Modern Greek Bible

Psalms 91

Psalms

Return to Index

Chapter 92

1

[] <> Agaqon to na doxologh tiV ton Kurion kai na yalmwdh eiV to onoma sou, Uyiste×

2

na anaggellh to prwi to eleoV sou kai thn alhqeian sou pasan nukta,

3

me dekacordon organon kai me yalthrion× me wdhn kai kiqaran.

4

Dioti me eufranaV, Kurie, en toiV poihmasi sou× qelw agallesqai en toiV ergoiV twn ceirwn sou.

5

Poson megala einai ta erga sou, Kurie baqeiV einai oi dialogismoi sou sfodra.

6

O anqrwpoV o anohtoV den gnwrizei, kai o mwroV den ennoei touto×

7

[] oti oi asebeiV blastanousin wV o cortoV, kai anqousi panteV oi ergatai thV anomiaV, dia na afanisqwsin aiwniwV.

8

Alla su, Kurie, eisai uyistoV eiV ton aiwna.

9

Dioti, idou, oi ecqroi sou, Kurie, dioti, idou, oi ecqroi sou qelousin exoloqreuqh× qelousi diaskorpisqh panteV oi ergatai thV anomiaV.

10

Alla su qeleiV uywsei wV tou monokerwtoV to keraV mou× egw qelw crisqh me neon elaion×

11

kai o ofqalmoV mou qelei idei thn ekdikhsin twn ecqrwn mou× ta wta mou qelousin akousei peri twn kakopoiwn twn epanistamenwn kat' emou.

12

O dikaioV wV foinix qelei anqei× wV kedroV tou Libanou qelei auxanei.

13

Pefuteumenoi en tw oikw tou Kuriou, qelousin anqei en taiV aulaiV tou Qeou hmwn×

14

qelousi karpoforei kai en autw tw baqei ghrati, qelousin eisqai akmazonteV kai anqhroi×

15

dia na anaggellwsin oti dikaioV einai o KurioV, to frourion mou× kai den uparcei adikia en autw.

Psalms 93

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: