosioi tessarakonta pente.

9

Uioi Zakcai, eptakosioi exhkonta.

10

Uioi Bani, exakosioi tessarakonta duo.

11

Uioi Bhbai, exakosioi eikositreiV.

12

Uioi Azgad, cilioi diakosioi eikosiduo.

13

Uioi Adwnikam, exakosioi exhkonta ex.

14

Uioi Bigouai, discilioi penthkonta ex.

15

Uioi Adin, tetrakosioi penthkonta tessareV.

16

Uioi Athr ek tou Ezekiou, enenhkonta oktw.

17

Uioi Bhsai, triakosioi eikositreiV.

18

Uioi Iwra, ekaton dwdeka.

19

Uioi Asoum, diakosioi eikositreiV.

20

Uioi Gibbar, enenhkonta pente.

21

Uioi Bhqleem, ekaton eikositreiV.

22

AndreV Netwfa, penthkonta ex.

23

AndreV Anaqwq, ekaton eikosioktw.

24

Uioi Azmabeq, tessarakonta duo.

25

Uioi Kiriaq-areim, Cefeira kai Bhrwq, eptakosioi tessarakonta treiV.

26

Uioi Rama kai Gabaa, exakosioi eikosi kai eiV.

27

AndreV MicmaV, ekaton eikosiduo.

28

AndreV Baiqhl kai Gai, diakosioi eikositreiV.

29

Uioi Nebw, penthkonta duo.

30

Uioi MagbiV, ekaton penthkonta ex.

31

Uioi tou allou Elam, cilioi diakosioi penthkonta tessareV.

32

Uioi Carhm, triakosioi eikosi.

33

Uioi Lwd, Adid, kai Wnw, eptakosioi eikosipente.

34

Uioi Iericw, triakosioi tessarakonta pente.

35

Uioi Senaa, triscilioi kai exakosioi triakonta.

36

[] Oi iereiV× uioi Iedaia, ek tou oikou Ihsou, enneakosioi ebdomhkonta treiV.

37

Uioi Immhr, cilioi penthkonta duo.

38

Uioi Pascwr, cilioi diakosioi tessarakonta epta.

39

Uioi Carhm, cilioi dekaepta.

40

Oi Leuitai× uioi Ihsou, kai Kadmihl, ek twn uiwn Wdouia, ebdomhkonta tessareV.

41

Oi yaltwdoi× uioi Asaf, ekaton eikosioktw.

42

Oi uioi twn pulwrwn× uioi Salloum, uioi Athr, uioi Talmwn, uioi Akkoub, uioi Atita, uioi Swbai× panteV ekaton triakonta ennea.

43

Oi Neqineim× uioi Sica, uioi Asoufa, uioi Tabbawq,

44

uioi KhrwV, uioi Siaa, uioi Fadwn,

45

uioi Lebana, uioi Agaba, uioi Akkoub,

46

uioi Agab, uioi Salmai, uioi Anan,

47

uioi Giddhl, uioi Gaar, uioi Reaia,

48

uioi Resin, uioi Nekwda, uioi Gazam,

49

uioi Ouza, uioi Fasea, uioi Bhsai,

50

uioi Asena, uioi Meouneim, uioi Nefouseim,

51

uioi Bakbouk, uioi Akoufa, uioi Arour,

52

uioi Baslouq, uioi Meida, uioi Arsa,

53

uioi BarkwV, uioi Sisara, uioi Qama,

54

uioi Nesia, uioi Atifa.

55

Oi uioi twn doulwn tou SolomwntoV× uioi Swtai, uioi Swfereq, uioi Ferouda,

56

uioi Iaala, uioi Darkwn, uioi Giddhl,

57

uioi Sefatia, uioi Attil, uioi Focereq apo Sebaim, uioi Ami.

58

PanteV oi Neqineim, kai oi uioi twn doulwn tou SolomwntoV, hsan triakosioi enenhkonta duo.

59

Outoi de hsan oi anabanteV apo Qel-melac, Qel-arhsa, Ceroub, Addan kai Immhr× den hdunanto omwV na deixwsi ton oikon thV patriaV autwn kai to sperma autwn, an hsan ek tou Israhl×

60

Uioi Dalaia, uioi Twbia, uioi Nekwda, exakosioi penthkonta duo×

61

kai ek twn uiwn twn ierewn× uioi Abaia, uioi AkkwV, uioi Barzellai, ostiV elabe gunaika ek twn qugaterwn Barzellai tou Galaaditou kai wnomasqh kata to onoma autwn.

62

Outoi ezhthsan thn katagrafhn autwn metaxu twn apariqmhqentwn kata genealogian, kai den eureqhsan× oqen exeblhqhsan apo thV ierateiaV.

63

Kai eipe proV autouV o Qirsaqa na mh fagwsin apo twn agiwtatwn pragmatwn, ewsou anasthqh iereuV meta Ourim kai Qoummim.

64

[] Pasa h sunaxiV omou hsan tessarakonta duo ciliadeV triakosioi exhkonta,

65

ektoV twn doulwn autwn kai twn qerapainidwn autwn, oitineV hsan eptakiscilioi triakosioi triakonta epta× kai plhn toutwn, diakosioi yaltwdoi kai yaltriai.

66

Oi ippoi autwn eptakosioi triakonta ex× ai hmionoi autwn, diakosiai tessarakonta pente×

67

ai kamhloi autwn, tetrakosiai triakonta pente× ai onoi, exakisciliai eptakosiai eikosi.

68

Kai tineV ek twn archgwn twn patriwn, ote hlqon eiV ton oikon tou Kuriou ton en Ierousalhm, proseferan autoproairetwV dia ton oikon tou Qeou, na anegeirwsin auton en tw topw autou×

69

edwkan kata thn dunamin autwn eiV to qhsaurofulakion tou ergou ex muriadaV kai ciliaV dracmaV crusiou kai pente ciliadaV mnaV arguriou kai ekaton ieratikouV citwnaV.

70

OutwV oi iereiV kai oi Leuitai kai meroV ek tou laou kai oi yaltwdoi kai oi pulwroi kai oi Neqineim katwkhsan en taiV polesin autwn, kai paV o Israhl en taiV polesin autou.

Ezra 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: