Modern Greek Bible

Psalms 19

Psalms

Return to Index

Chapter 20

1

[] <> O KurioV na sou upakoush en hmera qliyewV to onoma tou Qeou tou Iakwb na se uperaspish.

2

Na soi exaposteilh bohqeian ek tou agiasthriou kai ek thV Siwn na se uposthrixh.

3

Na enqumhqh pasaV taV prosforaV sou kai na prosdecqh to olokautwma sou. Diayalma.

4

Na soi dwsh kata thn kardian sou kai na ekplhrwsh pasan boulhn sou.

5

EiV thn swthrian sou qelomen carh× kai eiV to onoma tou Qeou hmwn qelomen uywsei taV shmaiaV× o KurioV na ekplhrwsh panta ta aithmata sou.

6

[] Twra egnwrisa oti eswsen o KurioV ton criston autou× qelei eisakousei autou ek tou ouranou thV agiothtoV autou× h swthria thV dexiaV autou ginetai en dunamei.

7

Oi men eiV amaxaV, oi de eiV ippouV, all' hmeiV eiV to onoma Kuriou tou Qeou hmwn qelomen kaucasqai×

8

outoi sunekamfqhsan kai epeson× hmeiV de anesthmen kai anwrqwqhmen.

9

Kurie, swson ton basilea× kai eisakouson hmwn, kaq' hn hmeran se epikalesqwmen.

Psalms 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: