Modern Greek Bible

Revelation 17

Revelation

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai meta tauta eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou, ostiV eicen exousian megalhn, kai h gh efwtisqh ek thV doxhV autou,

2

kai ekraxe dunata meta fwnhV megalhV, legwn× Epesen, epese Babulwn h megalh, kai egeine katoikhthrion daimonwn kai fulakh pantoV pneumatoV akaqartou kai fulakh pantoV orneou akaqartou kai mishtou×

3

dioti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV epion panta ta eqnh, kai oi basileiV thV ghV eporneusan met' authV kai oi emporoi thV ghV eplouthsan ek thV uperbolhV thV entrufhsewV authV.

4

Kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou, legousan× Exelqete ex authV o laoV mou, dia na mh sugkoinwnhshte eiV taV amartiaV authV, kai na mh labhte ek twn plhgwn authV×

5

dioti ai amartiai authV efqasan ewV tou ouranou, kai enequmhqh o QeoV ta adikhmata authV.

6

Apodote eiV authn wV kai auth apedwken eiV esaV, kai diplasiasate eiV authn diplasia kata ta erga authV× me to pothrion, me to opoion ekerase, diplasion kerasate eiV authn×

7

oson edoxasen eauthn kai katetrufhse, toson basanismon kai penqoV dote eiV authn. Dioti legei en th kardia authV, Kaqhmai basilissa kai chra den eimai kai penqoV den qelw idei,

8

dia touto en mia hmera qelousin elqei ai plhgai authV, qanatoV kai penqoV kai peina, kai qelei katakauqh en puri× dioti iscuroV einai KurioV o QeoV o krinwn authn.

9

[] Kai qelousi klausei authn kai penqhsei di' authn oi basileiV thV ghV, oi porneusanteV kai katatrufhsanteV met' authV, otan blepwsi ton kapnon thV purpolhsewV authV,

10

apo makroqen istamenoi dia ton fobon tou basanismou authV, legonteV× Ouai, ouai, h poliV h megalh, Babulwn, h poliV h iscura, dioti en mia wra hlqen h krisiV sou.

11

Kai oi emporoi thV ghV klaiousi kai penqousi di' authn, dioti oudeiV agorazei pleon taV pragmateiaV autwn,

12

pragmateiaV crusou kai argurou kai liqwn timiwn kai margaritwn kai bussou kai porfuraV kai metaxhV kai kokkinou kai pan xulon arwmatikon kai pan skeuoV elefantinon kai pan skeuoV ek xulou polutimou kai calkou kai sidhrou kai marmarou,

13

kai kinamwmon kai qumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kthnh kai probata kai ippouV kai amaxaV kai andrapoda kai yucaV anqrwpwn.

14

Kai ta opwrika thV epiqumiaV thV yuchV sou efugon apo sou, kai panta ta pacea kai ta lampra efugon apo sou, kai pleon den qeleiV eurei auta.

15

Oi emporoi toutwn, oi plouthsanteV ap' authV, qelousi staqh apo makroqen dia ton fobon tou basanismou authV, klaionteV kai penqounteV,

16

kai legonteV× Ouai, ouai, h poliV h megalh× h endedumenh bussinon kai porfuroun kai kokkinon kai kecruswmenh me cruson kai liqouV timiouV kai margaritaV,

17

dioti en mia wra hrhmwqh o tosoutoV ploutoV. Kai paV ploiarcoV kai pan to plhqoV to epi twn ploiwn kai nautai kai osoi emporeuontai dia thV qalasshV, estaqhsan apo makroqen,

18

kai ekrazon bleponteV ton kapnon thV purpolhsewV authV, legonteV× Poia poliV estaqh omoia me thn polin thn megalhn;

19

Kai ebalon cwma epi taV kefalaV autwn kai ekrazon klaionteV kai penqounteV, legonteV× Ouai, ouai, h poliV h megalh, en h eplouthsan ek thV afqoniaV authV panteV oi econteV ploia en th qalassh× dioti en mia wra hrhmwqh.

20

Eufrainou ep' authn, ourane, kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai, dioti ekrinen o QeoV thn krisin saV enantion authV.

21

Kai eshkwsen eiV aggeloV iscuroV liqon, wV mulopetran megalhn, kai erriyen eiV thn qalassan, legwn× Outw me ormhn qelei rifqh h Babulwn h megalh poliV, kai den qelei eureqh pleon.

22

Kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai salpistwn den qelei akousqh pleon en soi, kai paV tecnithV pashV tecnhV den qelei eureqh pleon en soi, kai fwnh mulou den qelei akousqh pleon en soi,

23

kai fwV lucnou den qelei feggei pleon en soi, kai fwnh numfiou kai numfhV den qelei akousqh pleon en soi× dioti oi emporoi sou hsan oi megistaneV thV ghV, dioti me thn gohteian sou eplanhqhsan panta ta eqnh,

24

kai en auth eureqh aima profhtwn kai agiwn kai pantwn twn esfagmenwn epi thV ghV.

Revelation 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: