Modern Greek Bible

Amos 8

Amos

Return to Index

Chapter 9

1

[] Eidon ton Kurion istamenon epi tou qusiasthriou, kai eipe, Pataxon to anwflion thV pulhV, dia na seisqwsi ta propulaia, kai suntriyon auta kata thV kefalhV pantwn toutwn× touV de upoloipouV autwn qelw qanatwsei en romfaia× oudeiV ex autwn feugwn qelei diafugei kai oudeiV ex autwn swzomenoV qelei diaswqh.

2

Ean skaywsin ewV adou, ekeiqen h ceir mou qelei anaspasei autouV× kai ean anabwsin eiV ton ouranon, ekeiqen qelw kataxei autouV.

3

Kai ean krufqwsin en th korufh tou Karmhlou, ekeiqen qelw exereunhsei kai sullabei autouV× kai ean krufqwsin apo twn ofqalmwn mou eiV ta baqh thV qalasshV, ekei qelw prostaxei ton drakonta kai qelei dagkasei autouV.

4

Kai ean upagwsin eiV aicmalwsian emprosqen twn ecqrwn autwn, ekeiqen qelw prostaxei thn macairan kai qelei qanatwsei autouV× kai qelw sthsei touV ofqalmouV mou ep' autouV dia kakon kai ouci dia kalon.

5

Dioti KurioV o QeoV twn dunamewn einai, ostiV eggizei thn ghn kai thketai, kai panteV oi katoikounteV en auth qelousi penqhsei× kai qelei uperekceilisei olh wV potamoV kai qelei katapontisqh wV upo tou potamou thV Aiguptou.

6

AutoV einai o oikodomwn ta uperwa autou en tw ouranw kai qemeliwn ton qolon autou epi thV ghV, o proskalwn ta udata thV qalasshV kai ekcewn auta epi to proswpon thV ghV× KurioV to onoma autou.

7

den eisqe eiV eme wV uioi Aiqiopwn, seiV uioi Israhl; legei KurioV× den anebibasa ton Israhl ek ghV Aiguptou kai touV FilistaiouV apo Kafqor kai touV SuriouV apo Kir;

8

Idou, oi ofqalmoi Kuriou tou Qeou einai epi to basileion to amartwlon, kai qelw afanisei auto apo proswpou thV ghV× plhn oti den qelw afanisei olotelwV ton oikon Iakwb, legei KurioV.

9

Dioti idou, egw qelw prostaxei kai qelw likmhsei ton oikon Israhl metaxu pantwn twn eqnwn, kaqwV likmatai o sitoV en tw koskinw, kai den qelei pesei kokkoV epi thn ghn.

10

Upo romfaiaV qelousin apoqanei panteV oi amartwloi tou laou mou, oi legonteV, Den qelei maV eggisei oude maV katafqasei to kakon.

11

[] En th hmera ekeinh qelw anasthsei thn skhnhn tou Dabid thn peptwkuian, kai qelw fraxei taV calastraV authV, kai qelw anegeirei ta ereipia authV, kai qelw anoikodomhsei authn wV en taiV arcaiaiV hmeraiV×

12

dia na klhronomhswsi to upoloipon tou Edwm kai panta ta eqnh, epi ta opoia kaleitai to onoma mou, legei KurioV, o poiwn tauta.

13

Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai o arotreuV qelei fqasei ton qeristhn kai o lhnobathV ton speironta ton sporon, kai ta orh qelousi stalaxei gleukoV kai panteV oi bounoi qelousi reei agaqa.

14

Kai qelw epistreyei touV aicmalwtouV tou laou mou Israhl, kai qelousin anoikodomhsei taV poleiV taV hrhmwmenaV kai katoikhsei× kai qelousi futeusei ampelwnaV kai piei ton oinon autwn, kai qelousi kamei khpouV kai fagei ton karpon autwn.

15

Kai qelw futeusei autouV epi thn ghn autwn, kai den qelousin ekspasqh pleon apo thV ghV autwn, thn opoian edwka eiV autouV, legei KurioV o QeoV sou.

Obadiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: