Modern Greek Bible

Revelation 9

Revelation

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou, endedumenon nefelhn, kai hto iriV epi thV kefalhV autou, kai to proswpon autou wV o hlioV, kai oi podeV autou wV stuloi puroV,

2

kai eicen en th ceiri autou bibliarion anewgmenon. Kai eqese ton poda autou ton dexion epi thn qalassan, ton de aristeron epi thn ghn,

3

kai ekraxe meta fwnhV megalhV kaqwV brucatai o lewn. Kai ote ekraxen, elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV.

4

Kai ote elalhsan ai epta brontai taV fwnaV eautwn, emellon na grafw× kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan proV eme. Sfragison ekeina, ta opoia elalhsan ai epta brontai, kai mh grayhV tauta.

5

Kai o aggeloV, ton opoion eidon istamenon epi thV qalasshV kai epi thV ghV, eshkwse thn ceira autou eiV ton ouranon

6

kai wmosen eiV ton zwnta eiV touV aiwnaV twn aiwnwn, ostiV ektise ton ouranon kai ta en autw, kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth, oti kairoV den qelei eisqai eti,

7

all' en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou, otan mellh na salpish, tote qelei telesqh to musthrion tou Qeou, kaqwV efanerwse proV touV eautou doulouV touV profhtaV.

8

[] Kai h fwnh, thn opoian hkousa ek tou ouranou, palin elalei met' emou kai elegen× Upage, labe to bibliarion to anewgmenon en th ceiri tou aggelou tou istamenou epi thV qalasshV kai epi thV ghV.

9

Kai uphga proV ton aggelon, legwn proV auton, DoV moi to bibliarion. Kai legei proV eme× Labe kai katafage auto, kai qelei pikranei thn koilian sou, plhn en tw stomati sou qelei eisqai gluku wV meli.

10

Kai elabon to bibliarion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto× kai hto en tw stomati mou wV meli gluku× kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou.

11

Kai moi legei× Prepei palin na profhteushV peri lawn kai eqnwn kai glwsswn kai basilewn pollwn.

Revelation 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: