Modern Greek Bible

Matthew 5

Matthew

Return to Index

Chapter 6

1

[] Prosecete na mh kamnhte thn elehmosunhn saV emprosqen twn anqrwpwn dia na blephsqe up' autwn× ei de mh, den ecete misqon plhsion tou PatroV saV tou en toiV ouranoiV.

2

Otan loipon kamnhV elehmosunhn, mh salpishV emprosqen sou, kaqwV kamnousin oi upokritai en taiV sunagwgaiV kai en taiV odoiV, dia na doxasqwsin upo twn anqrwpwn× alhqwV saV legw, ecousin hdh ton misqon autwn.

3

Otan de su kamnhV elehmosunhn, aV mh gnwrish h aristera sou ti kamnei h dexia sou,

4

dia na hnai h elehmosunh sou en tw kruptw, kai o Pathr sou o blepwn en tw kruptw autoV qelei soi antapodwsei en tw fanerw.

5

[] Kai otan proseuchsai, mh eso wV oi upokritai, dioti agapwsi na proseucwntai istamenoi en taiV sunagwgaiV kai en taiV gwniaiV twn plateiwn, dia na fanwsin eiV touV anqrwpouV× alhqwV saV legw oti ecousin hdh ton misqon autwn.

6

Su omwV, otan proseuchsai, eiselqe eiV to tameion sou, kai kleisaV thn quran sou proseuchqhti eiV ton Patera sou ton en tw kruptw, kai o Pathr sou o blepwn en tw kruptw qelei soi antapodwsei en tw fanerw.

7

Otan de proseuchsqe, mh battologhshte wV oi eqnikoi× dioti nomizousin oti me thn polulogian autwn qelousin eisakousqh.

8

Mh omoiwqhte loipon me autouV× dioti exeurei o Pathr saV tinwn ecete creian, prin seiV zhthshte par' autou.

9

[] Outw loipon proseucesqe seiV× Pater hmwn o en toiV ouranoiV× agiasqhtw to onoma sou×

10

elqetw h basileia sou× genhqhtw to qelhma sou, wV en ouranw, kai epi thV ghV×

11

ton arton hmwn ton epiousion doV eiV hmaV shmeron×

12

kai sugcwrhson eiV hmaV taV amartiaV hmwn, kaqwV kai hmeiV sugcwroumen eiV touV amartanontaV eiV hmaV×

13

kai mh ferhV hmaV eiV peirasmon, alla eleuqerwson hmaV apo tou ponhrou. Dioti sou einai h basileia kai h dunamiV kai h doxa eiV touV aiwnaV× amhn.

14

Dioti ean sugcwrhshte eiV touV anqrwpouV ta ptaismata autwn, qelei sugcwrhsei kai eiV esaV o Pathr saV o ouranioV×

15

ean omwV den sugcwrhshte eiV touV anqrwpouV ta ptaismata autwn, oude o Pathr saV qelei sugcwrhsei ta ptaismata saV.

16

[] Kai otan nhsteuhte, mh ginesqe wV oi upokritai skuqrwpoi× dioti afanizousi ta proswpa autwn, dia na fanwsin eiV touV anqrwpouV oti nhsteuousin× alhqwV saV legw, oti ecousin hdh ton misqon autwn.

17

Su omwV otan nhsteuhV, aleiyon thn kefalhn sou kai niyon to proswpon sou,

18

dia na mh fanhV eiV touV anqrwpouV oti nhsteueiV, all' eiV ton Patera sou ton en tw kruptw, kai o Pathr sou o blepwn en tw kruptw qelei soi antapodwsei en tw fanerw.

19

[] Mh qhsaurizete eiV eautouV qhsaurouV epi thV ghV, opou skwlhx kai skwria afanizei kai opou kleptai diatrupousi kai kleptousin.

20

Alla qhsaurizete eiV eautouV qhsaurouV en ouranw, opou oute skwlhx oute skwria afanizei kai opou kleptai den diatrupousin oude kleptousin×

21

epeidh opou einai o qhsauroV saV, ekei qelei eisqai kai h kardia saV.

22

O lucnoV tou swmatoV einai o ofqalmoV× ean loipon o ofqalmoV sou hnai kaqaroV, olon to swma sou qelei eisqai fwteinon×

23

ean omwV o ofqalmoV sou hnai ponhroV, olon to swma sou qelei eisqai skoteinon. Ean loipon to fwV to en soi hnai skotoV, to skotoV poson;

24

OudeiV dunatai duo kuriouV na douleuh× dioti h ton ena qelei mishsei kai ton allon qelei agaphsei, h eiV ton ena qelei proskollhqh kai ton allon qelei katafronhsei. Den dunasqe na douleuhte Qeon kai mammwna.

25

[] Dia touto saV legw, mh merimnate peri thV zwhV saV ti na faghte kai ti na pihte, mhde peri tou swmatoV saV ti na enduqhte× den einai h zwh timiwteron thV trofhV kai to swma tou endumatoV;

26

Embleyate eiV ta peteina tou ouranou, oti den speirousin oude qerizousin oude sunagousin eiV apoqhkaV, kai o Pathr saV o ouranioV trefei auta× seiV den eisqe polu anwteroi autwn;

27

Alla tiV apo saV merimnwn dunatai na prosqesh mian phchn eiV to anasthma autou;

28

Kai peri endumatoV ti merimnate; Parathrhsate ta krina tou agrou pwV auxanousi× den kopiazousin oude klwqousi.

29

SaV legw omwV oti oude o Solomwn en pash th doxh autou eneduqh wV en toutwn.

30

All' ean ton corton tou agrou, ostiV shmeron uparcei kai aurion riptetai eiV klibanon, o QeoV enduh outw, den qelei endusei pollw mallon esaV, oligopistoi;

31

Mh merimnhshte loipon legonteV, Ti na fagwmen h ti na piwmen h ti na enduqwmen;

32

Dioti panta tauta zhtousin oi eqnikoi× epeidh exeurei o Pathr saV o ouranioV oti ecete creian pantwn toutwn.

33

Alla zhteite prwton thn basileian tou Qeou kai thn dikaiosunhn autou, kai tauta panta qelousi saV prosteqh.

34

Mh merimnhshte loipon peri thV aurion× dioti h aurion qelei merimnhsei ta eauthV× arketon einai eiV thn hmeran to kakon authV.

Matthew 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: