Modern Greek Bible

Revelation 6

Revelation

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai meta tauta eidon tessaraV aggelouV istamenouV epi taV tessaraV gwniaV thV ghV, kratountaV touV tessaraV anemouV thV ghV, dia na mh pneh anemoV epi thV ghV mhte epi thV qalasshV mhte epi pan dendron.

2

Kai eidon allon aggelon oti anebh apo anatolhV hliou, ecwn sfragida tou Qeou tou zwntoV, kai ekraxe meta fwnhV megalhV proV touV tessaraV aggelouV, eiV touV opoiouV edoqh na blaywsi thn ghn kai thn qalassan,

3

legwn× Mh blayhte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra, ewsou sfragiswmen touV doulouV tou Qeou hmwn epi twn metwpwn autwn.

4

Kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn× ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV hsan esfragismenoi ek pashV fulhV twn uiwn Israhl×

5

ek fulhV Iouda dwdeka ciliadeV esfragismenoi× ek fulhV Roubhn dwdeka ciliadeV esfragismenoi× ek fulhV Gad dwdeka ciliadeV esfragismenoi×

6

ek fulhV Ashr dwdeka ciliadeV esfragismenoi×ek fulhV Nefqaleim dwdeka ciliadeV esfragismenoi× ek fulhV Manassh dwdeka ciliadeV esfragismenoi.

7

ek fulhV Sumewn dwdeka ciliadeV esfragismenoi× ek fulhV Leui dwdeka ciliadeV esfragismenoi× ek fulhV Issacar dwdeka ciliadeV esfragismenoi×

8

ek fulhV Zaboulwn dwdeka ciliadeV esfragismenoi× ek fulhV Iwshf dwdeka ciliadeV esfragismenoi× ek fulhV Beniamin dwdeka ciliadeV esfragismenoi×

9

Meta tauta eidon, kai idou, ocloV poluV, ton opoion oudeiV hdunato na ariqmhsh, ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn, oitineV istanto enwpion tou qronou kai enwpion tou Arniou, endedumenoi stolaV leukaV, econteV foinikaV en taiV cersin autwn.

10

kai krazonteV meta fwnhV megalhV elegon× H swthria einai tou Qeou hmwn, tou kaqhmenou epi tou qronou, kai tou Arniou.

11

Kai panteV oi aggeloi istanto kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn, kai epesan kata proswpon enwpion tou qronou kai prosekunhsan ton Qeon

12

legonteV× Amhn× h eulogia kai doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamiV kai h iscuV anhkei eiV ton Qeon hmwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

13

[] Kai apekriqh eiV ek twn presbuterwn, legwn proV eme× Outoi oi endedumenoi taV stolaV taV leukaV tineV einai kai poqen hlqon;

14

Kai eipa proV auton× Kurie, su exeureiV. Kai eipe proV eme× Outoi einai oi ercomenoi ek thV qliyewV thV megalhV, kai eplunan taV stolaV autwn kai eleukanan autaV en tw aimati tou Arniou.

15

Dia touto einai enwpion tou qronou tou Qeou kai latreuousin auton hmeran kai nukta en tw naw autou, kai o kaqhmenoV epi tou qronou qelei kataskhnwsei ep' autouV.

16

Den qelousi peinasei pleon oude qelousi diyhsei pleon, oude qelei pesei ep' autouV o hlioV oude kanen kauma,

17

dioti to Arnion to anameson tou qronou qelei poimanei autouV kai odhghsei autouV eiV zwsaV phgaV udatwn, kai qelei exaleiyei o QeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn.

Revelation 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: