Modern Greek Bible

Proverbs 4

Proverbs

Return to Index

Chapter 5

1

[] Uie mou, prosece eiV thn sofian mou, klinon to wtion sou eiV thn sunesin mou×

2

dia na thrhV fronhsin kai ta ceilh sou na fulattwsi gnwsin.

3

Dioti ta ceilh thV allotriaV gunaikoV stazousin wV khrhqra melitoV, kai o ouraniskoV authV einai malakwteroV elaiou×

4

to teloV omwV authV einai pikron wV ayinqion, oxu wV macaira distomoV.

5

Oi podeV authV katabainousin eiV qanaton× ta bhmata authV katantwsin eiV ton adhn.

6

dia na mh gnwrishV thn odon thV zwhV, ai poreiai authV einai astatoi kai ouci eudiagnwstoi.

7

Akousate mou loipon twra, tekna, kai mh apostrafhte touV logouV tou stomatoV mou.

8

Apomakrunon thn odon sou ap' authV, kai mh plhsiashV eiV thn quran tou oikou authV,

9

dia na mh dwshV thn timhn sou eiV allouV kai ta eth sou eiV touV anelehmonaV×

10

dia na mh cortasqwsi xenoi apo thV periousiaV sou kai oi kopoi sou elqwsin eiV oikon allotriou,

11

kai su stenazhV eiV ta escata sou, otan h sarx sou kai to swma sou katanalwqwsi,

12

kai leghV, PwV emishsa thn paideian, kai h kardia mou katefronhse touV elegcouV,

13

kai den uphkousa eiV thn fwnhn twn didaskontwn me, oude eklina to wtion mou eiV touV nouqetountaV me.

14

Par' oligon epeson eiV pan kakon, en mesw thV sunaxewV kai thV sunagwghV.

15

[] Pine udata ek thV dexamenhV sou kai phgazonta ek tou freatoV sou×

16

AV ekcewntai exw ai phgai sou, kai ta ruakia twn udatwn sou eiV taV plateiaV×

17

sou monou aV hnai auta, kai ouci xenwn meta sou×

18

h phgh sou aV hnai euloghmenh× kai eufrainou meta thV gunaikoV thV neothtoV sou.

19

AV hnai eiV se wV elafoV erasmia kai dorkaV kecaritwmenh× aV se potizwsin oi mastoi authV en panti kairw× eufrainou pantote eiV thn agaphn authV.

20

Kai dia ti, uie mou, qeleiV qelgesqai upo xenhV kai qeleiV enagkalizesqai kolpon allotriaV;

21

Dioti tou anqrwpou ai odoi einai enwpion twn ofqalmwn tou Kuriou, kai staqmizei pasaV taV poreiaV autou.

22

Ai idiai autou anomiai qelousi sullabei ton asebh, kai me ta scoinia thV amartiaV autou qelei sfiggesqai.

23

OutoV qelei apoqanei apaideutoV kai ek tou plhqouV thV afrosunhV autou qelei periplanasqai.

Proverbs 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: