Modern Greek Bible

Revelation 21

Revelation

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai moi edeixe kaqaron potamon udatoV thV zwhV lampron wV krustallon, exercomenon ek tou qronou tou Qeou kai tou Arniou.

2

En tw mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen hto to dendron thV zwhV, feron karpouV dwdeka, kaq' ekaston mhna kamnon ton karpon autou, kai ta fulla tou dendrou einai eiV qerapeian twn eqnwn.

3

Kai ouden anaqema qelei eisqai pleon× kai o qronoV tou Qeou kai tou Arniou qelei eisqai en auth, kai oi douloi autou qelousi latreusei auton

4

kai qelousin idei to proswpon autou, kai to onoma autou qelei eisqai epi twn metwpwn autwn.

5

Kai nux den qelei eisqai ekei, kai den ecousi creian lucnou kai fwtoV hliou, dioti KurioV o QeoV fwtizei autouV, kai qelousi basileusei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

6

[] Kai eipe proV eme× Outoi oi logoi einai pistoi kai alhqinoi× kai KurioV o QeoV twn agiwn profhtwn apesteile ton aggelon autou, dia na deixh eiV touV doulouV autou ta osa prepei na geinwsi tacewV.

7

Idou, ercomai tacewV. MakarioV ostiV fulattei touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou.

8

Kai egw o IwannhV eimai o idwn tauta kai akousaV. Kai ote hkousa kai eidon, epesa na proskunhsw emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV eiV eme tauta.

9

Kai legei proV eme× prosece mh kamhV touto× dioti egw eimai sundouloV sou kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn fulattontwn touV logouV tou bibliou toutou× ton Qeon proskunhson.

10

Kai legei proV eme× Mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou× dioti o kairoV einai egguV.

11

OstiV adikei aV adikhsh eti, kai ostiV einai memolusmenoV aV molunqh eti, kai o dikaioV aV geinh eti dikaioV, kai o agioV aV geinh eti agioV.

12

Kai idou, ercomai tacewV, kai o misqoV mou einai met' emou, dia na apodwsw eiV ekaston wV qelei eisqai to ergon autou.

13

Egw eimai to A kai to W, arch kai teloV, o prwtoV kai o escatoV.

14

Makarioi oi prattonteV taV entolaV autou, dia na ecwsin exousian epi to dendron thV zwhV kai na eiselqwsi dia twn pulwnwn eiV thn polin.

15

Exw de einai oi kuneV kai oi magoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV o agapwn kai prattwn to yeudoV.

16

Egw o IhsouV epemya ton aggelon mou na marturhsh eiV esaV tauta eiV taV ekklhsiaV. Egw eimai h riza kai to genoV tou Dabid, o asthr o lamproV kai orqrinoV.

17

Kai to Pneuma kai h numfh legousin× Elqe. Kai ostiV akouei, aV eiph. Elqe. Kai ostiV diya, aV elqh, kai ostiV qelei, aV lambanh dwrean to udwr thV zwhV.

18

Dioti marturomai eiV panta akouonta touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou× Ean tiV epiqesh eiV tauta, o QeoV qelei epiqesei eiV auton taV plhgaV taV gegrammenaV en tw bibliw toutw×

19

kai ean tiV afairesh apo twn logwn tou bibliou thV profhteiaV tauthV, o QeoV qelei afairesei to meroV autou apo tou bibliou thV zwhV kai apo thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en tw bibliw toutw.

20

[] Legei o marturwn tauta× Nai, ercomai tacewV. Amhn, nai, ercou, Kurie Ihsou.

21

H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meta pantwn umwn× amhn.

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com