Modern Greek Bible

Psalms 61

Psalms

Return to Index

Chapter 62

1

[] <> Epi ton Qeon bebaiwV anapauetai h yuch mou× ex autou phgazei h swthria mou.

2

AutoV bebaiwV einai petra mou kai swthria mou× propurgion mou× den qelw saleuqh polu.

3

EwV pote qelete epibouleuesqai enantion anqrwpou; seiV panteV qelete foneuqh× eisqe wV toicoV keklimenoV kai fragmoV etoimorropoV.

4

Den sumbouleuontai para na riywsi auton apo tou uyouV autou× agapwsi to yeudoV× dia men tou stomatoV autwn eulogousi, dia de thV kardiaV autwn katarwntai. Diayalma.

5

Alla su, w yuch mou, epi ton Qeon anapauou, dioti ex autou krematai h elpiV mou.

6

AutoV bebaiwV einai petra mou kai swthria mou× propurgion mou× den qelw saleuqh.

7

En tw Qew einai h swthria mou kai h doxa mou× h petra thV dunamewV mou, to katafugion mou, einai en tw Qew.

8

[] Elpizete ep' auton en panti kairw× anoigete, laoi, enwpion autou taV kardiaV saV× o QeoV einai katafugion eiV hmaV. Diayalma.

9

Oi koinoi anqrwpoi bebaiwV einai mataiothV, oi arconteV yeudoV× en th plastiggi panteV omou einai elafroteroi authV thV mataiothtoV.

10

Mh elpizete epi adikian kai epi arpaghn mh mataionesqe× ploutoV ean reh, mh proshlonete thn kardian saV.

11

Apax elalhsen o QeoV, diV hkousa touto, oti h dunamiV einai tou Qeou×

12

kai sou einai, Kurie, to eleoV× Dioti su qeleiV apodwsei eiV ekaston kata ta erga autou.

Psalms 63

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: