Modern Greek Bible

Acts 19

Acts

Return to Index

Chapter 20

1

[] Afou de epausen o qoruboV, proskalesaV o PauloV touV maqhtaV kai aspasqeiV, exhlqe dia na upagh eiV thn Makedonian.

2

Kai diaperasaV ta merh ekeina kai protreyaV autouV dia logwn pollwn, hlqen eiV thn Ellada×

3

kai afou dietriye treiV mhnaV, epeidh egeine kat' autou epiboulh upo twn Ioudaiwn, enw emelle na apopleush eiV thn Surian, enekriqh na epistreyh dia thV MakedoniaV.

4

Sunhkolouqei de auton mecri thV AsiaV SwpatroV o BeroiaioV kai ek twn Qessalonikewn AristarcoV kai SekoundoV kai GaioV o ek DerbhV kai o TimoqeoV, Asianoi de o TucikoV kai o TrofimoV.

5

Outoi elqonteV proteroi periemenon hmaV eiV thn Trwada×

6

hmeiV de exepleusamen apo Filippwn meta taV hmeraV twn azumwn kai eiV pente hmeraV hlqomen proV autouV eiV thn Trwada, opou dietriyamen hmeraV epta.

7

[] Kai th prwth hmera thV ebdomadoV enw oi maqhtai hsan sunhgmenoi dia thn klasin tou artou, o PauloV dielegeto proV autouV, mellwn na anacwrhsh th epaurion, kai pareteine ton logon mecri mesonuktiou.

8

Hsan de lampadeV ikanai eiV to anwgeon, opou hsan sunhgmenoi.

9

Kai neaniaV tiV onomati EutucoV, kaqhmenoV epi tou paraqurou, katefereto eiV upnon baqun, enw o PauloV dielegeto ektetamenwV, kai kurieuqeiV upo tou upnou epese katw apo tou tritou patwmatoV kai eshkwsan auton nekron.

10

KatabaV de o PauloV, epesen ep' auton kai enagkalisqeiV eipe× Mh qorubeisqe× dioti h yuch autou einai en autw.

11

Afou de anebh kai ekoyen arton kai egeuqh kai wmilhsen ikanwV mecri thV aughV× meta tauta anecwrhse.

12

Ton de neon eferan zwnta kai parhgorhqhsan kaq' uperbolhn.

13

[] hmeiV de katabanteV proteroi eiV to ploion, apepleusamen eiV thn Asson, mellonteV na analabwmen ekeiqen ton Paulon× epeidh outwV eice diataxei, mellwn autoV na upagh pezoV.

14

Kai kaqwV sunhnthsen hmaV eiV thn Asson, analabonteV auton hlqomen eiV Mitulhnhn×

15

kai ekeiqen apopleusanteV kathnthsamen thn epiousan antikru Ciou× thn de allhn efqasamen eiV Samon, kai meinanteV en tw Trwgulliw thn akolouqon hmeran hlqomen eiV Milhton.

16

Dioti o PauloV ekrine na parapleush thn Efeson, dia na mh sumbh eiV auton na cronotribhsh en th Asia× dioti espeuden, an hto dunaton eiV auton, na eureqh thn hmeran thV PenthkosthV eiV Ierosoluma.

17

[] PemyaV de apo thV Milhtou eiV Efeson, prosekalese touV presbuterouV thV ekklhsiaV.

18

Kai ote hlqon proV auton, eipe proV autouV× SeiV exeurete, apo thV prwthV hmeraV af' hV epathsa eiV thn Asian, pwV eperasa meq' umwn olon ton cronon,

19

douleuwn ton Kurion meta pashV tapeinofrosunhV kai meta pollwn dakruwn kai peirasmwn, oitineV moi sunebhsan en taiV epiboulaiV twn Ioudaiwn,

20

oti den upekruya ouden twn sumferontwn, wste na mh anaggeilw auto proV esaV kai na saV didaxw dhmosia kai kat' oikouV,

21

diamarturomenoV proV IoudaiouV te kai EllhnaV thn eiV ton Qeon metanoian kai thn pistin thn eiV ton Kurion hmwn Ihsoun Criston.

22

Kai twra idou, egw dedemenoV tw pneumati upagw eiV Ierousalhm, mh gnwrizwn ta mellonta na sumbwsin eiV eme en auth,

23

plhn oti to Pneuma to Agion marturei en pash polei legon, oti desma kai qliyeiV me perimenousi.

24

Den frontizw omwV peri oudenoV toutwn oude ecw polutimon thn zwhn mou, wV to na teleiwsw ton dromon mou meta caraV kai thn diakonian, thn opoian elabon para tou Kuriou Ihsou, na diakhruxw to euaggelion thV caritoV tou Qeou.

25

Kai twra idou, egw exeurw oti pleon den qelete idei to proswpon mou seiV panteV, metaxu twn opoiwn dihlqon khruttwn thn basileian tou Qeou.

26

Oqen marturomai proV esaV en th shmeron hmera, oti egw eimai kaqaroV apo tou aimatoV pantwn×

27

dioti den sunestalhn na anaggeilw proV esaV pasan thn boulhn tou Qeou.

28

Prosecete loipon eiV eautouV kai eiV olon to poimnion, eiV to opoion to Pneuma to Agion saV eqesen episkopouV, dia na poimainhte thn ekklhsian tou Qeou, thn opoian apekthse dia tou idiou autou aimatoV.

29

Dioti egw exeurw touto, oti meta thn anacwrhsin mou qelousin eiselqei eiV esaV lukoi bareiV mh feidomenoi tou poimniou×

30

kai ex umwn autwn qelousi shkwqh anqrwpoi lalounteV diestrammena, dia na apospwsi touV maqhtaV opisw autwn.

31

Dia touto agrupneite, enqumoumenoi oti tria eth nukta kai hmeran den epausa nouqetwn meta dakruwn ena ekaston.

32

Kai twra, adelfoi, saV afieronw eiV ton Qeon kai eiV ton logon thV caritoV autou, ostiV dunatai na epoikodomhsh kai na dwsh eiV esaV klhronomian metaxu pantwn twn hgiasmenwn.

33

Argurion h crusion h imation oudenoV epequmhsa×

34

seiV de autoi exeurete oti eiV taV creiaV mou kai eiV touV ontaV met' emou ai ceireV autai uphrethsan.

35

Kata panta upedeixa eiV esaV oti outw kopiazonteV prepei na bohqhte touV asqeneiV kai na enqumhsqe touV logouV tou Kuriou Ihsou, oti autoV eipe× Makarion einai na didh tiV mallon para na lambanh.

36

[] Kai afou eipe tauta, gonatisaV proshuchqh meta pantwn autwn.

37

Egeine de poluV klauqmoV pantwn, kai pesonteV epi ton trachlon tou Paulou katefiloun auton,

38

uperlupoumenoi malista dia ton logon ton opoion eipen, oti den qelousin idei pleon to proswpon autou. Kai proepempon auton eiV to ploion.

Acts 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: