Modern Greek Bible

Isaiah 6

Isaiah

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai en taiV hmeraiV tou Acaz, uiou tou Iwaqam, uiou tou Oziou, basilewV tou Iouda, Resin o basileuV thV SuriaV, kai Feka o uioV tou Remalia, basileuV tou Israhl, anebhsan epi thn Ierousalhm dia na polemhswsin authn alla den hdunhqhsan na ekpoliorkhswsin authn.

2

Kai anhggeilan proV ton oikon Dabid legonteV, H Suria sunefwnhse meta tou Efraim. Kai h kardia tou Acaz kai h kardia tou laou autou eklonisqh, wV ta dendra tou dasouV klonizontai upo tou anemou.

3

Tote eipen o KurioV proV ton Hsaian, Exelqe twra eiV sunanthsin tou Acaz, su kai Sear-iasoub o uioV sou, eiV to akron tou udragwgou thV anw kolumbhqraV kata thn megalhn odon tou agrou tou gnafewV

4

kai eipe proV auton, Prosece na menhV hsucoV mh fobhqhV mhde mikroyuchshV, dia taV duo ouraV twn kapnizontwn toutwn daulwn, dia ton agrion qumon tou Resin kai thV SuriaV, kai tou uiou tou Remalia.

5

Epeidh h Suria, o Efraim kai o uioV tou Remalia ebouleuqhsan kakhn boulhn enantion sou, legonteV,

6

AV anabwmen enantion tou Iouda kai aV stenocwrhswmen auton, kai aV diamerisqwmen auton eiV eautouV, kai aV balwmen basilea en mesw autou, ton uion tou Tabehl×

7

outw legei KurioV o QeoV× Touto den qelei staqh oude qelei geinei.

8

Dioti h kefalh thV SuriaV einai h DamaskoV, kai h kefalh thV Damaskou o Resin kai eiV exhkonta pente eth o Efraim qelei suntrifqh, wste na mh hnai laoV.

9

Kai h kefalh tou Efraim einai h Samareia, kai h kefalh thV SamareiaV o uioV tou Remalia. Ean den pisteuhte, den qelete bebaiwV sterewqh.

10

[] Kai elalhsen eti o KurioV proV ton Acaz, legwn,

11

Zhthson shmeion para Kuriou tou Qeou sou zhthson auto h eiV to baqoV h eiV to uyoV anw.

12

All' o Acaz eipe, den qelw zhthsei oude qelw peirasei ton Kurion.

13

Kai eipen o HsaiaV, Akousate twra, oikoV Dabid mikron pragma einai dia saV na barunhte anqrwpouV, kai qelete barunei eti kai ton Qeon mou;

14

Dia touto o KurioV autoV qelei saV dwsei shmeion idou, h parqenoV qelei sullabei kai gennhsei uion, kai qelei kalesqh to onoma autou Emmanouhl.

15

Bouturon kai meli qelei fagei, ewsou maqh na aporripth to kakon kai na eklegh to agaqon.

16

Dioti prin maqh to paidion na aporripth to kakon kai na eklegh to agaqon, h gh, thn opoian apostrefesai, qelei egkataleifqh upo twn duo basilewn authV.

17

[] O KurioV qelei ferei epi se, kai epi ton laon sou, kai epi ton oikon tou patroV sou, hmeraV, aitineV den hlqon af' hV hmeraV ecwrisqh apo tou Iouda o Efraim, dia tou basilewV thV AssuriaV.

18

Kai en ekeinh th hmera qelei surixei o KurioV eiV taV muiaV taV en toiV escatoiV twn potamwn thV Aiguptou, kai eiV taV melissaV taV en th gh thV AssuriaV

19

kai qelousin elqei kai anapauqh pasai epi taV hrhmwmenaV koiladaV kai en taiV trupaiV twn bracwn kai epi pasan baton kai epi pan wraion dendron.

20

En th auth hmera o KurioV qelei xurisei, me to xurafion to memisqwmenon apo tou peran tou potamou, meta tou basilewV thV AssuriaV, thn kefalhn kai taV tricaV twn podwn kai ton pwgwna eti qelei afairesei.

21

Kai en ekeinh th hmera anqrwpoV trefwn mian damalin kai duo probata,

22

apo thV afqoniaV tou galaktoV, to opoion qelousi didei, bouturon qelei trwgei dioti bouturon kai meli qelei trwgei ekastoV, ostiV upeleifqh en tw mesw thV ghV.

23

Kai en ekeinh th hmera paV topoV, en w hsan ciliai ampeloi ciliwn arguriwn, qelei eisqai dia tribolouV kai akanqaV.

24

Me belh kai me toxa qelousin elqei ekei× dioti pasa h gh qelei katastaqh triboloi kai akanqai.

25

Kai pan oroV gegewrghmenon me dikellan, opou den hlqe foboV tribolwn kai akanqwn, qelei eisqai dia na exapostellwntai ekei boeV kai dia na katapathtai upo probatwn.

Isaiah 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: