Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 23

Genesis

Return to Index

Chapter 24

1


 

  Avraam era bqtrkn, knaintat kn vkrstq; wi Domnul binecuvkntase pe Avraam kn orice lucru.  

 

 


2


 

  Avraam a zis celui mai bqtrkn rob din casa lui, care era kngrijitorul tuturor averilor lui: ,,Pune-yi te rog, mkna subt coapsa mea;  

 

 


3


 

  wi te voi pune sq juri, pe Domnul, Dumnezeul cerului wi Dumnezeul pqmkntului, cq nu vei lua fiului meu o nevastq dintre fetele Cananiyilor, kn mijlocul cqrora locuiesc,  

 

 


4


 

  ci te vei duce kn yara wi la rudele mele sq iei nevastq fiului meu Isaac.``  

 

 


5


 

  Robul i -a rqspuns: ,,Poate cq femeia n`are sq vrea sq mq urmeze kn yara aceasta; va trebui sq duc oare pe fiul tqu kn yara de unde ai iewit tu?``  

 

 


6


 

  Avraam i -a zis: ,,Sq nu care cumva sq duci pe fiul meu acolo!  

 

 


7


 

  Domnul, Dumnezeul cerului, care m`a scos din casa tatqlui meu wi din patria mea, care mi -a vorbit wi mi -a jurat, zicknd: ,,Seminyei tale voi da yara aceasta,`` va trimete pe Kngerul Squ knaintea ta; wi de acolo vei lua o nevastq fiului meu.  

 

 


8


 

  Dacq femeia nu va vrea sq te urmeze, vei fi dezlegat de jurqmkntul acesta, pe care te pun sq -l faci. Cu nici un chip sq nu duci knsq acolo pe fiul meu.``  

 

 


9


 

  Robul wi -a pus mkna subt coapsa stqpknului squ Avraam, wi i -a jurat cq are sq pqzeascq aceste lucruri.  

 

 


10


 

  Robul a luat zece cqmile dintre cqmilele stqpknului squ, wi a plecat, avknd cu el toate lucrurile de prey ale stqpknului squ. S`a sculat, wi a plecat kn Mesopotamia, kn cetatea lui Nahor.  

 

 


11


 

  A lqsat cqmilele sq se odihneascq, kn genunchi, afarq din cetate, lkngq o fkntknq. Era seara, pe vremea cknd ies femeile sq scoatq apq.  

 

 


12


 

  Wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul stqpknului meu Avraam! Te rog, dq-mi izbkndq astqzi, wi kndurq-Te de stqpknul meu Avraam.  

 

 


13


 

  Iatq, stau lkngq izvorul acesta de apq, wi fetele oamenilor din cetate vin sq scoatq apq.  

 

 


14


 

  Fq ca fata cqreia ki voi zice: ,,Pleacq-yi vadra, te rog, ca sq beau,`` wi care va rqspunde: ,,Bea, wi am sq dau de bqut wi cqmilelor tale,`` sq fie aceea, pe care ai rknduit -o Tu pentru robul Tqu Isaac! Wi prin aceasta voi cunoawte cq Te-ai kndurat de stqpknul meu.``  

 

 


15


 

  Nu sfkrwise el kncq de vorbit, wi -a iewit, cu vadra pe umqr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcqi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam.  

 

 


16


 

  Fata era foarte frumoasq; era fecioarq, wi nici un bqrbat n`avusese legqturi cu ea. Ea s`a pogorkt la izvor, wi -a umplut vadra wi s`a suit iarqw.  

 

 


17


 

  Robul a alergat knaintea ei, wi a zis: ,,Dq-mi, te rog, sq beau puyinq apq din vadra ta.``  

 

 


18


 

  ,,Bea, domnul meu,`` a rqspuns ea. Wi s`a grqbit de a plecat vadra pe mknq, wi i -a dat sq bea.  

 

 


19


 

  Dupq ce i -a dat wi a bqut de s`a sqturat, a zis: ,,Am sq scot apq wi pentru cqmilele tale, pknq vor bea wi se vor sqtura.``  

 

 


20


 

  A vqrsat kn grabq vadra kn adqpqtoare, wi a alergat iarqw la fkntknq ca sq scoatq apq; wi a scos pentru toate cqmilele lui.  

 

 


21


 

  Omul o privea cu mirare wi fqrq sq zicq nimic, ca sq vadq dacq Domnul a fqcut sq -i izbuteascq sau nu cqlqtoria.  

 

 


22


 

  Cknd s`au sqturat cqmilele de bqut, omul a luat o verigq de aur, de greutatea unei jumqtqyi de siclu wi douq brqyqri, grele de zece sicli de aur.  

 

 


23


 

  Wi a zis: ,,A cui fatq ewti? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi kn casa tatqlui tqu, ca sq rqmknem peste noapte?``  

 

 


24


 

  Ea a rqspuns: ,,Eu sknt fata lui Betuel, fiul Milcqi wi al lui Nahor.``  

 

 


25


 

  Wi i -a zis mai departe: ,,Avem paie wi nutrey din belwug, wi este wi loc de gqzduit peste noapte.``  

 

 


26


 

  Atunci omul a plecat capul, wi s`a aruncat cu faya la pqmknt knaintea Domnului,  

 

 


27


 

  zicknd: ,,Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul stqpknului meu Avraam, care n`a pqrqsit kndurarea wi credinciowia Lui fayq de stqpknul meu! Domnul m`a kndreptat kn casa frayilor stqpknului meu.``  

 

 


28


 

  Fata a alergat wi a istorisit mamei sale acasq cele kntkmplate.  

 

 


29


 

  Rebeca avea un frate, numit Laban. Wi Laban a alergat afarq la omul acela, la izvor.  

 

 


30


 

  Vqzuse veriga wi brqyqrile kn mknile sorei sale, wi auzise pe soru-sa Rebeca spunknd: ,,Awa mi -a vorbit omul acela.`` A venit dar la omul acela, care stqtea lkngq cqmile la izvor,  

 

 


31


 

  wi a zis: ,,Vino, binecuvkntatul Domnului! Pentruce stai afarq? Am pregqtit casa, wi am pregqtit un loc pentru cqmile.``  

 

 


32


 

  Omul a intrat kn casq. Laban a pus sq descarce cqmilele, a dat paie wi nutrey cqmilelor wi a adus apq pentru spqlat picioarele omului aceluia wi ale oamenilor cari erau cu el.  

 

 


33


 

  Apoi, i -a dat sq mqnknce. Dar el a zis: ,,Nu mqnknc pknq nu voi spune ce am de spus.`` ,,Vorbewte!`` a zis Laban.  

 

 


34


 

  Atunci el a zis: ,,Eu sknt robul lui Avraam.  

 

 


35


 

  Domnul a umplut de binecuvkntqri pe stqpknul meu, care a ajuns la mare propqwire. I -a dat oi wi boi, argint wi aur, robi wi roabe, cqmile wi mqgari.  

 

 


36


 

  Sara, nevasta stqpknului meu, a nqscut, la bqtrkneyq, un fiu stqpknului meu; wi lui i -a dat el tot ce are.  

 

 


37


 

  Stqpknul meu m`a pus sq jur, wi a zis: ,,Sq nu iei fiului meu o nevastq dintre fetele Cananiyilor, kn yara cqrora locuiesc;  

 

 


38


 

  ci sq te duci kn casa tatqlui meu wi la rudele mele, ca deacolo sq iei nevastq fiului meu.``  

 

 


39


 

  Eu am zis stqpknului meu: ,,Poatecq femeia n`are sq vrea sq mq urmeze.``  

 

 


40


 

  Wi el mi -a rqspuns: ,,Domnul, knaintea cqruia umblu, va trimete pe Kngerul Squ cu tine, wi-yi va da izbkndq kn cqlqtorie, wi vei lua fiului meu o nevastq din rudele wi din casa tatqlui meu.  

 

 


41


 

  Vei fi deslegat de jurqmkntul pe care mi -l faci, dacq te vei duce la rudele mele; wi dacq nu yi -o vor da, vei fi deslegat de jurqmkntul pe care mi -l faci.``  

 

 


42


 

  Eu am ajuns azi la izvor, wi am zis: ,,Doamne, Dumnezeul stqpknului meu Avraam, dacq binevoiewti sq-mi dai izbkndq kn cqlqtoria pe care o fac,  

 

 


43


 

  iatq, eu stau la izvorul de apq, wi fata care va iewi sq scoatq apq, wi cqreia ki voi zice: ,,Dq-mi, te rog, sq beau puyinq apq din vadra ta,``  

 

 


44


 

  wi care kmi va rqspunde: ,,Bea tu knsuyi, wi voi da de bqut wi cqmilelor tale,`` fata aceea sq fie nevasta pe care a rknduit -o Domnul pentru fiul stqpknului meu!``  

 

 


45


 

  Knainte de a sfkrwi de vorbit kn inima mea, iatq cq a iewit Rebeca, cu vadra pe umqr, s`a coborkt la izvor, wi a scos apq. Eu i-am zis: ,,Dq-mi sq beau, te rog.``  

 

 


46


 

  Ea s`a grqbit, wi -a plecat vadra deasupra umqrului, wi a zis: ,,Bea, wi voi da de bqut wi cqmilelor tale.`` Am bqut, wi a dat de bqut wi cqmilelor mele.  

 

 


47


 

  Eu am kntrebat -o, wi am zis: ,,A cui fatq ewti?`` Ea a rqspuns: ,,Sknt fata lui Betuel, fiul lui Nahor wi al Milcqi.`` I-am pus veriga kn nas, wi brqyqrile la mkni.  

 

 


48


 

  Apoi am plecat capul, m`am aruncat cu faya la pqmknt knaintea Domnului, wi am binecuvkntat pe Domnul, Dumnezeul stqpknului meu Avraam, cq m`a cqlquzit pe calea cea dreaptq, ca sq iau pe fata fratelui stqpknului meu pentru fiul lui.  

 

 


49


 

  Acum, dacq voiyi sq arqtayi bunqvoinyq wi credinciowie fayq de stqpknul meu, spuneyi-mi; dacq nu, spuneyi-mi iarqw, ca sq mq kndrept la dreapta sau la stknga.``  

 

 


50


 

  Laban wi Betuel, drept rqspuns, au zis: ,,Dela Domnul vine lucrul acesta; noi nu-yi mai putem spune nici rqu nici bine.  

 

 


51


 

  Iatq, Rebeca este knaintea ta; ia -o wi du-te, ca sq fie nevasta fiului stqpknului tqu, cum a spus Domnul.``  

 

 


52


 

  Cknd a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s`a aruncat cu faya la pqmknt knaintea Domnului.  

 

 


53


 

  Wi robul a scos scule de argint, scule de aur, wi kmbrqcqminte, pe cari le -a dat Rebecii; a dat de asemenea daruri bogate fratelui squ wi mamei sale.  

 

 


54


 

  Dupq aceea, au mkncat wi au bqut, el wi oamenii cari erau kmpreunq cu el wi s`au culcat. Dimineaya cknd s`au sculat, robul a zis: ,,Lqsayi-mq sq mq kntorc la stqpknul meu.``  

 

 


55


 

  Fratele wi mama fetei au zis: ,,Fata sq mai rqmknq cktva timp cu noi, mqcar vreo zece zile: pe urmq, poate sq plece.``  

 

 


56


 

  El le -a rqspuns: ,,Nu mq opriyi, fiindcq Domnul mi -a dat izbkndq kn cqlqtoria mea; lqsayi-mq sq plec, wi sq mq duc la stqpknul meu.``  

 

 


57


 

  Atunci ei au rqspuns: ,,Sq chemqm pe fatq, wi s`o kntrebqm.``  

 

 


58


 

  Au chemat dar pe Rebeca, wi i-au zis: ,,Vrei sq te duci cu omul acesta?`` ,,Da, vreau,`` a rqspuns ea.  

 

 


59


 

  Wi au lqsat pe sora lor Rebeca sq plece cu doica ei, cu robul lui Avraam wi cu oamenii lui.  

 

 


60


 

  Au binecuvkntat pe Rebeca, wi i-au zis: ,,O, sora noastrq, sq ajungi mama a mii de zeci de mii, wi sqmknya ta sq stqpkneascq cetqyile vrqjmawilor sqi!``  

 

 


61


 

  Rebeca s`a sculat, kmpreunq cu slujnicele ei, au kncqlecat pe cqmile, wi au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca, wi a plecat.  

 

 


62


 

  Isaac se kntorsese dela fkntkna ,,Lahai-Roi,`` cqci locuia kn yara de meazqzi.  

 

 


63


 

  Kntr`o searq, cknd Isaac iewise sq cugete kn tainq pe ckmp, a ridicat ochii, wi s`a uitat; wi iatq cq veneau niwte cqmile.  

 

 


64


 

  Rebeca a ridicat wi ea ochii, a vqzut pe Isaac, wi s`a dat jos de pe cqmilq.  

 

 


65


 

  Wi a zis robului: ,,Cine este omul acesta, care vine knaintea noastrq pe ckmp?`` Robul a rqspuns: ,,Este stqpknul meu!`` Atunci ea wi -a luat mqhrama, wi s`a acoperit.  

 

 


66


 

  Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe cari le fqcuse.  

 

 


67


 

  Isaac a dus pe Rebeca kn cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, wi el a iubit -o. Astfel a fost mkngkiat Isaac pentru pierderea mamei sale.  

 

 


Genesis 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: