Modern Greek Bible

Jeremiah 39

Jeremiah

Return to Index

Chapter 40

1

[] O logoV o genomenoV proV Ieremian para Kuriou, afou Nebouzaradan o arciswmatofulax exapesteilen auton apo Rama, ote eice labei auton dedemenon me ceirodesma metaxu pantwn twn metoikisqentwn apo Ierousalhm kai Iouda, oitineV eferonto aicmalwtoi eiV thn Babulwna.

2

Kai epiasen o arciswmatofulax ton Ieremian kai eipe proV auton, KurioV o QeoV sou elalhse ta kaka tauta epi ton topon touton.

3

Kai epeferen auta o KurioV kai ekame kaqwV eipen× epeidh hmarthsate eiV ton Kurion kai den uphkousate eiV thn fwnhn autou, dia touto egeinen eiV esaV to pragma touto.

4

Kai twra idou, se elusa shmeron ek twn ceirodesmwn twn epi twn ceirwn sou× ean fainhtai eiV se kalon na elqhV met' emou eiV thn Babulwna, elqe, kai egw qelw se peripoihqh× all' ean fainhtai eiV se kakon na elqhV met' emou eiV thn Babulwna, meinon× idou, paV o topoV einai emprosqen sou× opou soi fainetai kalon kai areston na upaghV, ekei upage.

5

Kai epeidh den estrefeto, Epistreyon loipon, eipe, proV ton Gedalian, uion tou Acikam uiou tou Safan, ton opoion o basileuV thV BabulwnoV katesthsen epi taV poleiV tou Iouda, kai katoikhson met' autou metaxu tou laou× h upage opou soi fainetai areston na upaghV. Kai edwken eiV auton o arciswmatofulax zwotrofiaV kai dwra kai exapesteilen auton.

6

Kai uphgen o IeremiaV proV Gedalian ton uion tou Acikam eiV Mispa kai katwkhse met' autou metaxu tou laou tou enapoleifqentoV en th gh.

7

[] AkousanteV de panteV oi archgoi twn strateumatwn twn en tw agrw, autoi kai oi andreV autwn, oti o basileuV thV BabulwnoV katesthse Gedalian ton uion tou Acikam epi thn ghn kai eti enepisteuqh eiV auton andraV kai gunaikaV kai paidia kai ek twn ptwcwn thV ghV, ek twn mh metoikisqentwn eiV thn Babulwna,

8

hlqon proV ton Gedalian eiV Mispa kai Ismahl o uioV tou Neqaniou kai Iwanan kai Iwnaqan oi uioi tou Karha kai SeraiaV o uioV tou Tanoumeq kai oi uioi tou Iwfh tou Netwfaqitou kai IezaniaV uioV Maacaqitou tinoV, autoi kai oi andreV autwn.

9

Kai wmose proV autouV GedaliaV o uioV tou Acikam uiou tou Safan kai proV touV andraV autwn, legwn, Mh fobeisqe na hsqe douloi twn Caldaiwn× katoikhsate en th gh kai douleuete eiV ton basilea thV BabulwnoV kai qelei eisqai kalon eiV esaV.

10

Egw de, idou, qelw katoikhsei en Mispa, dia na paristamai enwpion twn Caldaiwn, oitineV qelousin elqei proV hmaV× kai seiV sunaxate oinon kai opwrika kai elaion kai balete auta eiV ta aggeia saV kai katoikhsate en taiV polesin umwn, taV opoiaV krateite.

11

ParomoiwV panteV oi Ioudaioi oi en Mwab kai oi metaxu twn uiwn Ammwn kai oi en Edwm kai oi en pasi toiV topoiV, ote hkousan oti o basileuV thV BabulwnoV afhken upoloipon eiV ton Ioudan kai oti katesthsen ep' autouV Gedalian ton uion tou Acikam uiou tou Safan,

12

tote epestreyan panteV oi Ioudaioi ek pantwn twn topwn opou hsan diesparmenoi kai hlqon eiV thn ghn tou Iouda, proV ton Gedalian eiV Mispa, kai esunaxan oinon kai opwrika polla sfodra.

13

O de Iwanan o uioV tou Karha kai panteV oi archgoi twn strateumatwn twn en tw agrw hlqon proV ton Gedalian eiV Mispa,

14

kai eipon proV auton, ExeureiV twonti oti o BaaleiV o basileuV twn uiwn Ammwn apesteile ton Ismahl ton uion tou Neqaniou dia na se foneush; All' o GedaliaV o uioV tou Acikam den episteusen eiV autouV.

15

Tote Iwanan o uioV tou Karha elalhse krufiwV proV ton Gedalian en Mispa, legwn, AV upagw twra kai aV pataxw ton Ismahl ton uion tou Neqaniou kai oudeiV qelei maqei auto× dia ti na se foneush kai outw panteV oi Ioudaioi, oi sunhgmenoi peri se, na diaskorpisqwsi kai to upoloipon tou Iouda na apolesqh;

16

All' o GedaliaV o uioV tou Acikam eipe proV Iwanan ton uion tou Karha, Mh kamhV to pragma touto, dioti yeudh legeiV peri tou Ismahl.

Jeremiah 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: