Modern Greek Bible

Acts 4

Acts

Return to Index

Chapter 5

1

[] AnqrwpoV de tiV AnaniaV to onoma meta thV gunaikoV autou SapfeirhV epwlhse kthma

2

kai ekrathsen apo thV timhV, en gnwsei kai thV gunaikoV autou, kai ferwn meroV ti eqesen eiV touV podaV twn apostolwn.

3

Eipe de o PetroV× Anania, dia ti egemisen o SatanaV thn kardian sou, wste na yeusqhV eiV to Pneuma to Agion kai na krathshV apo thV timhV tou agrou;

4

Enw emene, den hto sou; kai afou epwlhqh, den hto en th exousia sou; dia ti ebaleV en th kardia sou to pragma touto; den eyeusqhV eiV anqrwpouV, all' eiV ton Qeon.

5

Enw de hkouen o AnaniaV touV logouV toutouV, epese kai exeyuchse, kai epepese foboV megaV epi pantaV touV akouontaV tauta.

6

ShkwqenteV de oi newteroi, etulixan auton kai ekbalonteV eqayan.

7

Meta de peripou treiV wraV eishlqen h gunh autou, mh exeurousa to gegonoV.

8

Kai apekriqh proV authn o PetroV× Eipe moi, dia toson epwlhsate ton agron; Kai ekeinh eipe× Nai, dia toson.

9

Kai o PetroV eipe proV authn× Dia ti sunefwnhsate na peirazhte to Pneuma tou Kuriou; idou, eiV thn quran oi podeV twn qayantwn ton andra sou kai qelousin ekbalei kai se.

10

Kai epese pareuquV eiV touV podaV autou kai exeyuchsen× eiselqonteV de oi neaniskoi, euron authn nekran kai ekbalonteV eqayan plhsion tou androV authV.

11

Kai epepese foboV megaV ef' olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta.

12

[] Polla de shmeia kai terata eginonto en tw law dia twn ceirwn twn apostolwn× kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa tou SolomwntoV.

13

Ek de twn loipwn oudeiV etolma na proskollhqh eiV autouV, o laoV omwV emegalunen autouV×

14

kai prosetiqento mallon pisteuonteV eiV ton Kurion, plhqh andrwn te kai gunaikwn,

15

wste eferon exw eiV taV plateiaV touV asqeneiV kai eqeton epi klinwn kai krabbatwn, dia na episkiash kan h skia tou Petrou ercomenou tina ex autwn.

16

Sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn eiV Ierousalhm feronteV asqeneiV kai enocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn, oitineV eqerapeuonto apanteV.

17

[] Kai shkwqeiV o arciereuV kai panteV oi met' autou, oitineV hsan airesiV twn Saddoukaiwn, eplhsqhsan zhlou

18

kai epebalon taV ceiraV autwn epi touV apostolouV, kai ebalon autouV eiV dhmosian fulakhn.

19

AggeloV omwV Kuriou dia thV nuktoV hnoixe taV quraV thV fulakhV, kai ekbalwn autouV eipen.

20

Upagete, kai staqenteV laleite en tw ierw proV ton laon pantaV touV logouV thV zwhV tauthV.

21

Kai akousanteV eishlqon thn aughn eiV to ieron kai edidaskon. Elqwn de o arciereuV kai oi met' autou, sunekalesan to sunedrion kai olhn thn gerousian twn uiwn tou Israhl kai esteilan eiV to desmwthrion, dia na ferwsin autouV.

22

Oi de uphretai elqonteV den euron autouV en th fulakh, kai epistreyanteV aphggeilan,

23

legonteV oti to men desmwthrion euromen kekleismenon meta pashV asfaleiaV, kai touV fulakaV istamenouV exw emprosqen twn qurwn, anoixanteV de oudena euromen esw.

24

WV de hkousan touV logouV toutouV kai o iereuV kai o strathgoV tou ierou kai oi arciereiV, hsan en aporia peri autwn eiV ti emelle na katanthsh touto.

25

Kai elqwn tiV aphggeile proV autouV, legwn oti idou, oi anqrwpoi, touV opoiouV ebalete eiV thn fulakhn, istantai en tw ierw kai didaskousi ton laon.

26

[] Tote uphgen o strathgoV meta twn uphretwn kai eferen autouV, ouci meta biaV× dioti efobounto ton laon, mh liqobolhqwsi.

27

Kai afou eferan autouV, esthsan en tw sunedriw. Kai hrwthsen autouV o arciereuV

28

legwn× Den saV parhggeilamen rhtwV na mh didaskhte en tw onomati toutw; kai idou, egemisate thn Ierousalhm apo thV didachV saV, kai qelete na ferhte ef' hmaV to aima tou anqrwpou toutou.

29

ApokriqeiV de o PetroV kai oi apostoloi, eipon× Prepei na peiqarcwmen eiV ton Qeon mallon para eiV touV anqrwpouV.

30

O QeoV twn paterwn hmwn anesthse ton Ihsoun, ton opoion seiV eqanatwsate kremasanteV epi xulou×

31

touton o QeoV uywse dia thV dexiaV autou Archgon kai Swthra, dia na dwsh metanoian eiV ton Israhl kai afesin amartiwn.

32

Kai hmeiV eimeqa martureV autou peri twn logwn toutwn, kai to Pneuma de to Agion, to opoion edwken o QeoV eiV touV peiqarcountaV eiV auton.

33

Oi de akousanteV etrizon touV odontaV kai ebouleuonto na qanatwswsin autouV.

34

ShkwqeiV de en tw sunedriw FarisaioV tiV Gamalihl to onoma, nomodidaskaloV timwmenoV upo pantoV tou laou, prosetaxe na ekbalwsi touV apostolouV di' olighn wran,

35

kai eipe proV autouV× AndreV Israhlitai, prosecete eiV eautouV peri twn anqrwpwn toutwn ti mellete na praxhte.

36

Dioti pro toutwn twn hmerwn eshkwqh o QeudaV, legwn eauton oti einai megaV tiV, eiV ton opoion prosekollhqh ariqmoV andrwn ewV tetrakosiwn× ostiV efoneuqh, kai panteV osoi epeiqonto eiV auton dieluqhsan kai kathnthsan eiV ouden.

37

Meta touton eshkwqh IoudaV o GalilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai esuren opisw autou arketon laon× kai ekeinoV apwlesqh, kai panteV osoi epeiqonto eiV auton dieskorpisqhsan.

38

Kai twra saV legw, apecete apo twn anqrwpwn toutwn kai afhsate autouV× dioti ean h boulh auth h to ergon touto hnai ex anqrwpwn, qelei mataiwqh×

39

ean omwV hnai ek Qeou, den dunasqe na mataiwshte auto, kai prosecete mhpwV eureqhte kai qeomacoi. Kai epeisqhsan eiV auton,

40

kai proskalesanteV touV apostolouV, edeiran kai parhggeilan na mh lalwsin en tw onomati tou Ihsou, kai apelusan autouV.

41

Ekeinoi loipon anecwroun apo proswpou tou sunedriou, caironteV oti uper tou onomatoV autou hxiwqhsan na atimasqwsi.

42

Kai pasan hmeran en tw ierw kai kat' oikon den epauon didaskonteV kai euaggelizomenoi ton Ihsoun Criston.

Acts 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: