นิด้าโพลเผย นโยบายเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้มากที่สุด พักหนี้, รายได้ 2 หมื่นต่อครอบครัว และกระเป๋าเงินดิจิทัล มองพักหนี้, กระเป๋าเงินดิจิทัล และเลือกตั้งผู้ว่าฯ มีโอกาสทำสำเร็จสุด


วันนี้ (3 กันยายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง นโยบายพรรคเพื่อไทย ทำได้หรือไม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย

 

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้ พบว่า

 

 1. พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้นทั้งดอกทันที
 • ร้อยละ 87.25 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 7.33 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 4.89 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
 • ร้อยละ 86.18 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 7.94 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 5.42 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • ร้อยละ 83.36 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 4.65 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570
 • ร้อยละ 80.08 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 6.79 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
 • ร้อยละ 70 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 8.86 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต
 • ร้อยละ 78.17 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 10.76 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 10.46 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570
 • ร้อยละ 78.09 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 13.51 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 8.09 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนำร่อง
 • ร้อยละ 51 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 8.47 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 1.15 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. รถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร 20 บาทตลอดสาย
 • ร้อยละ 90 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 13.97 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 11.37 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. แก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
 • ร้อยละ 32 ระบุว่า อยากได้
 • ร้อยละ 34.66 ระบุว่า ไม่อยากได้
 • ร้อยละ 6.56 ระบุว่า เฉยๆ
 • ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

เมื่อถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะสามารถทำได้สำเร็จ พบว่า

 

 1. พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้นทั้งดอกทันที
 • ร้อยละ 68.32 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 18.63 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 12.75 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • ร้อยละ 82 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 29.01 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนำร่อง
 • ร้อยละ 98 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 27.86 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 16.18 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต มีโรงพยาบาลประจำเขต
 • ร้อยละ 15 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 28.63 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 17.86 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. รถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร 20 บาทตลอดสาย
 • ร้อยละ 48.09 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 30.15 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 18.78 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 2.98 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
 • ร้อยละ 31 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้และไม่เชื่อว่าทำได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. แก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
 • ร้อยละ 74 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 39.69 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 15.73 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 0.84 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
 • ร้อยละ 39.01 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 23.51 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570
 • ร้อยละ 41.98 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 37.18 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ

 

 1. เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี 2570
 • ร้อยละ 41.14 ระบุว่า ไม่เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 36.64 ระบุว่า เชื่อว่าทำได้
 • ร้อยละ 21.76 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 • ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ

Leave a Comment