Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 14

Genesis

Return to Index

Chapter 15

1


 

  Dupq aceste kntkmplqri, Cuvkntul Domnului a vorbit lui Avram kntr`o vedenie, wi a zis: ,,Avrame, nu te teme; Eu sknt scutul tqu, wi rqsplata ta cea foarte mare.``  

 

 


2


 

  Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Cqci mor fqrq copii; wi mowtenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.``  

 

 


3


 

  Wi Avram a zis: ,,Iatq cq nu mi-ai dat sqmknyq, wi slujitorul nqscut kn casa mea va fi mowtenitorul meu.``  

 

 


4


 

  Atunci Cuvkntul Domnului i -a vorbit astfel: ,,Nu el va fi mowtenitorul tqu, ci cel ce va iewi din tine, acela va fi mowtenitorul tqu.``  

 

 


5


 

  Wi, dupq ce l -a dus afarq, i -a zis: ,,Uitq-te spre cer, wi numqrq stelele, dacq poyi sq le numeri.`` Wi i -a zis: ,,Awa va fi sqmknya ta.``  

 

 


6


 

  Avram a crezut pe Domnul, wi Domnul i -a socotit lucrul acesta ca neprihqnire.  

 

 


7


 

  Domnul i -a mai zis: ,,Eu sknt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca sq-yi dau kn stqpknire yara aceasta.``  

 

 


8


 

  Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoawte cq o voi stqpkni?``  

 

 


9


 

  Wi Domnul i -a zis: ,,Ia o juncanq de trei ani, o caprq de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea wi un pui de porumbel.``  

 

 


10


 

  Avram a luat toate dobitoacele acestea, le -a despicat kn douq, wi a pus fiecare bucatq una kn faya alteia; dar pasqrile nu le -a despicat.  

 

 


11


 

  Pqsqrile rqpitoare s`au nqpustit peste stkrvuri; dar Avram le -a izgonit.  

 

 


12


 

  La apusul soarelui, un somn adknc a cqzut peste Avram; wi iatq cq l -a apucat o groazq wi un mare kntunerec.  

 

 


13


 

  Wi Domnul a zis lui Avram: ,,Sq wtii hotqrkt cq sqmknya ta va fi strqinq kntr`o yarq, care nu va fi a ei; acolo va fi robitq, wi o vor apqsa greu, timp de patru sute de ani.  

 

 


14


 

  Dar pe neamul cqruia ki va fi roabq, kl voi judeca Eu: wi pe urmq va iewi deacolo cu mari bogqyii.  

 

 


15


 

  Tu vei merge kn pace la pqrinyii tqi; vei fi kngropat dupq o bqtrkneyq fericitq.  

 

 


16


 

  Kn al patrulea neam, ea se va kntoarce aici; cqci nelegiuirea Amoriyilor nu wi -a atins kncq vkrful.``  

 

 


17


 

  Dupq ce a asfinyit soarele, s`a fqcut un kntunerec adknc; wi iatq cq a iewit un fum ca dintr`un cuptor, wi niwte flqcqri au trecut printre dobitoacele despicate.  

 

 


18


 

  Kn ziua aceea, Domnul a fqcut un legqmknt cu Avram, wi i -a zis: ,,Seminyei tale dau yara aceasta, dela rkul Egiptului pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat,  

 

 


19


 

  wi anume; yara Cheniyilor, a Cheniziyilor, a Cadmoniyilor,  

 

 


20


 

  a Hetiyilor, a Fereziyilor, a Refaimiyilor,  

 

 


21


 

  a Amoriyilor, a Cananiyilor, a Ghirgasiyilor wi a Iebusiyilor.``  

 

 


Genesis 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: