Modern Greek Bible

Ezekiel 3

Ezekiel

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai su, uie anqrwpou, labe eiV seauton keramida kai qeV authn emprosqen sou kai diagrayon ep' authV polin, thn Ierousalhm×

2

kai sthson poliorkian enantion authV kai oikodomhson promacwnaV enantion authV kai uywson procwmata enantion authV, qeV eti stratopedon enantion authV kai sthson kriouV kuklw enantion authV.

3

Kai labe eiV seauton plaka sidhran kai qeV authn wV toicon sidhroun metaxu sou kai thV polewV, kai sthrixon to proswpon sou enantion authV kai qelei poliorkhqh kai qeleiV balei poliorkian enantion authV× touto qelei eisqai shmeion eiV ton oikon Israhl.

4

Kai su plagiason epi thn aristeran sou pleuran kai qeV thn anomian tou oikou Israhl ep' authn× kata ton ariqmon twn hmerwn, kaq' aV qeleiV plagiasei ep' authn, qeleiV bastasei thn anomian autwn.

5

Dioti egw epi se eqesa ta eth thV anomiaV autwn kata ton ariqmon twn hmerwn, triakosiaV enenhkonta hmeraV× kai qeleiV bastasei thn anomian tou oikou Israhl.

6

Kai afou teleiwshV tautaV, plagiason palin epi thn pleuran sou thn dexian, kai qeleiV bastasei thn anomian tou oikou Iouda tessarakonta hmeraV× ekasthn mian hmeran prosdiwrisa eiV se anti enoV etouV.

7

Kai qeleiV sthrixei to proswpon sou proV thn poliorkian thV Ierousalhm kai o braciwn sou qelei eisqai gumnoV kai qeleiV profhteusei enantion authV.

8

Kai idou, qelw balei epi se desma, kai den qeleiV strafh apo thV miaV sou pleuraV eiV thn allhn, ewsou teleiwshV taV hmeraV thV poliorkiaV sou.

9

[] Kai su labe eiV seauton siton kai kriqhn kai kuamouV kai fakhn kai kegcron kai arakon, kai qeV auta eiV en aggeion kai kame ex autwn artouV eiV seauton× kata ton ariqmon twn hmerwn kaq' aV qeleiV plagiasei epi thn pleuran sou, triakosiaV kai enenhkonta hmeraV qeleiV trwgei ek toutwn.

10

Kai to faghton sou, to opoion qeleiV trwgei ek toutwn, qelei eisqai me zugion, eikosi siklwn thn hmeran× apo kairou ewV kairou qeleiV trwgei ex autwn.

11

Kai udwr me metron qeleiV pinei, to ekton enoV in× apo kairou ewV kairou qeleiV pinei.

12

Kai qeleiV trwgei autouV wV kriqinouV egkrufiaV, kai qeleiV yhnei autouV me kopron exercomenhn apo anqrwpou, emprosqen twn ofqalmwn autwn.

13

Kai eipe KurioV, Outw qelousi fagei oi uioi Israhl ton arton autwn memolusmenon metaxu twn eqnwn, opou qelw diaskorpisei autouV.

14

Kai egw eipa, A, Kurie Qee× idou, yuch mou den emolunqh, epeidh apo neothtoV mou ewV tou nun den efagon qnhsimaion h qhrialwton, oude eishlqe pote eiV to stoma mou kreaV bdelukton.

15

Kai eipe proV eme, Ide, edwka eiV se kopron booV anti koprou anqrwpinhV, kai me tauthn qeleiV yhsei ton arton sou.

16

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, idou, egw qelw suntriyei to uposthrigma tou artou en Ierousalhm× kai qelousi trwgei arton me zugion kai en stenocwria, kai qelousi pinei udwr me metron kai en agwnia×

17

dia na katanthswsin endeeiV artou kai udatoV× kai qelousin ekqambeisqai proV allhlouV, kai qelousin analwqh dia taV anomiaV autwn.

Ezekiel 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: