Modern Greek Bible

Revelation 10

Revelation

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai moi edoqh kalamoV omoioV me rabdon, kai o aggeloV istato legwn× Shkwqhti kai metrhson ton naon tou Qeou kai to qusiasthrion kai touV proskunountaV en autw.

2

Thn aulhn omwV thn exwqen tou naou afeV exw kai mh metrhshV authn, dioti edoqh eiV ta eqnh, kai thn polin thn agian qelousi pathsei tessarakonta duo mhnaV.

3

[] Kai qelw dwsei eiV touV duo marturaV mou na profhteuswsi ciliaV diakosiaV exhkonta hmeraV, endedumenoi sakkouV.

4

Outoi einai ai duo elaiai kai ai duo lucniai, ai istamenai enwpion tou Qeou thV ghV.

5

Kai ean tiV qelh na blayh autouV, exercetai pur ek tou stomatoV autwn kai katatrwgei touV ecqrouV autwn× kai ean tiV qelh na blayh autouV, outw prepei autoV na qanatwqh.

6

Outoi ecousin exousian na kleiswsi ton ouranon, dia na mh brech broch en taiV hmeraiV thV profhteiaV autwn, kai ecousin exousian epi twn udatwn na metaballwsin auta eiV aima kai na pataxwsi thn ghn me pasan plhghn, osakiV ean qelhswsi.

7

Kai otan teleiwswsi thn marturian autwn, to qhrion to anabainon ek thV abussou qelei kamei polemon me autouV kai qelei nikhsei autouV kai qanatwsei autouV.

8

Kai ta ptwmata autwn qelousi keisqai epi thV plateiaV thV polewV thV megalhV, htiV kaleitai pneumatikwV Sodoma kai AiguptoV, opou kai o KurioV hmwn estaurwqh.

9

Kai oi anqrwpoi ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn qelousi blepei ta ptwmata autwn hmeraV treiV kai hmisu, kai den qelousin afhsei ta ptwmata autwn na teqwsin eiV mnhmata.

10

Kai oi katoikounteV epi thV ghV qelousi carh di' autouV kai eufranqh kai qelousi pemyei dwra proV allhlouV, dioti outoi oi duo profhtai ebasanisan touV katoikountaV epi thV ghV.

11

Kai meta taV treiV hmeraV kai hmisu eishlqen eiV autouV pneuma zwhV ek tou Qeou, kai estaqhsan epi touV podaV autwn, kai foboV megaV epesen epi touV qewrountaV autouV.

12

Kai hkousan fwnhn megalhn ek tou ouranou, legousan proV autouV× Anabhte edw. Kai anebhsan eiV ton ouranon en th nefelh, kai eidon autouV oi ecqroi autwn.

13

Kai kat' ekeinhn thn wran egeine seismoV megaV, kai epese to dekaton thV polewV, kai eqanatwqhsan en tw seismw onomata anqrwpwn ciliadeV epta, kai oi loipoi egeinan emfoboi kai edwkan doxan eiV ton Qeon tou ouranou.

14

[] H ouai h deutera aphlqen× idou, h ouai h trith ercetai tacewV.

15

Kai o ebdomoV aggeloV esalpise kai egeinan fwnai megalai en tw ouranw, legousai× Ai basileiai tou kosmou egeinan tou Kuriou hmwn kai tou Cristou autou, kai qelei basileusei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

16

Kai oi eikositessareV presbuteroi, oi kaqhmenoi enwpion tou Qeou epi touV qronouV autwn, epesan kata proswpon autwn kai prosekunhsan ton Qeon,

17

legonteV× Eucaristoumen soi, Kurie Qee pantokratwr, o wn kai o hn kai o ercomenoV, dioti elabeV thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusaV,

18

kai ta eqnh wrgisqhsan, kai hlqen h orgh sou kai o kairoV twn nekrwn dia na kriqwsi kai na dwshV ton misqon eiV touV doulouV sou touV profhtaV kai eiV touV agiouV kai eiV touV foboumenouV to onoma sou, touV mikrouV kai touV megalouV, kai na diafqeirhV touV diafqeirontaV thn ghn.

19

Kai hnoicqh o naoV tou Qeou en tw ouranw, kai efanh h kibwtoV thV diaqhkhV autou en tw naw autou, kai egeinan astrapai kai fwnai kai brontai kai seismoV kai calaza megalh.

Revelation 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: