Modern Greek Bible

Isaiah 44

Isaiah

Return to Index

Chapter 45

1

[] Outw legei KurioV proV ton kecrismenon autou, ton Kuron, tou opoiou thn dexian ceira ekrathsa, dia na upotaxw ta eqnh emprosqen autou× kai qelw lusei thn osfun twn basilewn, dia na anoixw ta diqura emproqen autou× kai ai pulai den qelousi kleisqh.

2

Egw qelw upagei emproqen sou kai exomalunei taV skoliaV odouV× qelw suntriyei taV calkinaV quraV kai koyei touV sidhrouV moclouV.

3

Kai qelw soi dwsei qhsaurouV fulattomenouV en skotei kai plouth kerummena en apokrufoiV× dia na gnwrishV oti egw eimai o KurioV o kalwn se kat' onoma, o QeoV tou Israhl.

4

Dia ton Iakwb ton doulon mou kai ton Israhl ton eklekton mou se ekalesa malista me to onoma sou, se epwnomasa, an kai den me egnwrisaV.

5

[] Egw eimai o KurioV kai den einai alloV× den uparcei ektoV emou QeoV× egw se periezwsa, an kai den me egnwrisaV,

6

dia na gnwriswsin apo anatolwn hliou kai apo dusmwn, oti ektoV emou den uparcei oudeiV× egw eimai o KurioV kai den uparcei alloV×

7

o kataskeuasaV to fwV kai poihsaV to skotoV× o poiwn eirhnhn kai ktizwn kakon× egw o KurioV poiw panta tauta.

8

Stalaxate droson anwqen, ouranoi, kai aV ranwsin ai nefelai dikaiosunhn× aV anoixh h gh kai aV gennhsh swthrian kai aV blasthsh dikaiosunhn omou× egw o KurioV epoihsa touto.

9

Ouai eiV ton antimacomenon proV ton Poihthn autou. AV antimacetai to ostrakon proV ta ostraka thV ghV× o phloV qelei eipei proV ton plattonta auton, Ti kamneiV; h to ergon sou, OutoV den ecei ceiraV;

10

Ouai eiV ton legonta proV ton patera, ti gennaV; proV thn gunaika, ti koiloponeiV;

11

[] Outw legei KurioV, o AgioV tou Israhl kai o PlasthV autou× Erwtate me dia ta mellonta peri twn uiwn mou kai peri tou ergou twn ceirwn mou prostaxate me.

12

Egw ektisa thn ghn kai epoihsa anqrwpon ep' authV× egw dia twn ceirwn mou exeteina touV ouranouV kai edwka diatagaV eiV pasan thn stratian autwn.

13

Egw exhgeira ekeinon eiV dikaiosunhn kai qelw dieuqunei pasaV taV odouV autou× autoV qelei oikodomhsei thn polin mou kai qelei epistreyei touV aicmalwtouV mou, ouci me lutron oude me dwra, legei o KurioV twn dunamewn.

14

Outw legei KurioV× O kopoV thV Aiguptou kai to emporion thV AiqiopiaV kai twn Sabaiwn, andrwn megaloswmwn, qelousi perasei eiV se kai sou qelousin eisqai× opisw sou qelousin akolouqei× me aluseiV qelousi perasei kai qelousi se proskunhsei, qelousi se iketeusei, legonteV, BebaiwV o QeoV einai en soi, kai den uparcei oudeiV alloV QeoV.

15

Twonti su eisai QeoV kruptomenoV, Qee tou Israhl, o Swthr.

16

PanteV outoi qelousin aiscunqh kai entraph× oi ergatai twn eidwlwn qelousi fugei en kataiscunh panteV omou.

17

O de Israhl qelei swqh dia tou Kuriou swthrian aiwnion× den qelete aiscunqh oude entraph aiwniwV.

18

Dioti outw legei KurioV, o poihsaV touV ouranouV× autoV o QeoV, o plasaV thn ghn kai poihsaV authn× ostiV autoV esterewsen authn, ektisen authn ouci mataiwV all' eplasen authn dia na katoikhtai× Egw eimai o KurioV kai den uparcei alloV.

19

Den elalhsa en kruptw oude en skoteinw topw thV ghV× den eipa proV to sperma tou Iakwb, Zhthsate me mataiwV× egw eimai o KurioV, o lalwn dikaiosunhn, o anaggellwn euquthta.

20

[] Sunacqhte kai elqete× plhsiasate omou, oi seswsmenoi twn eqnwn× den ecousi nohsin, osoi shkonousi to glupton xulon autwn kai proseucontai eiV qeon mh dunamenon na swsh.

21

Apaggeilate kai ferete autouV plhsion× malista, aV sumbouleuqwsin omou× tiV anhggeile touto ap' archV; tiV efanerwse touto ex ekeinou tou kairou; ouci egw o KurioV; kai den uparcei ektoV emou alloV QeoV× QeoV dikaioV kai Swthr× den uparcei ektoV emou.

22

EiV eme bleyate kai swqhte, panta ta perata thV ghV× dioti egw eimai o QeoV kai den uparcei alloV.

23

Wmosa eiV emauton× o logoV exhlqen ek tou stomatoV mou en dikaiosunh kai den qelei epistrafh, Oti pan gonu qelei kamyei eiV eme, pasa glwssa qelei omnuei eiV eme.

24

BebaiwV qelousin eipei peri emou, En tw Kuriw einai h dikaiosunh kai h dunamiV× eiV auton qelousi proselqei kai qelousi kataiscunqh panteV oi orgizomenoi enantion autou.

25

En tw Kuriw qelei dikaiwqh apan to sperma tou Israhl.

Isaiah 46

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: