Modern Greek Bible

Jeremiah 17

Jeremiah

Return to Index

Chapter 18

1

[] O logoV o genomenoV proV Ieremian para Kuriou, legwn,

2

Shkwqhti kai katabhqi eiV ton oikon tou keramewV, kai ekei qelw se kamei na akoushV touV logouV mou.

3

Tote katebhn eiV ton oikon tou keramewV, kai idou, eirgazeto ergon epi touV trocouV.

4

Kai ecalasqh to aggeion, to opoion ekamnen ek phlou, en th ceiri tou keramewV, kai palin ekamen auto allo aggeion, kaqwV hresen eiV ton keramea na kamh.

5

Tote egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

6

OikoV Israhl, den dunamai na kamw eiV esaV, kaqwV outoV o kerameuV; legei KurioV. Idou, wV o phloV en th ceiri tou keramewV, outw seiV, oikoV Israhl, eisqe en th ceiri mou.

7

En th stigmh, kaq' hn hqelon lalhsei kata eqnouV h kata basileiaV, dia na ekrizwsw kai na kataskayw kai na katastreyw,

8

ean to eqnoV ekeino, kata tou opoiou elalhsa, epistreyh apo thV kakiaV autou, qelw metanohsei peri tou kakou, to opoion ebouleuqhn na kamw eiV auto.

9

Kai en th stigmh, kaq' hn hqelon lalhsei peri eqnouV h peri basileiaV, na oikodomhsw kai na futeusw,

10

ean kamh kakon enwpion mou, wste na mh upakouh thV fwnhV mou, tote qelw metanohsei peri tou kalou, me to opoion eipa oti qelw agaqopoihsei auto.

11

[] Kai twra eipe proV touV andraV Iouda kai proV touV katoikouV thV Ierousalhm, legwn, Outw legei KurioV× Idou, egw etoimazw kakon kaq' umwn kai bouleuomai boulhn kaq' umwn× epistreyate loipon ekastoV apo thV ponhraV odou autou kai diorqwsate taV odouV umwn kai taV praxeiV umwn.

12

Oi de eipon, EiV mathn× dioti opisw twn diabouliwn hmwn qelomen peripatei kai ekastoV taV orexeiV thV kardiaV autou thV ponhraV qelomen prattei.

13

Dia touto outw legei KurioV× Erwthsate twra metaxu twn eqnwn, tiV hkouse toiauta; h parqenoV tou Israhl ekame frikta sfodra.

14

Qelei tiV afhsei ton cionwdh Libanon dia ton bracon thV pediadoV; h qelousin egkatalipei ta drosera ekreonta udata dia ta makroqen ercomena;

15

All' o laoV mou elhsmonhsen eme, equmiasen eiV thn mataiothta kai prosekoyan en taiV odoiV autwn, taiV aiwnioiV triboiV, dia na peripatwsin en triboiV odou mh exwmalismenhV×

16

dia na katasthswsi thn ghn autwn erhmwsin kai cleuasmon aiwnion× paV o diabainwn di' authV qelei menei ekqamboV kai seiei thn kefalhn autou.

17

Qelw diaskorpisei autouV emprosqen tou ecqrou wV kaustikoV anemoV× qelw deixei eiV autouV nwta kai ouci proswpon en th hmera thV sumforaV autwn.

18

[] Tote eipon, Elqete kai aV sumbouleuqwmen boulaV kata tou Ieremiou× dioti nomoV den qelei caqh apo ierewV oude boulh apo sofou oude logoV apo profhtou× elqete kai aV pataxwmen auton me thn glwssan kai aV mh prosexwmen eiV mhdena twn logwn autou.

19

Prosexon eiV eme, Kurie, kai akouson thn fwnhn twn diafiloneikountwn me eme.

20

Qelei antapodoqh kakon anti kalou; dioti eskayan lakkon dia thn yuchn mou. Enqumhqhti oti estaqhn enwpion sou dia na lalhsw uper autwn agaqa, dia na apostreyw ton qumon sou ap' autwn.

21

Dia touto paradoV touV uiouV autwn eiV thn peinan kai doV autouV eiV ceiraV macairaV, kai aV geinwsin ai gunaikeV autwn ateknoi kai chrai× kai oi andreV autwn aV qanatwqwsin× oi neaniskoi autwn aV peswsi dia macairaV en th mach.

22

AV akousqh kraugh ek twn oikiwn autwn, otan ferhV exaifnhV ep' autouV lehlataV× dioti eskayan lakkon dia na me piaswsi kai ekruyan pagidaV dia touV podaV mou.

23

Su de, Kurie, gnwrizeiV pasan thn kat' emou boulhn autwn eiV to na me qanatwswsi× mh sugcwrhshV thn anomian autwn, kai thn amartian autwn mh exaleiyhV ap' emprosqen sou× alla aV katastrafwsin enwpion sou× energhson kat' autwn en tw kairw tou qumou sou.

Jeremiah 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: