Modern Greek Bible

Jeremiah 9

Jeremiah

Return to Index

Chapter 10

1

[] Akousate ton logon, ton opoion o KurioV lalei proV esaV, oikoV Israhl.

2

Outw legei KurioV× Mh manqanete thn odon twn eqnwn kai eiV ta shmeia tou ouranou mh ptoeisqe, dioti ta eqnh ptoountai eiV auta.

3

Dioti ta nomima twn lawn einai mataia, dioti koptousi xulon ek tou dasouV, ergon ceirwn tektonoV me ton pelekun.

4

Kallwpizousin auto me arguron kai cruson× stereonousin auto me karfia kai me sfuraV, dia na mh kinhtai.

5

Einai orqia wV foinix, alla den lalousin× ecousi creian na bastazwntai, dioti den dunantai na peripathswsi. Mh fobeisqe auta× dioti den dunantai na kakopoihswsin, oude einai dunaton eiV auta na agaqopoihswsi.

6

Den uparcei omoioV sou, Kurie× eisai megaV kai mega to onoma sou en dunamei.

7

TiV den hqele se fobeisqai, Basileu twn eqnwn; dioti eiV se anhkei touto, dioti metaxu pantwn twn sofwn twn eqnwn kai en pasi toiV basileioiV autwn den uparcei omoioV sou.

8

All' einai pantapasi kthnwdeiV kai afroneV× didaskalia mataiothtwn einai to xulon.

9

Argurion kecumenon eiV plakaV eferqh apo QarseiV kai crusion apo Oufaz, ergon tecnitou kai ceirwn crusocoou× kuanoun kai porfuroun einai to enduma autwn× ergon sofwn panta tauta.

10

All' o KurioV einai QeoV alhqinoV, einai QeoV zwn kai basileuV aiwnioV× en th orgh autou h gh qelei seisqh kai ta eqnh den qelousin anqexei eiV thn aganakthsin autou.

11

Outw qelete eipei proV autouV× oi qeoi, oitineV den ekamon ton ouranon kai thn ghn, qelousin afanisqh apo thV ghV kai upokatwqen tou ouranou toutou.

12

AutoV epoihse thn ghn dia thV dunamewV autou, esterewse thn oikoumenhn en th sofia autou, kai exeteine touV ouranouV en th sunesei autou.

13

Otan ekpemph thn fwnhn autou, sunistatai plhqoV udatwn en ouranoiV, kai anagei nefelaV apo twn akrwn thV ghV× kamnei astrapaV dia brochn kai exagei anemon apo twn qhsaurwn autou.

14

PaV anqrwpoV emwranqh upo thV gnwsewV autou, paV cwneuthV kathscunqh upo twn gluptwn× dioti yeudoV einai to cwneuton autou kai pnoh den uparcei en autw.

15

MataiothV tauta, ergon planhV× en tw kairw thV episkeyewV autwn qelousin apolesqh.

16

H meriV tou Iakwb den einai wV auta× dioti autoV einai o plasaV ta panta, kai o Israhl einai h rabdoV thV klhronomiaV autou× KurioV twn dunamewn to onoma autou.

17

[] Sunaxon ek thV ghV thn periousian sou, su, h katoikousa en ocurwmati.

18

Dioti outw legei KurioV× Idou, egw qelw eksfendonisei touV katoikouV thV ghV tauthn thn foran kai qelw stenocwrhsei autouV, wste na eurwsin auto.

19

Ouai eiV eme dia thn qrausin mou× h plhgh mou einai odunhra. all' egw eipa, Twonti touto einai ponoV mou, kai prepei na upoferw auton.

20

H skhnh mou hrhmwqh kai panta ta scoinia mou katekophsan× oi uioi mou ecwrisqhsan ap' emou kai den uparcousi× den uparcei pleon o ekteinwn thn skhnhn mou kai shkonwn ta parapetasmata mou.

21

Epeidh oi poimeneV emwranqhsan kai ton Kurion den exezhthsan, dia touto den qelousin euodwqh kai panta ta poimnia autwn qelousi diaskorpisqh.

22

Idou, hcoV qorubou ercetai kai sugkinhsiV megalh ek thV ghV tou borra, dia na katasthsh taV poleiV tou Iouda erhmwsin, katoikian qwwn.

23

Kurie, gnwrizw oti h odoV tou anqrwpou den exartatai ap' autou× tou peripatountoV anqrwpou den einai to na kateuqunh ta diabhmata autou.

24

Kurie, paideuson me, plhn en krisei× mh en tw qumw sou, dia na mh me sunteleshV.

25

Ekcee ton qumon sou epi ta eqnh ta mh gnwrizonta se, kai epi geneaV, aitineV den epikalountai to onoma sou× dioti katefagon ton Iakwb kai kathnalwsan auton kai katefqeiran auton kai hrhmwsan thn katoikian autou.

Jeremiah 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: