NORSK BIBELEN 1906

Joshua 14

Joshua

Return to Index

Chapter 15

1


 

  Den lodd som tilfalt Judas barns stamme efter deres ætter, strakte sig bortimot Edoms landemerke, til ørkenen Sin, lengst mot syd.  

 

 


2


 

  Og deres grense mot syd gikk ut fra enden av Salthavet, fra den bukt som vender mot syd,  

 

 


3


 

  bøide syd om Akrabbim-skaret, tok så over til Sin og opefter i syd for Kades-Barnea, gikk så over til Hesron og op til Adar; der svinget den bort til Karka,  

 

 


4


 

  tok så bortefter til Asmon, gikk frem til Egyptens bekk og endte ute ved havet. Dette [sa Herren] skal være eders grense mot syd.  

 

 


5


 

  Grensen mot øst var Salthavet inntil Jordans utløp. På nordsiden gikk grensen fra den bukt av Salthavet hvor Jordan løper ut.  

 

 


6


 

  Derfra drog den sig op til Bet-Hogla og videre i nord for Bet-Ha`araba, op til den sten som har navn efter Bohan, Rubens sønn.  

 

 


7


 

  Så gikk grensen fra Akor-dalen op til Debir og vendte sig nordover til Gilgal, som ligger midt imot Adummim-skaret sønnenfor bekken, og gikk så over til vannet ved En-Semes og frem til En-Rogel.  

 

 


8


 

  Derfra gikk grensen op til Hinnoms sønns dal, til sydsiden av Jebus, det er Jerusalem, og gikk så op til toppen av det fjell som ligger rett i vest for Hinnoms dal ved nordenden av Refa`im-dalen.  

 

 


9


 

  Fra denne fjelltopp strakte grensen sig bort til Neftoah-vannets kilde og holdt frem til byene i Efrons fjellbygd, og tok så bortefter til Ba`ala, det er Kirjat-Jearim.  

 

 


10


 

  Fra Ba`ala svinget den vestover til Se`ir-fjellet, tok over til nordsiden av Jearim-fjellet, det er Kesalon, og gikk så ned til Bet-Semes og frem til Timna.  

 

 


11


 

  Derefter gikk grensen nordover til Ekrons fjellrygg; der svinget den bort til Sikron, tok så over til Ba`ala-fjellet, gikk frem til Jabne`el og endte ute ved havet.  

 

 


12


 

  Grensen mot vest var det store hav og landet langsmed det. Dette var Judas barns grense efter deres ætter, på alle sider.  

 

 


13


 

  Men Kaleb, Jefunnes sønn, fikk sin del midt iblandt Judas barn efter Herrens ord til Josva; det var Anaks far Arbas by, som nu kalles Hebron.  

 

 


14


 

  Og Kaleb drev bort derfra de tre anakitter Sesai og Akiman og Talmai, efterkommere av Anak.  

 

 


15


 

  Derfra drog han op mot innbyggerne i Debir - Debirs navn var før Kirjat-Sefer.  

 

 


16


 

  Og Kaleb sa: Den som vinner over Kirjat-Sefer og inntar det, ham vil jeg gi min datter Aksa til hustru.  

 

 


17


 

  Og kenisitten Otniel, Kalebs bror, inntok det; og han gav ham sin datter Aksa til hustru.  

 

 


18


 

  Og da hun kom [til sin manns hus], egget hun ham til å be hennes far om en jordeiendom, og hun sprang ned av asenet. Da sa Kaleb til henne: Hvad vil du?  

 

 


19


 

  Hun svarte: Gi mig en avskjedsgave! Du har giftet mig bort til dette tørre sydlandet, gi mig nu vannkilder! Så gav han henne de øvre og de nedre kilder.  

 

 


20


 

  Dette er Judas barns stammes arv efter deres ætter:  

 

 


21


 

  Byene ved den ytterste grense av Judas barns stamme mot Edoms landemerke, i sydlandet, var: Kabse`el og Eder og Jagur  

 

 


22


 

  og Kina og Dimona og Adada  

 

 


23


 

  og Kedes og Hasor og Jitnan,  

 

 


24


 

  Sif og Telem og Bealot  

 

 


25


 

  og Hasor-Hadatta og Kerijot, Hesron, det er Hasor,  

 

 


26


 

  Amam og Sema og Molada  

 

 


27


 

  og Hasur-Gadda og Hesmon og Bet-Pelet  

 

 


28


 

  og Hasar-Sual og Be`erseba og Bisjotja,  

 

 


29


 

  Ba`ala og Ijim og Esem  

 

 


30


 

  og Eltolad og Kesil og Horma  

 

 


31


 

  og Siklag og Madmanna og Sansanna  

 

 


32


 

  og Lebaot og Silhim og Ajin og Rimmon - i alt ni og tyve byer med tilhørende landsbyer.  

 

 


33


 

  I lavlandet: Estaol og Sora og Asna  

 

 


34


 

  og Sanoah og En-Gannim, Tappuah og Haenam.  

 

 


35


 

  Jarmut og Adullam, Soko og Aseka  

 

 


36


 

  og Sa`ara`im og Adita`im og Haggedera og Gederota`im - fjorten byer med tilhørende landsbyer;  

 

 


37


 

  Senan og Hadasa og Migdal-Gad  

 

 


38


 

  og Dilan og Mispe og Jokte`el,  

 

 


39


 

  Lakis og Boskat og Eglon  

 

 


40


 

  og Kabbon og Lahmas og Kitlis  

 

 


41


 

  og Gederot, Bet-Dagon og Na`ama og Makkeda - seksten byer med tilhørende landsbyer;  

 

 


42


 

  Libna og Eter og Asan  

 

 


43


 

  og Jiftah og Asna og Nesib  

 

 


44


 

  og Ke`ila og Aksib og Maresa - ni byer med tilhørende landsbyer;  

 

 


45


 

  Ekron med tilhørende byer og landsbyer;  

 

 


46


 

  fra Ekron og vestover alt som lå på Asdod-siden, med tilhørende landsbyer;  

 

 


47


 

  Asdod med tilhørende byer og landsbyer, Gasa med tilhørende byer og landsbyer, inntil Egyptens bekk og det store hav og landet langsmed det.  

 

 


48


 

  Og i fjellbygdene: Samir og Jattir og Soko  

 

 


49


 

  og Danna og Kirjat-Sanna, det er Debir,  

 

 


50


 

  og Anab og Estemo og Anim  

 

 


51


 

  og Gosen og Holon og Gilo - elleve byer med tilhørende landsbyer;  

 

 


52


 

  Arab og Duma og Esan  

 

 


53


 

  og Janim og Bet-Tappuah og Afeka  

 

 


54


 

  og Humta og Kirjat-Arba, det er Hebron, og Sior - ni byer med tilhørende landsbyer;  

 

 


55


 

  Maon, Karmel og Sif og Juta  

 

 


56


 

  og Jisre`el og Jokdeam og Sanoah,  

 

 


57


 

  Hakka`in, Gibea og Timna - ti byer med tilhørende landsbyer;  

 

 


58


 

  Halhul, Bet-Sur og Gedor  

 

 


59


 

  og Ma`arat og Bet-Anot og Eltekon - seks byer med tilhørende landsbyer;  

 

 


60


 

  Kirjat-Ba`al, det er Kirjat-Jearim, og Harabba - to byer med tilhørende landsbyer.  

 

 


61


 

  I ørkenen: Bet-Ha`araba, Middin og Sekaka  

 

 


62


 

  og Hannibsan og Ir-Hammelah og En-Gedi - seks byer med tilhørende landsbyer.  

 

 


63


 

  Men jebusittene, som bodde i Jerusalem, kunde Judas barn ikke drive bort; og jebusittene blev boende sammen med Judas barn i Jerusalem og der bor de den dag idag.  

 

 


Joshua 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: