Modern Greek Bible

Titus 1

Titus

Return to Index

Chapter 2

1

[] Su omwV lalei osa prepousin eiV thn ugiainousan didaskalian.

2

Oi geronteV na hnai agrupnoi, semnoi, swfroneV, ugiainonteV en th pistei, th agaph, th upomonh.

3

Ai graiai wsautwV na ecwsi tropon ieropreph, mh katalaloi, mh dedoulwmenai eiV pollhn oinoposian, na hnai didaskaloi twn kalwn,

4

dia na nouqetwsi taV neaV na hnai filandroi, filoteknoi,

5

swfroneV, kaqarai, oikofulakeV, agaqai, eupeiqeiV eiV touV idiouV autwn andraV, dia na mh blasfhmhtai o logoV tou Qeou.

6

TouV newterouV wsautwV nouqetei na swfronwsi,

7

deiknuwn kata panta seauton tupon twn kalwn ergwn, fulattwn en th didaskalia adiafqorian, semnothta,

8

logon ugih kai akatakriton, dia na entraph o enantioV, mh ecwn na legh dia saV mhden kakon.

9

TouV doulouV na upotasswntai eiV touV eautwn despotaV, na euarestwsin eiV autouV kata panta, na mh antilegwsi,

10

na mh sfeterizwntai ta allotria, alla na deiknuwsi pasan pistin agaqhn, dia na stolizwsi kata panta thn didaskalian tou swthroV hmwn Qeou.

11

[] Dioti efanerwqh h cariV tou Qeou h swthrioV eiV pantaV anqrwpouV,

12

didaskousa hmaV na arnhqwmen thn asebeian kai taV kosmikaV epiqumiaV kai na zhswmen swfronwV kai dikaiwV kai eusebwV en tw paronti aiwni,

13

prosmenonteV thn makarian elpida kai epifaneian thV doxhV tou megalou Qeou kai SwthroV hmwn Ihsou Cristou,

14

ostiV edwken eauton uper hmwn, dia na maV lutrwsh apo pashV anomiaV kai na maV kaqarish eiV eauton laon eklekton, zhlwthn kalwn ergwn.

15

[] Tauta lalei kai protrepe kai elegce meta pashV exousiaV× aV mh se perifronh mhdeiV.

Titus 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: