Modern Greek Bible

Ecclesiastes 6

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kallion onoma kalon para polutimon muron× kai h hmera tou qanatou para thn hmeran thV gennhsewV.

2

Kallion na upagh tiV eiV oikon penqouV, para na upagh eiV oikon sumposiou× dioti touto einai to teloV pantoV anqrwpou, kai o zwn qelei balei auto eiV thn kardian autou.

3

Kallion h luph para ton gelwta× dioti ek thV skuqrwpothtoV tou proswpou h kardia ginetai faidrotera.

4

H kardia twn sofwn einai en oikw penqouV× all' h kardia twn afronwn en oikw eufrosunhV.

5

Kallion eiV ton anqrwpon na akouh epiplhxin sofou, para na akouh asma afronwn×

6

dioti kaqwV einai o hcoV twn akanqwn upokatw tou lebhtoV, outwV o gelwV tou afronoV kai touto mataiothV.

7

[] BebaiwV h katadunasteia paralogizei ton sofon× kai to dwron diafqeirei thn kardian.

8

Kallion to teloV tou pragmatoV para thn archn autou× kalhteroV o makroqumoV para ton uyhlofrona.

9

Mh speude en tw pneumati sou na qumonhV× dioti o qumoV anapauetai en tw kolpw twn afronwn.

10

Mh eiphV, TiV h aitia, dia thn opoian ai parelqousai hmerai hsan kalhterai para tautaV; dioti den erwtaV fronimwV peri toutou.

11

[] H sofia einai kalh wV h klhronomia, kai wfelimoV eiV touV blepontaV ton hlion.

12

Dioti h sofia einai skeph, wV einai skeph to argurion× plhn h uperoch thV gnwsewV einai, oti h sofia zwopoiei touV econtaV authn.

13

Qewrei to ergon tou Qeou× dioti tiV dunatai na kamh euqeV ekeino, to opoion autoV ekame streblon;

14

En hmera eutuciaV eufrainou, en de hmera dustuciaV skeptou× dioti o QeoV ekame to en antisticon tou allou, dia na mh euriskh o anqrwpoV mhden opisw autou.

15

Ta panta eidon en taiV hmeraiV thV mataiothtoV mou× uparcei dikaioV, ostiV afanizetai en th dikaiosunh autou× kai uparcei asebhV, ostiV makrohmereuei en th kakia autou.

16

Mh ginou dikaioV parapolu, kai mh fronei seauton upermetra sofon× dia ti na afanisqhV;

17

Mh ginou kakoV parapolu, kai mh eso afrwn× dia ti na apoqanhV pro tou kairou sou;

18

Einai kalon na krathV touto, apo de ekeinou na mh aposurhV thn ceira sou× dioti o foboumenoV ton Qeon qelei ekfugei panta tauta.

19

H sofia endunamonei ton sofon perissoteron para deka exousiazonteV, oitineV einai en th polei.

20

Dioti den uparcei anqrwpoV dikaioV epi thV ghV, ostiV na pratth to kalon kai na mh amartanh.

21

Proseti, mh dwshV thn prosochn sou eiV pantaV touV logouV osoi legontai× mhpote akoushV ton doulon sou katarwmenon se×

22

dioti pollakiV kai h kardia sou gnwrizei oti kai su paromoiwV kathrasqhV allouV.

23

[] Panta tauta edokimasa dia thV sofiaV× eipa, Qelw geinei sofoV× all' auth apemakrunqh ap' emou.

24

O, ti einai polu makran kai eiV akron baru, tiV dunatai na eurh touto;

25

Egw perihlqon en th kardia mou dia na maqw kai na anicneusw, kai na ekzhthsw sofian kai ton logon twn pragmatwn, kai na gnwrisw thn asebeian thV afrosunhV kai thn hliqiothta thV anohsiaV.

26

Kai euron oti pikrotera einai para qanaton h gunh, thV opoiaV h kardia einai pagideV kai diktua kai ai ceireV authV desma× o arestoV enwpion tou Qeou qelei ekfugei ap' authV× o de amartwloV qelei sullhfqh en auth.

27

Ide, touto eurhka, legei o EkklhsiasthV, exetazwn en proV en, dia na eurw ton logon×

28

ton opoion eti h yuch mou ekzhtei alla den euriskw× andra ena metaxu ciliwn eurhka× gunaika omwV mian metaxu paswn toutwn den eurhka.

29

Idou, touto monon eurhka× oti o QeoV ekame ton anqrwpon euqun, all' autoi epezhthsan logismouV pollouV.

Ecclesiastes 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: