Modern Greek Bible

Proverbs 17

Proverbs

Return to Index

Chapter 18

1

[] O idiognwmwn zhtei kata thn epiqumian autou kai enantionetai eiV pan o, ti einai orqon.

2

[] O afrwn den hdunetai eiV thn sunesin, all' eiV o, ti fantazetai h kardia autou.

3

[] Otan erchtai o asebhV, ercetai kai h katafronhsiV× kai meta tou oneidouV, h atimia.

4

[] Oi logoi tou stomatoV tou anqrwpou einai udata baqea× kai h phgh thV sofiaV, ceimarroV anaphdwn.

5

[] Den einai kalon na proswpolhpth tiV ton asebh, dia na anatreph to dikaion en th krisei.

6

[] Ta ceilh tou afronoV embainousin eiV eridaV, kai to stoma autou proskalei rapismata.

7

To stoma tou afronoV einai o afanismoV autou, kai ta ceilh autou pagiV eiV thn yuchn autou.

8

[] Oi logoi tou yiquristou katapinontai hdewV kai katabainousin ewV twn endomucwn thV koiliaV.

9

[] O oknhroV eiV to ergon autou einai bebaiwV adelfoV tou aswtou.

10

[] To onoma tou Kuriou einai purgoV ocuroV× o dikaioV, katafeugwn eiV auton, einai en asfaleia.

11

[] Ta agaqa tou plousiou einai h ocura autou poliV, kai fantazetai auta wV uyhlon teicoV.

12

[] Pro tou afanismou uyonetai h kardia tou anqrwpou× kai h tapeinwsiV proporeuetai thV doxhV.

13

[] To na apokrinhtai tiV prin akoush, einai eiV auton afrosunh kai oneidoV.

14

[] To pneuma tou anqrwpou qelei uposthrizei thn adunamian autou× alla to katateqlimmenon pneuma tiV dunatai na upoferh;

15

[] H kardia tou fronimou apokta sunesin× kai to wtion twn sofwn zhtei gnwsin.

16

[] To dwron tou anqrwpou anoigei topon eiV auton, kai ferei auton emprosqen twn megalwn.

17

[] O prwtologwn en th krisei autou fainetai dikaioV× all' o antidikoV autou ercetai kai exelegcei auton.

18

[] O klhroV pauei taV antilogiaV kai apofasizei metaxu twn dunatwn.

19

[] AdelfoV dusaresthqeiV upotassetai duskolwtera para ocura poliV× ai de diaforai autwn einai wV mocloi frouriou.

20

[] Ek twn karpwn tou stomatoV tou anqrwpou qelei cortasqh h koilia autou× apo tou proiontoV twn ceilewn autou qelei emplhsqh.

21

[] QanatoV kai zwh einai eiV thn ceira thV glwsshV× kai oi agapwnteV authn qelousi fagei touV karpouV authV.

22

[] OstiV eurhke gunaika, eurhken agaqon kai aphlause carin para Kuriou.

23

[] O penhV lalei meta ikesiwn× all' o plousioV apokrinetai meta sklhrothtoV.

24

[] O anqrwpoV o ecwn filouV prepei na ferhtai filikwV× kai uparcei filoV stenwteroV adelfou.

Proverbs 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: