Modern Greek Bible

Job 34

Job

Return to Index

Chapter 35

1

[] Kai epanelaben o Eliou kai eipe×

2

Stocazesai oti einai orqon touto, to opoion eipaV, Eimai dikaioteroV tou Qeou;

3

Dioti eipaV, TiV wfeleia qelei eisqai eiV se; Ti kerdoV qelw labei ek toutou mallon para ek thV amartiaV mou;

4

Egw qelw apokriqh proV se kai proV touV filouV sou meta sou.

5

Anableyon eiV touV ouranouV kai ide× kai qewrhson ta nefh, poson uyhlotera sou einai.

6

Ean amartanhV, ti pratteiV kat' autou; h an ai parabaseiV sou pollaplasiasqwsi, ti katorqoneiV kat' autou;

7

Ean hsai dikaioV, ti qeleiV dwsei eiV auton; h ti qelei labei ek thV ceiroV sou;

8

H asebeia sou dunatai na blayh anqrwpon wV se× kai h dikaiosunh sou dunatai na wfelhsh uion anqrwpou.

9

[] Ek tou plhqouV twn kataqlibontwn katabowsi× kraugazousin eneken tou bracionoV twn iscurwn×

10

All' oudeiV legei, pou einai o QeoV o PoihthV mou, ostiV didei asmata eiV thn nukta,

11

OstiV sunetizei hmaV uper ta kthnh thV ghV, kai sofizei hmaV uper ta peteina tou ouranou;

12

Ekei bowsi dia thn uperhfanian twn ponhrwn, den qelei omwV apokriqh.

13

O QeoV bebaiwV den qelei eisakousei thV mataiologiaV, oude qelei epibleyei o PantodunamoV eiV authn×

14

[] poson oligwteron otan su leghV, oti den qeleiV idei auton× h krisiV omwV einai enwpion autou× oqen ece to qarroV sou ep' auton.

15

Alla twra, epeidh den epeskefqh en tw qumw autou kai den parethrhse meta megalhV austhrothtoV,

16

dia touto o Iwb anoigei to stoma autou mataiwV× episwreuei logouV en agnwsia.

Job 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: