Modern Greek Bible

Acts 17

Acts

Return to Index

Chapter 18

1

[] Meta de tauta anacwrhsaV o PauloV ek twn Aqhnwn, hlqen eiV Korinqon×

2

kai eurwn tina Ioudaion onomati Akulan, gegennhmenon en Pontw, newsti elqonta apo thV ItaliaV, kai Priskillan thn gunaika autou, dioti o KlaudioV eice diataxei na anacwrhswsi panteV oi Ioudaioi ek thV RwmhV, proshlqe proV autouV,

3

kai epeidh hto omotecnoV, emene par' autoiV kai eirgazeto× dioti hsan skhnopoioi thn tecnhn.

4

Dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton kai epeiqen IoudaiouV kai EllhnaV.

5

Ote de katebhsan apo thV MakedoniaV o te SilaV kai o TimoqeoV, o PauloV sunesfiggeto kata to pneuma diamarturomenoV proV touV IoudaiouV oti o IhsouV einai o CristoV.

6

Kai epeidh autoi hnantiounto kai eblasfhmoun, ektinaxaV ta imatia autou eipe proV autouV× to aima saV epi thn kefalhn saV× egw eimai kaqaroV× apo tou nun qelw upagei eiV ta eqnh.

7

[] Kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn oikian tinoV onomazomenou Ioustou, ostiV esebeto ton Qeon, tou opoiou h oikia suneiceto me thn sunagwghn.

8

KrispoV de o arcisunagwgoV episteusen eiV ton Kurion meq' olou tou oikou autou, kai polloi twn Korinqiwn akouonteV episteuon kai ebaptizonto.

9

Kai o KurioV eipen en nukti proV ton Paulon di' oramatoV× Mh fobou, alla omilei kai mh siwphshV,

10

dioti egw eimai meta sou, kai oudeiV qelei epibalei ceira epi se dia na se kakopoihsh, dioti ecw laon polun en th polei tauth.

11

Kai ekaqhsen ekei en etoV kai mhnaV ex, didaskwn metaxu autwn ton logon tou Qeou.

12

[] Ote de o Galliwn hto anqupatoV thV AcaiaV, oi Ioudaioi eshkwqhsan omoqumadon kata tou Paulou kai eferan auton eiV to dikasthrion,

13

legonteV oti outoV peiqei touV anqrwpouV na latreuwsi ton Qeon para ton nomon.

14

Kai ote emellen o PauloV na anoixh to stoma, eipen o Galliwn proV touV IoudaiouV× Ean men hto ti adikhma h radiourghma ponhron, w Ioudaioi, eulogwV hqelon saV upoferei×

15

ean de hnai zhthma peri lexewn kai onomatwn kai tou nomou umwn, qewrhsate seiV× dioti egw krithV toutwn den qelw na geinw.

16

Kai apediwxen autouV apo tou dikasthriou.

17

PiasanteV de panteV oi EllhneV Swsqenhn ton arcisunagwgon, etupton emprosqen tou dikasthriou× kai pantelwV den emele ton Galliwna peri toutwn.

18

[] O de PauloV, afou prosemeinen eti hmeraV ikanaV, apocairethsaV touV adelfouV, exepleusen eiV thn Surian, kai met' autou h Priskilla kai o AkulaV, afou exurise thn kefalhn en KegcreaiV× dioti eicen euchn.

19

Kai kathnthsen eiV Efeson, kai afhken ekeinouV autou, autoV de eiselqwn eiV thn sunagwghn, sundielecqh meta twn Ioudaiwn.

20

Kai parakaloumenoV up' autwn na meinh pleioteron kairon par' autoiV, den sugkateneusen,

21

alla apecairethsen autouV eipwn× Prepei exapantoV na kamw thn ercomenhn eorthn eiV Ierosoluma, qelw de epistreyei palin proV esaV, tou Qeou qelontoV. Kai apepleusen apo thV Efesou,

22

kai apobaV eiV Kaisareian, anebh eiV Ierousalhm, kai cairethsaV thn ekklhsian katebh eiV Antioceian,

23

kai diatriyaV kairon tina, exhlqe kai dihrceto kata seiran thn ghn thV GalatiaV kai thn Frugian, episthrizwn pantaV touV maqhtaV.

24

[] IoudaioV de tiV onomati ApollwV, AlexandreuV to genoV, anhr logioV, kathnthsen eiV Efeson, ostiV hto dunatoV en taiV grafaiV.

25

OutoV hto kathchmenoV thn odon tou Kuriou, kai zewn kata to pneuma, elalei kai edidasken akribwV ta peri tou Kuriou, ginwskwn monon to baptisma tou Iwannou.

26

Kai outoV hrcise na lalh meta parrhsiaV en th sunagwgh. AkousanteV de auton o AkulaV kai Priskilla, parelabon auton kai exeqesan eiV auton akribestera thn odon tou Qeou.

27

Epeidh de hqele na perash eiV thn Acaian, oi adelfoi egrayan proV touV maqhtaV, protreponteV na decqwsin auton× ostiV elqwn, wfelhse polu touV pisteusantaV dia thV caritoV×

28

dioti entonwV exhlegce touV IoudaiouV, dhmosia apodeiknuwn dia twn grafwn oti o IhsouV einai o CristoV.

Acts 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: