Modern Greek Bible

Ezekiel 10

Ezekiel

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai me anelabe to pneuma kai me eferen eiV thn anatolikhn pulhn tou oikou tou Kuriou, thn blepousan proV anatolaV× kai idou, en th qura thV pulhV eikosipente andreV, kai metaxu autwn eidon ton Iaazanian uion tou Azwr kai ton Felatian uion tou Benaia, arcontaV tou laou.

2

Kai eipe KurioV proV eme, Uie anqrwpou, outoi einai oi andreV oi dialogizomenoi adikian kai sumbouleuonteV kakhn sumboulhn eiV thn polin tauthn,

3

oi legonteV, Den einai plhsion× aV ktiswmen oikiaV× auth h poliV einai o lebhV kai hmeiV to kreaV.

4

Dia touto profhteuson enantion autwn, profhteuson, uie anqrwpou.

5

Kai pneuma Kuriou epesen ep' eme kai moi eipe, Lalhson Outw legei KurioV× kata touton ton tropon elalhsate, oikoV Israhl dioti ta diaboulia tou pneumatoV saV, egw exeurw auta.

6

Eplhqunate touV pefoneumenouV saV en th polei tauth, kai egemisate taV odouV authV apo pefoneumenwn.

7

Oqen outw legei KurioV o QeoV oi pefoneumenoi saV, touV opoiouV eqesate en mesw authV, outoi einai to kreaV kai auth h poliV o lebhV× saV omwV qelw ekbalei ek mesou authV.

8

Thn macairan efobhqhte× kai macairan qelw ferei ef' umaV, legei KurioV o QeoV.

9

Kai qelw saV ekbalei ek mesou authV kai qelw saV paradwsei eiV ceiraV allofulwn× kai qelw ektelesei ef' umaV kriseiV.

10

Upo romfaiaV qelete pesei× en toiV orioiV tou Israhl qelw saV krinei× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

11

H poliV auth den qelei eisqai eiV esaV o lebhV oude seiV qelete eisqai en mesw authV to kreaV en toiV orioiV tou Israhl qelw saV krinei

12

kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV× dioti den periepathsate en toiV diatagmasi mou oude exetelesate taV kriseiV mou, all' epraxate kata taV kriseiV twn eqnwn twn kuklw umwn.

13

Enw d' egw proefhteuon, apeqanen o FelatiaV o uioV tou Benaia. Tote epeson epi proswpon mou kai anebohsa meta fwnhV megalhV kai eipa, Oimoi, Kurie Qee sunteleian qeleiV na kamhV su tou upoloipou tou Israhl;

14

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

15

Uie anqrwpou, oi adelfoi sou, oi adelfoi sou, oi andreV thV suggeneiaV sou, kai sumpaV o oikoV Israhl, einai ekeinoi proV touV opoiouV eipon oi katoikounteV thn Ierousalhm, Apomakrunqhte apo tou Kuriou eiV hmaV edoqh auth h gh dia klhronomian.

16

Dia touto eipe, Outw legei KurioV o QeoV× An kai aperriya autouV makran metaxu twn eqnwn, an kai dieskorpisa autouV eiV touV topouV, qelw eisqai omwV eiV autouV wV mikron agiasthrion, en toiV topoiV opou upagwsi.

17

Dia touto eipe, Outw legei KurioV o QeoV× Kai qelw saV sunaqroisei apo twn lawn kai qelw saV sunaxei ek twn topwn opou hsqe dieskorpismenoi kai qelw saV dwsei thn ghn Israhl.

18

Kai elqonteV ekei qelousi shkwsei ap' authV panta ta bdelugmata authV kai panta ta miara authV.

19

Kai qelw dwsei eiV autouV kardian mian kai pneuma neon qelw balei en umin× kai apospasaV thn liqinhn kardian apo thV sarkoV autwn qelw dwsei eiV autouV kardian sarkinhn,

20

dia na peripatwsin en toiV diatagmasi mou kai na fulattwsi taV kriseiV mou kai na ektelwsin autaV× kai qelousin eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV autwn.

21

Ekeinwn de twn opoiwn h kardia peripatei kata thn epiqumian twn bdelugmatwn autwn kai twn miarwn autwn, taV odouV toutwn qelw antapodwsei kata thV kefalhV autwn, legei KurioV o QeoV.

22

[] Tote ta ceroubeim uywsan taV pterugaV autwn kai oi trocoi anebainon plhsion autwn× kai h doxa tou Qeou tou Israhl hto ep' autwn uperanwqen.

23

Kai h doxa tou Kuriou anebh ek mesou thV polewV kai estaqh epi to oroV to proV anatolaV thV polewV.

24

Kai me anelabe to pneuma kai di' oramatoV me eferen en pneumati Qeou eiV thn ghn twn Caldaiwn, proV touV aicmalwtouV. Tote to orama, to opoion eidon, aphlqen ap' emou.

25

Kai elalhsa proV touV aicmalwtouV panta ta pragmata osa edeixen o KurioV eiV eme.

Ezekiel 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: